SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 13

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 29.05.2018 nr 8
, rakendatakse 1. aprillist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 ja § 42 alusel ja tulenevalt Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusest nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord (edaspidi kord) sätestab Keila linna eelarvest ja/või Euroopa Regionaalarengu Fondist taotletavatest vahenditest teenuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi füüsiliseks kohandamiseks.

  (2) Teenuse osutamise eesmärk on tagada puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (3) Teenuse raames kohandatakse eluruume kohanduse saaja individuaalsetest vajadustest tulenevalt:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu.

§ 3.   Teenuse taotlemine

  (1) Rahandusministeerium kuulutab Euroopa Regionaalarengu Fondist taotletavatest vahenditest rahastatava teenuse puhul vähemalt üks kord aastas välja avatud taotlusvooru.

  (2) Taotlusvooru väljakuulutamise järgselt teavitab Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) elanikke avalduste esitamise tähtajast linna kodulehe ja ajalehe Keila Leht kaudu vähemalt kolm nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

  (3) Teenust on õigustaotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja tegelik elukoht on Keila linn.

  (4) Teenuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse linnavalitsusele. Avalduses märgitakse:
  1) kohanduse saaja andmed,
  2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega,
  3) kohandatava eluruumi andmed,
  4) füüsilise kohanduse kirjeldus.

  (5) Linnavalitsusel on õigus küsida täiendavaid dokumente, sealhulgas hinnapakkumiste esitamist, külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid optimaalsete lahenduste kasutamiseks.

  (6) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) ta on nõus tasuma eluruumi kohandamise eest omaosalustasu;
  3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed.

§ 4.   Teenuse avalduste menetlemine

  (1) Avaldused vaatab läbi Keila Linnavalitsuse eluasemekomisjon.

  (2) Eluasemekomisjon hindab kodukülastuse ja esitatud andmete alusel füüsilise kohandamise põhjendatust, vajadusel kaasatakse eksperte.

  (3) Eluasemekomisjon moodustab teenuse saajate nimekirja, võttes arvesse avalduste laekumise järjekorda, kohanduse mõju taotleja iseseisvamaks toimetulemiseks, esitatud dokumente, sh kohandamise projekt ja hinnapakkumised.

  (4) Teenuse saajate nimekirja kinnitab linnavalitsus oma korraldusega.

§ 5.   Rahastuse taotlemine Rahandusministeeriumist

  (1) Nõuetele vastavate avalduste põhjal esitab linnavalitsus projektitaotluse Rahandusministeeriumile, võttes aluseks sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve.

  (2) Rahandusministeerium teeb taotleja poolt esitatud füüsilise kohanduse taotluse ja lisadokumentide, koostatud hinnangu ning hinnapakkumiste alusel otsuse kohandamise elluviimise osas kuni 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Kui taotlus tunnistatakse vastavaks ja projekt vastab hindamiskriteeriumidele ja Rahandusministeerium teeb taotluse rahuldamise otsuse, teavitab linnavalitsus kohanduse saajat teenuse rahuldamise otsusest.

§ 6.   Kohandustööde teostamise leping

  (1) Toetuse määramise otsuse alusel ja/või pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlm ib linnavalitsus kohanduse saaja ja eluruumi füüsilist kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu. Kui kohanduse saaja teostab tööd ise sõlmib linnavalitsus kahepoolse lepingu. Kui füüsiliseks kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping toetuse määramise otsuse ja/või korra § 4 lõikes 4 nimetatud korralduse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul otsuse ja/või korralduse tegemisest.

  (2) Füüsilise kohandamise aeg määratakse osapoolte vahel sõlmitud lepingus.

§ 7.   Kohandustööde eest tasumine

  (1) Eluruumi füüsilist kohandust tegev töövõtja on kohustatud esitama linnavalitsusele füüsilise kohandamise üleandmise -vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt 10 päeva jooksul pärast tööde teostamist.

  (2) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 15 t ööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel linnavalitsuse poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

  (3) Kohanduse saaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima linnavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada.

§ 8.   Teenuse mõju hindamine

  (1) Teenuse osutamisega seotud dokumente säilitatakse vastavalt Keila Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktides ettenähtud korrale.

  (2) Teenuse mõju hindamiseks on linnavalitsuse eluasemekomisjonil õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

  (3) Kohanduse saaja kohustub andma linnavalitsuse nõudmisel omapoolselt teavet teenuse mõju kohta.

§ 9.   Määruse jõustumine ning rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras ning määrust rakendatakse 1. aprillist 2018.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json