Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Are valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 13

Are valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 22.05.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 7 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tunnustuse avaldamine

  Are vald avaldab tunnustust Are valla aukodaniku nimetuse, aasta tegija nimetuse, aasta ettevõtja nimetuse, aukirja ja tänukirja andmisega.

2. peatükk ARE VALLA AUKODANIKU STATUUT  

§ 2.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava Are valla kõrgeima autasu “Are valla aukodanik” (edaspidi aukodanik) nimetuse ning sellega kaasneva tunnistuse, valla vapimärgi ja rahalise kingituse andmise korra.

§ 3.   Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse austusavaldusena üksikisikule, kelle elutöö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Are valla arengut.

  (3) Erandina võib valla aukodaniku nimetuse andmiseks esitada ka inimesi väljastpoolt valda, kelle tegevus on olnud eriliselt silmapaistev või Are valda tutvustav.

  (4) Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul:
  1) kaasa aidanud Are valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
  2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
  3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.

  (5) Autasustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Erandjuhtudel võib autasustamine toimuda ka muul ajal. Teade valla aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 4.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid kandidaatide kohta aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha vallavolikogu liikmed, vallavalitsus, vallavanem. Vähemalt kahekümne allkirjaga on õigus ettepanek esitada vallakodanikel, valla hallatavatel asutustel, vallas tegutsevatel ettevõtetel, liitudel, seltsidel, seltsingutel ja klubidel.

  (2) Taotlused koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse hiljemalt 6. jaanuariks või volikogu poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Vallavalitsus esitab saabunud ettepanekud koos omapoolse arvamusega volikogule.

  (4) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu poolthäälte enamusega.

  (5) Põhjendatud juhul võib volikogu aukodaniku nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Are valla aukodaniku nimetus antakse üldjuhul korraga ühele isikule.

  (7) Erandkorras võidakse anda välja korraga kuni kolm aukodaniku nimetust.

  (8) Aukodaniku nimetuse võib anda postuumselt.

  (9) Aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus, millele kantakse aukodaniku nimetuse saaja ees- ja perekonnanimi, volikogu otsuse number ja vapimärgi järjekorranumber.

  (10) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse vallavolikogu pitsatiga.

  (11) Tunnistusega kaasneb valla vapimärk ja rahaline kingitus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordses töötasu alammääras.

  (12) Are valla aukodaniku tunnistuse annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (13) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse.

  (14) Aukodaniku auks istutatakse nimeline tamm Are mõisaparki.

  (15) Arvestust aukodaniku nimetuse andmise üle peab Are Vallavalitsuse kantselei.

3. peatükk ARE VALLA AASTA TEGIJA STATUUT  

§ 5.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Are valla aasta tegija” (edaspidi Aasta tegija), sellega kaasneva tunnistuse, rahalise kingituse või mälestuseseme andmise korra.

§ 6.   “Are valla aasta tegija” aunimetuse andmine

  (1) Aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

  (2) Aasta tegija aunimetus antakse tunnustusena füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Are valla arengut või mainet.

  (3) Isikut, kellele on aasta tegija aunimetus omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist viimasest aasta tegija aunimetuse andmisest.

  (4) Kandidaadi tegevus peab olema:
  1) kaasa aidanud Are valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele, toonud vallale tuntust;
  2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
  3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda;
  4) kaasa aidanud vallaelanike elujärje parandamisele.

  (5) Autasustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Erandjuhtudel võib autasustamine toimuda ka muul ajal. Teade Aasta tegija nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 7.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta tegija aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 06. jaanuariks või volikogu poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta tegija nimetuse andmise otsustab vallavolikogu poolthäälte enamusega.

  (4) Aasta tegija nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib volikogu Aasta tegija nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta tegijale antakse vastav tunnistus ja mälestusese või rahaline kingitus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääras.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Are Vallavolikogu pitsatiga.

  (8) Aasta tegija aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta tegija aunimetuse andmise üle peab Are Vallavalitsuse kantselei.

4. peatükk ARE VALLA AASTA ETTEVÕTJA STATUUT 

§ 8.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Are valla aasta ettevõtja” (edaspidi Aasta ettevõtja), sellega kaasneva tunnistuse ja mälestuseseme andmise korra.

§ 9.   „Are valla aasta ettevõtja“ aunimetuse andmine

  (1) Aasta ettevõtja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal juriidilisele isikule, kelle tegevus on mõjutanud valla arengut.

  (2) Aasta ettevõtja aunimetus antakse tunnustusena juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on soodustanud majanduse arengut, loonud uusi töökohti, tõstnud valla tuntust ja mainet.

  (3) Autasustamine toimub vallavalitsuse korralduses märgitud ajal ja kohas. Teade Aasta ettevõtja nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 10.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta ettevõtja aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Aasta ettevõtja nimetuse andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Aasta ettevõtja nimetus antakse üldjuhul korraga ühele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta ettevõtja nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta tegijale antakse vastav tunnistus ja mälestusese.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Are Vallavolikogu pitsatiga.

  (8) Aasta ettevõtja aunimetuse tunnistuse annab üle volikogu esimees või vallavanem.

  (9) Arvestust Are valla aasta ettevõtjate üle peab Are Vallavalitsuse kantselei.

5. peatükk ARE VALLA AUKIRJA STATUUT 

§ 11.   Statuudi reguleerimisala

  (1) Are valla aukiri on Are valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.

  (2) Aukirjaga autasustatakse:
  1) Are Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajaid, volikogu liikmeid, valitsuse liikmeid, kes on töötulemuste põhjal tunnistatud parimateks;
  2) inimesi, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;
  3) Are valla õpilasi põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse ja huvialakooli eriti eduka lõpetamise puhul, esikoha puhul aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel; ülikooli ja rakenduskõrgkooli cum laude lõpetamise puhul;
  4) Are valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevaid aktiviste, isetegevuslasi, sportlaseid ning kolmandas sektoris tegutsevaid inimesi eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel ning Are vallas suurürituste eduka korraldamise eest;
  5) ettevõtjaid valla hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
  6) teisi füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid Are vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

§ 12.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid aukirja andmiseks võivad teha vallavolikogu esimees ja volikogu liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud, valla hallatavate asutuste juhid ja teised isikud.

  (2) Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vallavalitsuse kantseleisse.

  (3) Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku nimi;
  2) aukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
  5) soovitav aukirja üleandmise aeg ja koht.

  (4) Aukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Aukirjale kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem, aukiri kinnitatakse Are Vallavalitsuse pitsatiga.

  (6) Aukirjaga koos võib kaasneda rahaline kingitus või mälestusese.

  (7) Aukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

  (8) Arvestust aukirjade üle peab Are Vallavalitsuse kantselei.

6. peatükk ARE VALLA TÄNUKIRJA STATUUT 

§ 13.   Statuudi reguleerimisala

  Are valla tänukiri on Are valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena ning Are valla õpilastele kooliaasta eduka lõpetamise puhul ja heade tulemuste eest aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel. Tänukirjaga tunnustatakse ka olümpiaadidel ja ainekonkurssidel osalenud tublimate õpilaste juhendajaid.

§ 14.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid tänukirja andmiseks võivad teha vallavolikogu esimees ja volikogu liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud, valla hallatavate asutuste juhid ja teised isikud. Õpilaste tunnustamiseks teevad ettepanekuid kooli juhtkond ja humanitaarnõunik.

  (2) Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vallavalitsuse kantseleisse.

  (3) Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku nimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
  5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht. Parimaid õpilasi tunnustatakse iga-aastasel vallavanema vastuvõtul.

  (4) Tänukirja andmise otsustab ja tänukirjale kirjutab alla vallavanem. Tänukiri kinnitatakse Are Vallavalitsuse pitsatiga.

  (5) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json