ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 14

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 15.05.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Regulaarimisala


Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad Torgu vallas.

§ 2.  Toetuse arvestamise alused

 (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse elamuseaduse §7 lg 1 punkt2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

 (2) Toimetulekutoetust makstakse isikule, kelle perekonna kuusissetulek peale alalise eluruumi alaliste kulude tasumist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.

§ 3.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised eluruumiga seotud kulud, mida toetuse taotleja tõestab vastavate kuludokumentidega:
 1) eluruumi üür – kuni 1.00 € / 1m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 1,00 € /m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1,00 €/ m² kohta kuus;
 4) kütteks ja soojavarustuseks tarbitud soojusenergia kaugküttega eluruumi puhul - kuni 3,00 €/ m² kohta kuus;
 5) kütteks ja soojavarustuseks tarbitud soojusenergia kaugkütteta eluruumi puhul (ahiküttega eluruum – kütuse (puit, brikett, kivisüsi, elekter) maksumus kuni 2,00 €/m² kuus;
 6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus 1 elaniku kohta - 4 m³ maksumuses kuus;
 7) sooja vee varustuseks tarbitud soojusenergia maksumus 1 elaniku kohta - 1 m³ maksumuses kuus;
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 35,00 € 1 liikmelise pere kohta kuus ning 20.-€ iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) olmejäätmete veotasu – kuni 4,90 € 1 pere kohta kuus;
 10) tarbitud majapidamisgaasi maksumus - 20,00 € pere kohta kuus;
 11) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,15 € /m² kohta kuus;
 12) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,10 €/m² kohta kuus.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse jõustumisel kaotab kehtivuse Torgu Vallavolikogu 29.11.2010 määrus nr 1-1/12 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest ja rakendatakse 01.06.2015.a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees