Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 18

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paide linna kodanikke kaasava linnaeelarve osa (edaspidi kaasav eelarve) eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Paide linna elanikkonda linnaeelarve koostamisse kaasates antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus linnaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida – teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava projekti tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Kaasava eelarve vahenditest võib katta ka projekti elluviimisega seotud muud kulud.

  (3) Investeeringuobjekt peab olema Paidega seotud, olema linnaruumis avalikus kasutuses ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (4) Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Paide linna omandis.

  (5) Paide linna kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

  (6) Paide linna eelarve koostamisel arvestada kaasava eelarve osa suuruseks igal eelarveaastal kuni 25 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve menetluse avalikustamine

  Paide linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetluse protsessi ja eesmärki Paide linna veebilehel, Paide linna Facebook-i lehel ning Paide linna infolehes Paide Linnaleht.

§ 3.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga isik.

  (2) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 15. augustist kuni 15. septembrini.

  (3) Ettepanekuid võib esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile paide@paide.ee või paberkandjal Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses Pargi tn 10 ning linna raamatukogudes;

  (4) Esitatud ettepanekus peab olema märgitud:
  1) ettepaneku esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Paide linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Paide linna eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnanguline maksumus;
  6) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

  (5) Linnavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Paide linna veebilehel.

§ 4.   Ettepanekute esmane analüüs

  (1) Ettepanekute esmase analüüsi viib läbi komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) sotsiaalosakonna juhataja;
  3) finantsosakonna juhataja;
  4) hariduse peaspetsialist;
  5) kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist;
  6) arenduse peaspetsialist;
  7) linnasekretär.

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust määruse §-le 1 ja ettepaneku realiseerumise võimalust.

  (3) Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mille eeldatav maksumus ületab määruse § 1 lõikes 6 sätestatud maksumust või ei vasta § 1 lõikes 3 nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Analüüsi käigus võib sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada.

  (5) Analüüsi tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, millised pannakse rahvahääletusele.

  (6) Linnavalitsus tutvustab enne rahvahääletust rahvahääletusele esitatavaid ettepanekuid Paide linna veebilehel, Paide linna Facebook -i lehel ning Paide linna infolehes Paide Linnaleht.

§ 5.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse korraldab ja kuulutab välja linnavalitsus hiljemalt 15. oktoobriks;

  (2) Rahvahääletuse kestvus on 14 kalendripäeva;

  (3) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Paide linnas;

  (4) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt, hääletamisel identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga, või paberkandjal Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses Pargi tn 10 ning linna raamatukogudes;

  (5) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

§ 6.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti realiseerimise korraldab linnavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida hääletustulemuse nimekirjas paremusjärjekorras 2. kohal olev kaasava eelarve objekt.

  (4) Kui enim hääli saanud ettepaneku realiseerimise maksumus on väiksem linnavolikogu poolt määratud kaasava eelarve objektile ette nähtud maksumusest, kuulub realiseerimisele ka järgmine enim hääli saanud ettepank, mis mahub linnavolikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (5) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimist.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json