Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 8

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja põhimõtted

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi „kord“) reguleerib Lääne-Nigula valla tiheasustusalal paikneval kinnistul kasvava puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiele.

  (3) Raieõigust ei pea taotlema:
  1) alla 8 cm rinnasdiameetriga puule ja põõsale;
  2) teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või oksale vastavalt käesoleva korra § 7 sätestatud tingimustele;
  3) ehitusprojektis likvideeritavaks märgitud puule kui ehitusprojekti alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  2) raie - puu(de) langetamine koos raiejäätmete koristamisega;
  3) hoolduslõikus - puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks ette võetav lõikus koos raiejäätmete koristamisega, mille käigus puud ei likvideerita;
  4) asendusistutus - maha raiutava puu asemele puu või puude istutamine;
  5) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  6) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal (aprillist juuli lõpuni), millal puu raiumist võib mitte lubada;
  7) tiheasustusala - valla üldplaneeringuga määratud ja hoonestatud tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad;
  8) kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on võrdsustatud katastriüksus (kui maa on kinnistusse kandmata) või katastrisse kandmata maaüksus;
  9) avalik maa - munitsipaalomandisse kuuluv maa.

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 3.   Raieõiguse taotlemine

  (1) Raieõigust võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaal esitab taotluse riigimaa valitseja või tema poolt volitatud esindaja, valla munitsipaalmaal haldaja või kasutaja.

  (2) Raieõiguse saamiseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline taotlus, millele lisatakse võimalusel krundiplaan, millel on näidatud raiutavad puud.

  (3) Taotleja peab tagama, et täidetud kõik raieõigust eeldavad nõuded ja esitab vajadusel:
  1) volitus kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokolli või juhatuse otsuse, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  3) kaasomaniku(e) nõusoleku kui raiutav puu asub kaasomandis oleval kinnistul;
  4) naaberkinnistu omaniku nõusoleku kui raiutav puu asub kinnistu piiril;
  5) kaitstava loodusobjekti valitseja kooskõlastuse, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
  6) Muinsuskaitseameti kooskõlastuse, kui puu kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsetsoonis.

  (4) Puu raieõiguse taotlemisega annab omanik(ud) vallavalitsuse ametnikule loa siseneda oma kinnistule puud mõõtma ja hindama.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja raieloa väljastamine

  (1) Vallavalitsuse nimel menetleb taotlusi ning täidab teisi käesoleva korraga vallavalitsuse pädevusse antud ülesandeid vallavalitsuse poolt määratud ametnik(ud).

  (2) Vallavalitsus:
  1) registreerib raieloa taotluse;
  2) kontrollib taotluse vastavust paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel nõutakse taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi;
  3) hindab kavandatud raie põhjendatust kaasates vajadusel eksperte;
  4) vajadusel korraldab puu ülevaatuse ja märgistab raiumisele kuuluva puu;
  5) võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi, sh käesoleva korra peatükis 4 sätestatud puu asendusistutuse kohustuse.

  (3) Kui vallavalitsus peab vajalikuks, et raieloa taotlejal tuleb tellida dendroloogiline hinnang või ekspertiis puu raie vajaduse kohta, pikeneb menetlustähtaeg kuni hinnangu saamiseni.

  (4) Vallavalitsus võib loa väljastamisel seada täiendavaid tingimusi raiutud puu või okste käitlemise (näiteks põletamise keeld tuleohtlikul perioodil), puu asendusistutuse korraldamise ja istutatud puu hooldamise osas, samuti raie või lõikuse keelamise osas raierahu perioodil.

  (5) Raieõigus väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 10 kalendripäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

  (6) Raieõigustekib automaatselt 10 kalendripäeva möödumisel viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest kui menetlust pole pikendatud, raieluba pole väljastatud või raieloa andmisest ei ole motiveeritult keeldutud. Seejuures vastutab raieõiguse saaja selle eest, et § 3 lg 3 sätestatud eeldused on täidetud.

  (7) Raieluba väljastatakse tasuta ja raieluba kehtib ühe aasta väljastamise kuupäevast arvates.

  (8) Info raie asukoha, puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse kohta avalikustatakse valla veebilehel.

§ 5.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest võib motiveeritult keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
  1) puu on terve ja elujõuline, ei jää kavandatava ehituse alla ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust, taristuid) ning avalikus kohas liikujaid;
  2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all;
  4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  5) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema vallavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse;
  6) kinnistu või suurema ala, kus puu kasvab, osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  7) taotluse esitaja ei ole antud tähtajaks kõrvaldanud taotluses puudusi või esitanud täiendavaid dokumente ja seletusi.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitab vallavalitsuse ametnik raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

3. peatükk PUU HOOLDUSLÕIKUS 

§ 6.   Puu hoolduslõikuse läbiviimine

  Puu hoolduslõikuse läbiviimisel tuleb arvestada järgmiseid nõudeid:
  1) kui lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult, tuleb puu jätta lõikamata või taotleda käesolevas korras sätestatud tingimustel raieluba;
  2) taotleja poolt soovitud lõikusmeetodid peavad sobima konkreetsele puuliigile;
  3) vegetatsiooniperioodist lähtudes peab olema õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  4) kui puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all tuleb hoolduslõikus eelnevalt kooskõlastada riigi keskkonnaametiga.

4. peatükk ERITINGIMUSED 

§ 7.   Tuuleheide ja tormimurd

  (1) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik või valdaja teatab esimesel võimalusel vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid, täpse asukoha ja võimalusel saadab foto.

  (2) Vallavalitsus fikseerib lõikes 1 nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 8.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Raierahu perioodil võib keelata puu raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloal.

§ 9.   Raiekoha korrastamine

  (1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

  (2) Vallavalitsus võib kehtestada eritingimused raiejäätmete käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- haridusasutuste vahetus läheduses. Vastavad eritingimused märgitakse raieloale.

5. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 10.   Asendusistutus

  (1) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

  (2) Asendusistutuse kohustust rakendatakse:
  1) kui soovitakse raiuda tervet ja elujõulist puud, mille rinnasdiameeter on üle 40 cm ning vallavalitsus ei pea raie keelamist otstarbekaks;
  2) ehitusalase raie kõrvaltingimusena.

  (3) Asendusistutuse kohustust ei rakendata:
  1) kuivanud või ilmselgelt kuivamas puude, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike ja ehitisi ohustavate puude korral;
  2) väheväärtuslike puude (hall lepp, paju, harilik pappel jms) raiel;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Vallavalitsusel on õigus määrata avalikul maal asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral tehakse asendusistutus sama asula piires, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi.

  (5) Vallavalitsusel on õigus määrata tingimused avalikul maal asendusistutuse korral istutavate istikute osas (nt istikute liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jms).

  (6) Kõik asendusistutuse kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba.

§ 11.   Asendusistutuse arvestamine

  (1) Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava puu asemel istutatakse üks uus puu.

  (2) Järgmiste puuliikide korral lähtutakse järgmisest erisustest:
  1) haruldast liiki või kaitsealused puude korral istutatakse iga raiutava puu kohta 3 uut puud;
  2) väärtuslike lehtpuude ja oksapuude (kõik tamme liigid, harilik pöök, künnapuu, kõik männi, lehise liigid, leht- ja okaspuude vormid ja teisendid) korral istutatakse iga raiutava puu kohta 2 uut puud.

§ 12.   Asendusistutuse kohustuse täitmine

  (1) Asendusistutuse kohustus märgitakse raieloale ning asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

  (2) Asendusistutus antakse kohe pärast töö valmimist vallavalitsusele üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

  (3) Asendusistutuse üleandmisel kontrollitakse asendusistutuse vastavust nõuetele. Kui istutustöö ei vasta nõuetele, siis on vallavalitsusel õigus nõuda puuduste kõrvaldamist.

  (4) Asendusistutuse kohuslane on kohustatud andma asendusistutusele kaheaastase garantii.

  (5) Garantii kestuse ajal peab asendusistutuse kohuslane tagama puule nõuetekohased kasvutingimused ja hoolduse vastavalt puude istutamise nõuetele kui kokku ei lepita teisti.

  (6) Kui istutatud taim garantii kestuse ajal kahjustub või hävib, on vallavalitsusel õigus nõuda taime asendamist ja hooldamist, v.a kui istutuse tegija tõendab, et taim kahjustus või hävis temast mittesõltuvatel asjaoludel. Taime kahjustumine või hävimine fikseeritakse aktiga.

6. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 13.   Raieloa ja hoolduslõikuse kooskõlastuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse raierahu perioodi;
  3) raiutakse raieloale mittekantud puid;
  4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  5) ilmnevad asjaolud, mis raieloa väljastamise ajal ei olnud tead aja mis võivad tingida raieloa hilisema kehtetuks tunnistamise.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 14.   Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse rakendamine

  Vallavalitsus kehtestab käesoleva korra rakendamiseks vajalikud raieloa taotluse, raieloa ning asendusistutuse garantiikirja vormid.

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks
  1) Kullamaa Vallavolikogu 122.01.2010 määrus nr 3 „Raieloa andmise kord Kullamaa vallas“;
  2) Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.04.2014 määrus nr 27 „Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json