SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 4

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord sätestab Lääne-Nigula valla (edaspidi vald) eelarvest ja riigieelarvest vallale eraldatud rahalistest vahenditest valla elanikele sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Toetuste maksmise eesmärgiks on toetuse abil soodustada valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi parandamisele.

  (3) Toetus määratakse ja makstakse valla elanikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald, samuti sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikud.

§ 2.   Toetuse liigid ja määrad

  (1) Toetused on sissetulekust mittesõltuvad toetused ja sissetulekust sõltuvad toetused.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) esmakordselt koolimineva lapse toetus;
  3) matusetoetus.

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toiduraha toetus koolides;
  2) hoolekandeasutuse teenuse toetus;
  3) ühekordne toetus;
  4) vältimatu sotsiaalabi toetus.

  (4) Toetuste suurused kehtestab Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) eraldi määrusega, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toetus on isikule või perekonnale makstav rahaline hüvitis või mitterahaline soodustus;
  2) sotsiaaltöötaja on vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev ametiasutuse ametnik;
  3) toimetulekupiir on jooksva aasta riigieelarve seaduse alusel kehtestatud toimetulekupiir.

2. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatud avalduse Lääne-Nigula Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Toetust võib taotleda abivajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta Lääne-Nigula vallas.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemise õigustekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus peale eluasemekulude maha arvestamist on alla 2-kordse 1-liikmelise pere riikliku toimetuleku piiri.

  (3) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel tuleb lisada andmed perekonna sissetulekute kohta ning toetuse vajaduse põhjendus.

  (4) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlejal tuleb vajadusel esitada tasumisele kuuluvate eluaseme kuludokumentide koopiad järgmiselt:
  1) üürikulu;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  5) maamaksukulu;
  6) hoonekindlustuse kulu;
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
  8) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  9) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
  10) majapidamisgaasi maksumus;
  11) olmejäätmete veotasu.

  (5) Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks esitatavad kuludokumendid ei tohi olla vanemad kui 3 (kolm) kuud.

  (6) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta ning kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esinevaid asjaolusid muudest allikatest.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Sissetulekust mittesõltuvad toetused määratakse ja makstakse välja 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast sotsiaaltöötaja poolt koostatud sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistri STAR rahalehe alusel.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise või mittemääramise otsuse teeb sotsiaalvaldkonna juht ning kinnitab selle haldusaktiga 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Rahaline hüvitis kantakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja poolt esitatud arveldusarvele või makstakse välja sularahas peale taotleja poolt avaldatud viisil.

  (3) Põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigusteha erandeid määrusega kehtestatud toetuse andmise tingimustes. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus motiveeritud korraldusega.

  (4) Toetuse andmisest võib keelduda kui:
  1) toetuse saamise tingimused on täitmata;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei paranda avalduses esinevaid puudusi ja/või ei esita sotsiaalvaldkonna poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenusel või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenusel;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Lääne-Nigula valla ees.

  (5) Toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

3. peatükk Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni korral avalduse esitanud lapsevanemale või eestkostjale, kelle lapse/eestkostetava elukoht Eesti rahvastikuregistris on lapse sünni ja toetuse väljamaksmise ajal Lääne-Nigula vallas.

  (2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kahe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

  (3) Toetus makstakse välja kahes võrdses osas (lapse sünni puhul ja lapse üheaastaseks saamisel), kui lapse elukoht on lapse sünni ja toetuse mõlema osa väljamaksmise ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vald.

  (4) Isikuandmete ja/või arveldusarve muutumisest on taotleja kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult.

§ 7.   Esmakordselt koolimineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse ühele lapsevanemale või eestkostjale kooli direktori poolt kinnitatud 1. klassi minejate nimekirja alusel. Teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuva kooli 1. klassi astuva lapse puhul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald, esitab lapsevanem avalduse toetuse saamiseks vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

  (2) Kooli direktori poolt esitatavad andmed peavad sisaldama esmakordselt koolimineva lapse nime, tema ühe vanema nime ja Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoha aadressi, arveldusarve numbrit, kuhu toetus kantakse ning kooli nime, kuhu laps õppima asub. Andmed esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 1. oktoobriks.

§ 8.   Matusetoetus

  (1) Toetust on õigus saada matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab matuseid korraldav isik vallavalitsusele lisaks avaldusele lahkunu surmatõendi.

  (3) Toetust saab taotleda kuue kuu jooksul alates lahkunu surmapäevast.

  (4) Sotsiaaltöötajal on õigusteha ettepanek vallavalitsusele matusetoetuse vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäärast suuremas määras maksmiseks, kui matusetoetuse taotleja on olnud eelmisel kalendrikuul riikliku toimetulekutoetuse saaja.

4. peatükk Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 9.   Toiduraha toetus koolides

  Toetus määratakse lähtudes iga avalduse põhjendatusest kuni üheks õppeaastaks.

§ 10.   Hoolekandeasutuse teenuse toetus

  (1) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda, tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.

  (2) Hoolekandeasutuse teenuse toetuse suuruse iga toetuse saaja kohta otsustab vallavalitsus korraldusega, arvestades toetuse saaja ja/või tema ülalpidajate varalisi võimalusi teenuse eest tasumiseks.

  (3) Toetus makstakse eraldisena toetuse saaja eest välja hoolekandeteenust osutavale asutusele isikupõhiselt esitatud arvete alusel.

§ 11.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust makstakse valla elanikule:
  1) ravimite ja terviseteenuste (sh hambaravi) eest tasumiseks;
  2) prillide eest tasumiseks;
  3) kütte ostmiseks;
  4) imikutele ja väikelastele suunatud kaupade eest tasumiseks;
  5) rehabilitatsiooniteenuste ja abivahendite vajadusega seotud kulud (abivahendite ost ja rent, rehabilitatsiooniteenused, voodipäevatasu jms);
  6) puudega lapse ja noore õppetoetus (kõrvalabi vajavale puudega lapsele või noorele õppeperioodi vältel makstav toetus puudest tulenevate lisakulutuste hüvitamiseks);
  7) laste õppe- ja huvitegevusega seotud kulud (lastelaagrite tuusikud, õppe- ja klassiekskursioonid, õpilaskodu kohatasu, laste huvitegevusega seotud kulutused, inventari-, vahendite);
  8) muude ühekordse iseloomuga kulutuste hüvitamiseks, mis on suunatud abivajaja(te) pikaajalise iseseisva toimetuleku soodustamiseks.

  (2) Ühekordset toetust määratakse ja makstakse isikute ja perede individuaalsest abivajadusest lähtuvalt ühekordselt või kindlaks perioodiks. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel arvestatakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäära.

§ 12.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigustaotleda ka isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Lääne-Nigula vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil.

  (3) Vältimatu abi toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega sotsiaaltöötaja ettepanekul.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Rakendussätted

  (1) 2017. aastal sündinud lastele makstakse 2018. aastal üheaastaseks saamisel endise Kullamaa valla territooriumil 128 eurot, endise Martna valla territooriumil 100 eurot, endise Noarootsi valla territooriumil 160 eurot ja endise Lääne-Nigula valla territooriumil 160 eurot. Endise Nõva valla territooriumil 2016. aastal sündinud lastele makstakse 2018. aastal kaheaastaseks saamisel 96 eurot ja 2017. aastal sündinud lastele makstakse üheaastaseks saamisel 96 eurot.

  (2) Toetuste taotluse vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009 määrus nr 12 „Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1-4, § 6, § 8-12, § 13-17;
  2) Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.02.2014 määrus nr 10 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Lääne- Nigula vallas“;
  3) Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määrus nr 6 „Noarootsi osavalla sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine“ § 2 punktid 1-2, § 2 punkt 5, § 2 punktid 8-9;
  4) Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 3 „Lääne-Nigula valla matusetoetuste määramise ja maksmise kord“;
  5) Martna Vallavolikogu 14.12.2010 määrus nr 28 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1-11, § 12¹-20;
  6) Martna Vallavolikogu 22.12.2014 määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste määrad Martna vallas“ §1 lõige 1-6, § 2;
  7) Noarootsi Vallavolikogu 21.04.2014 määrus nr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 1-17, § 23-27;
  8) Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määrus nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ § 1-18,§ 22-33;
  9) Noarootsi Vallavolikogu 18.09.2017 määrus nr 88 „Koduteenuste osutamise kord Noarootsi vallas“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avalikustamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json