HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 34

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 27.05.2015 nr 4
Määrust rakendatakse 2015/2016 õppeaasta algusest.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Tamsalu vallas elavate, üldhariduskoolides õppivate, 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õpilased) huvihariduse omandamise toetamist valla eelarvest.

 (2) Käesoleva korra eesmärgiks on luua lisaväärtus üldhariduskoolis omandatavale haridusele, pakkuda võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 2.  Põhimõisted

 (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis.

 (2) Huvikool käesoleva korra tähenduses on haridusasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

 (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õpilase huvihariduse omandamise toetamiseks.

§ 3.  Huvihariduse toetamise eeldused

  Tamsalu vald toetab õpilase huvihariduse omandamist, kui on täidetud järgmised eeldused:
 1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tamsalu vallas;
 2) õpilase seadusliku esindaja poolt on vallale tähtaegselt edastatud avaldus ning Tamsalu Vallavalitsuse ja teenuse osutaja vahel on sõlmitud leping.

§ 4.  Huvihariduse toetuse ulatus

 (1) Tamsalu vald toetab ühe huvihariduse omandamist ühes õppeaastas.

 (2) Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu või kohamaksu kulude katteks huvikooli I klassis 30%, II-III klassis 50%, IV-VII klassis 70% kuludest.

 (3) Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisaaastaklassis ei toeta.

 (4) Osalemist huviringides, klubides ja stuudiotes vms. ei toetata valla eelarvest.

§ 5.  Huvihariduse toetuse taotlemine

 (1) Huvihariduse toetuse taotlemiseks õppeaastal esitab õpilase seaduslik esindaja hiljemalt 30. augustiks vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli teenust osutava asutuse nimetus, eriala, õppimise aeg ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus. (Lisa 1).

 (2) Peale 30. augusti esitatud taotlusi ei arvestata, väljaarvatud elukohamuutusest tulenevatel juhtudel.

 (3) Huvihariduse toetamise eelduseks on, et teenuse osutaja on registreeritud äriregistris ja tegutsenud järjepidevalt 2 aastat.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja toetuse eraldamine

 (1) Vallavalitsuse pädev ametiisik kontrollib viie tööpäeva jooksul esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametiisik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva.

 (2) Õpilase huvihariduse toetuse otsustab vallavalitsus ja see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korraldus on aluseks huvikooliga lepingu sõlmimisel. Lepingu allkirjastab vallavanem.

 (3) Toetamisele ei kuulu:
 1) üritustel, laagrites ning võistlustel osalemise kulud;
 2) huviharidusega seotud muud kulud (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms).

§ 7.  Toetuse maksmine

  Huvihariduse toetuse maksmine toimub huvikooli pidaja poolt esitatud arve alusel.

§ 8.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Määruse rakendamist korraldab Tamsalu Vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvikoolis.

 (3) Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt ( hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima vallavalitsust.

 (4) Huvikool teavitab vallavalitsust, kui õpilane on huvikoolist puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

 (5) Käesoleva korra sätete või lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse 2015/2016 õppeaasta algusest.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Vardo Arusaar
Volikogu esimees

Lisa 1