ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 16

Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 30.05.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 42 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 9, § 24 ja § 25 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord (edaspidi kord) reguleerib puudega isiku eluruumi kohandamisega (edaspidi kohanduse saaja või taotleja) seotud kulude katteks hüvitise andmise tingimused ja korra.

  (2) Korra eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga iseseisva toimetuleku ja võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel, eluruumis liikumisel ja väljumisel.

  (3) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutus (edaspidi vallavalitsus) teavitab korrast Viljandi valla ajalehes Viljandi Valla Teataja ja Viljandi valla kodulehel ning vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide otsekontaktide teel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruum - puudega isiku alalises aastaringses kasutuses või omandis olev Viljandi valla haldusterritooriumil asuv elamu või korter või tuba ja juurdepääs sellele;
  2) eluruumi kohandamine - ehituslik tegevus puudega isiku erivajadusest tulenev eluruumi ümberehitamine eluruumi sisenemiseks või eluruumi ümberehitamiseks;
  3) eluruumi kohandamise kulu (edaspidi kulu) - eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu;
  4) hüvitis - summa, mis määratakse ja makstakse eluruumi kohandamise kulu katteks;
  5) eksperdi arvamus - koosneb vallavalitsuse ehitusspetsialisti hinnangust ja teostatavate ehitustööde hinnapakkumusest kohaldatavale eluruumile;
  6) vastutav ametnik - vallavalitsuse ametnik, kes menetleb puudega isiku taotluse alusel eluruumi kohandamise kulu hüvitamist;
  7) hüvitise maksimaalmäär - mitte rohkem kui sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisas 2 „Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika“ toodud standardiseeritud ühikuhind kohanduse liikide järgi. Kohandused, millel puuduvad ühikuhinnad hüvitatakse hinnapakkumus(t)e alusel;
  8) ehitustööde kokkulepe - taotluse menetlemisel sõlmitud kirjalikud kokkulepped ehitustööde liigi, korraldamise, mahu, teostaja, maksmise tingimuste jms kohta;
  9) leping - ehitustööde teostamiseks ja tööde eest tasumiseks sõlmitavad lepingud, kus lepitakse kokku kohanduse saaja õigused ja kohustused.

  (2) Eluruumi kohandamise kuludeks ei loeta tehnilise abivahendi ostmise kulusid, kui tehniline abivahend on võimalik osta sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 5 alusel.

  (3) Toetatavad tegevused on:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
  2) hügieenitoimingute parandamine;
  3) köögitoimingute parandamine.

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Kulud hüvitatakse puudega isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Viljandi vald.

  (2) Viljandi Vallavalitsusel on õigus mõjuval põhjusel hüvitada osaliselt kulud ka isikule, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud tingimustele.

  (3) Kohanduse saajal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse tegemisega, sealhulgas kohanduste tegemisega seotud õigusaktide ja tööde teostajatele kehtivate nõuete kohta.

§ 4.   Hüvitamise taotlemine

  (1) Kulude hüvitamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Viljandi Vallavalitsusele käesoleva määruse lisas toodud vormikohase taotluse.

  (2) Taotleja esitab kahe nädala jooksul taotluse esitamisest järgnevad lisadokumendid:
  1) eksperdi arvamuse eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta;
  2) töö ja materjali hinnapakkumuse(d);
  3) eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  4) eluruumi kaasaomaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  5) korteriühistu või ühiskasutuses eluruumi korral omanike nõusoleku selle kohandamiseks, kui eluruumi kohandamisega seotud tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
  6) taotleja, tema ülalpidamiskohustusega isikute ja pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid (vajadusel kuue kuu pangakontode väljavõtted taotleja ja taotlejale ülalpidamist andma kohustatud isikutelt);
  7) vajadusel ehitusteatise ja ehitusprojekti (nt tõsteseadme korral, tehnosüsteemide ümberehitamise korral).

  (3) Vallavalitsuse vastutaval ametnikul on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumusi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

§ 5.   Hüvitise taotluste menetlemine

  (1) Esitatud taotluste alusel kinnitab Viljandi Vallavalitsus korraldusega eluruumi kohandamise kulude hüvitamise pingerea puudega isiku erivajadusest tulenevalt, arvestades eelnevalt Viljandi Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekutega.

  (2) Viljandi Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) hüvitise maksimaalne suurus planeeritud ja põhjendatud kuludest, mis ei või olla suurem, kui hüvitise maksimaalmäär;
  6) korralduse kehtivuse tähtaeg;
  7) muu oluline informatsioon.

  (3) Viljandi Vallavalitsus otsustab hüvitise määramise või määramata jätmise 30 kalendripäeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või dokumendi esitamise tähtaja möödumisest.

  (4) Viljandi Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse kohanduste tegemiseks vajalikud ehitustööde kokkulepped ja kahe- või kolmepoolsed lepingud ehitustööde teostamiseks.

  (5) Viljandi Vallavalitsusel on õigustaotleja ja tema pereliikmete või taotleja suhtes ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikust olukorrast lähtuvalt anda hüvitist taotlejatele erinevas summas võrreldes teiste taotlejatega.

  (6) Viljandi Vallavalitsusel on õigus rahaliste ressursside lõppemise korral taotlust mitte rahuldada või lükata taotluses märgitud kulude hüvitamine uude eelarveaastasse.

§ 6.   Kulude hüvitamise tingimused

  (1) Kulud hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) pareneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

  (2) Kulude hüvitamisel lähtutakse puudega isiku puudest lähtuva eluruumi kohandamise vajadusest, arvestades tema ja tema ülalpidamiskohustustega isikute ning pereliikmete sissetulekuid ja varalist võimekust.

  (3) Kulude hüvitamisel arvestatakse ka kasutusteatise olemasolu juhul, kui tööde teostamiseks oli nõutav ehitusteatis, elektripaigaldise ehitamise (ümberehitamise) korral audit vms nõuetele vastavust tõendav dokument.

  (4) Kulu, mis ületab hüvitise maksimaalmäära, ei kuulu hüvitamisele ja nimetatud kulu tuleb kanda taotlejal endal või tema ülalpidamiskohustusega isikutel.

  (5) Vallavalitsuse vastutav ametnik ja ehitusspetsialist annavad eluruumi kohandamiseks oma arvamuse.

  (6) Taotlejal on õigus saada hüvitist ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord viie kalendriaasta jooksul.

§ 7.   Hüvitise väljamaksmine

  (1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja vallavalitsuse vastutavale ametnikule kulu tõendavad dokumendid ja kirjaliku kinnituse, et töö on teostatud taotlusega koos esitatud hinnapakkumuste ja ehitustööde kokkuleppe/lepingu alusel.

  (2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud dokumentide saamist kontrollib vastutav ametnik koostöös ehitusspetsialistiga eluruumi kohandamiseks tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti, milles märgitakse muuhulgas eluruumi kohandamiseks tehtud tööd, hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele ning hüvitamisele kuuluv lõplik summa, vähendades vajadusel Viljandi Vallavalitsuse korraldusega määratud hüvitise suurust käesoleva korra § 7 lõike 4 alusel.

  (3) Hüvitis makstakse üldjuhul pärast kohanduste teostamist ja kontrollakti koostamist lepingus näidatud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul.

  (4) Viljandi Vallavalitsusel on õigus keelduda eluruumi kohandamise lepingus või ehitustööde kokkuleppes märgitud kulude hüvitamisest, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) hüvitise taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata;
  4) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate varaline seisund võimaldab kulu kanda ise;
  5) taotleja ja/või temaga sama eluruumi kasutavad ülalpidamiskohustusega isikud eiravad järjepidevalt oma vastutust taotleja toimetuleku tagamisel;
  6) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  7) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest, sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  8) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt;
  9) taotleja ei ole esitanud ehitusteatist, ehitusprojekti või kasutusteatist (juhul, kui nimetatud dokument on vajalik ehitusseadustiku § 4 lg 3 nimetatud ehitustööde korral vastavalt ehitusseadustiku lisadele 1 ja 2);
  10) muudel lepingus või ehitustööde kokkuleppes sätestatud juhtudel.

  (5) Lepingu või ehitustööde kokkuleppe kohaselt tehtud tööde eest tasub vallavalitsus.

§ 8.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Vallavalitsuse vastutav ametnik ja ehitusspetsialist teostavad järelkontrolli ja hindavad kohanduse mõju isiku igapäevastes praktilistes tegevustes.

§ 9.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab kohandamisega seotud dokumente vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusele või Viljandi Vallavalitsuse kehtestatud korrale.

§ 10.   Pädevuse delegeerimine

  Struktuurifondidest või muult rahastajalt puuetega isikute eluruumide kohandamiseks raha taotlemisel võib Viljandi Vallavalitsus reguleerida käesolevas korras reguleerimata küsimusi ja kehtestada vajalikul määral erisusi, kui see on vajalik välisrahastus projekti nõuete täitmiseks.

§ 11.   Hüvitise tagasinõudmine

  Viljandi Vallavalitsusel on õigus hüvitis tagasi nõuda, kui taotleja või tema seaduslik esindaja on esitanud hüvitise taotlemisel valeandmeid.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json