Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Paide linna eelarve koostamise kord

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 19

Paide linna eelarve koostamise kord

Vastu võetud 28.05.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paide linna eelarve eelnõu koostab Paide Linnavalitsuse finantsosakond (edaspidi finantsosakond).

  (2) Eelarve koostatakse tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse eelarves vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (3) Eelarve koostatakse euro täpsusega.

  (4) Eelarve koostamise aluseks on Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia ning Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) tulude-kulude prognoos, ametiasutuse struktuuriüksuste ning ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) taotlused.

  (5) Eelarve taotluse lisas 1 kajastatakse kõik ametiasutuse ja hallatava asutuse poolt kogutavad tulud tululiikide kaupa ning vastavaks eelarveaastaks püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatavad kulud tegevusalade ja kululiikide kaupa.

  (6) Eelarve taotluses kajastatakse võrdlusandmetena jooksva aasta kinnitatud eelarve summad 30. juuni seisuga ning eelseisva eelarveaasta planeeritavad summad.

  (7) Ametiasutuse ja hallatavate asutuste põhitegevuse kulud planeeritakse jooksva eelarveaasta kinnitatud eelarve tasemel (v.a sihtotstarbelised eraldised, investeeringud ja muud ühekordsed tehingud). Põhitegevuse kulud võivad suureneda põhitegevuse tulude suurenemise võrra.

  (8) Eelarve taotluse koostamisel arvestatakse Paide Linnavolikogu, Paide Vallavolikogu ja Roosna-Alliku Vallavolikogu 15.12.2016 otsustega „Koostööleping Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise ettevalmistamiseks“ (edaspidi koostööleping) punkti 2.1 alusel moodustatud töögruppide ettepanekute ning nende poolt välja töötatud ühinenud KOVi õigusaktide eelnõudes kavandatud teenuste ja toetuste määrade ühtlustamisel (nt sotsiaaltoetuste ühtlustamine, spordikoolide rahastamine, lasteaiaõpetajate töötasud jms) kaasnevate kuludega.

§ 2.   Investeeringud

  (1) Investeeringuvajadused kajastatakse eelarve taotluses.

  (2) Investeeringuks loetakse põhivara soetamist maksumusega alates 5 000 eurost (ilma käibemaksuta) või põhivara väärtust suurendav rekonstrueerimistöö. Investeeringuks ei loeta jooksvat remonti. Väikesemahulised remonttööd kavandatakse eelarve taotluse tegevuskuludeks.

  (3) Investeeringu maksumusse arvatakse investeeringuprojekti eesmärgi saavutamiseks tehtavate kõigi kulutuste kogusumma.

  (4) Linnavalitsus arvestab eelarve eelnõu koostamisel eelseisvaks eelarveaastaks investeeringute summa, mida menetletakse lähtudes kaasava eelarve menetlemise korrast.

§ 3.   Personalikulu

  (1) Ametiasutuse ja hallatava asutuse personalikulu esitatakse eelarve taotluses vastavalt jooksva eelarveaasta kinnitatud koosseisu ja kehtivate palgamäärade tasemel.

  (2) Ametnike ja töötajate üldist palgatõusu eelarve taotluses ei planeerita. Personalikulu lepitakse kokku eelarve menetlemise käigus, arvestades linna tulubaasi prognoosi.

  (3) Ametiasutus ja hallatav asutus (v.a üldhariduskoolid) kajastavad personalikulu lisas 2 esitatud vormil.

  (4) Üldhariduskoolid kajastavad personalikulu lisas 3 esitatud vormil, tuues eraldi välja personalikulude jaotuse riigieelarvest ning linnaeelarvest.

  (5) Lisas 2 ja lisas 3 kajastatud personalikulude summa peab võrduma lisas 1 kajastatud vastava tegevusala personalikulude summaga.

§ 4.   Eelarve taotluse seletuskiri

  Eelarve taotluse seletuskiri esitatakse lisas 4 esitatud vormil, milles eelarve taotluse koostaja toob välja:
  1) eelseisva eelarveaasta tulude prognoosi arvestused ja alusandmed (sh õpilaste arv, töötajate arv jne);
  2) eelseisva eelarveaasta kulude eelarve arvestused, selgitused ja põhjendused kavandatavate kulude mahu ja sisu kohta (sh õigusaktid, kehtivad lepingud vm juriidiliselt siduvad kohustused, millest lähtuvalt kulu tehakse);
  3) selgitused ja põhjendused koostatava eelarve taotluse detailsuses – tulu- ja kululiikide kaupa;
  4) erinevused eelneva eelarveaasta kohta, sealhulgas tuuakse eraldi välja täiendavad kulud, mille võrra suureneb järgneva eelarveaasta kulude eelarve ning põhjendused kulude kasvu kohta;
  5) selgitused ja põhjendused üritusteks, projektideks ja toetusteks ning remonttöödeks planeeritud kulude mahu ja sisu kohta;
  6) ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
  7) täiendavad lisavajadused eelseisva eelarveaasta eelarvesse, mis ei kajastu eelarve taotluse lisas 1, sh esitada lisavajadused prioriteetide järjekorras koos põhjenduste ja planeeritavate summadega;
  8) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

§ 5.   Eelarve taotluse esitamine

  (1) Finantsosakonnal esitada hiljemalt jooksva aasta 25. juuliks ametiasutuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhtidele eeltäidetud taotlused, milles on kajastatud raamatupidamise andmetel jooksva aasta kinnitatud eelarve summad 30. juuni seisuga.

  (2) Eelarve taotlus koos seletuskirjaga esitatakse hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile paide@paide.ee.

  (3) Finantsosakond koostab esitatud eelarve taotlusest koondi hiljemalt 1. oktoobriks ning esitab selle menetlemiseks linnavalitsusele (edaspidi täitevametile).

§ 6.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Linnavalitsuse täitevamet hindab koondi menetlemisel eelarve taotluste põhjendatust ning nende vastavust õigusaktidele, arengukavale ja planeeritud tegevustele ning teeb ettepanekud eelarve tasakaalu viimiseks.

  (2) Finantsosakond koostab eelarve eelnõu ning esitab selle koos seletuskirjaga linnavalitsusele lähtudes Paide linna finantsjuhtimise korrast.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa 1  Eelarve tulude ja kulude taotlus

Lisa 2 Personalikulude arvestus

Lisa 3  Üldhariduskoolide personalikulude arvestus

Lisa 4  Eelarve taotluse seletuskiri

/otsingu_soovitused.json