ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 20

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Vastu võetud 30.05.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord (edaspidi kord) sätestab Kadrina valla eelarvest toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on vähendada hooldaja hoolduskoormust, luua tööealistele isikutele eeldused osalemiseks tööturul ja vähendada isiku puudest tingitud raskusi iseseisval toimetulekul.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust on õigustaotleda eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliselt ja aastaringselt.

  (2) Õigus eluruumi kohandamiseks toetust taotleda on sügava puudega isikul või tema seaduslikul esindajal:
  1) kelle kohandamist vajav eluruum asub Kadrina valla haldusterritooriumil, on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht ning on taotleja omandis või kaasomandis;
  2) kellele on antud või antakse üürilepingu alusel kasutusse Kadrina valla omandis olev eluruum (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht).

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud isik või tema seaduslik esindaja Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi kui „ametiasutus“ tähenduses) taotluse, milles on märgitud:
  1) taotleja nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress;
  2) taotleja kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoni number);
  3) planeeritava kohandamise põhjendus ja toetavate tegevuste üksikasjalik kirjeldus;
  4) taotletava toetuse suurus (taotletava kohanduse maksumus või eeldatav eelarve);
  5) toetuse taotleja omafinantseeringu suurus.

  (2) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist ja vajadusel esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, notariaalselt kinnitatud volikiri);
  2) koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest;
  3) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik;
  4) korteriühistu üldkoosoleku otsus või kaasomanike kirjalik nõusolek, kui kohandatakse ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) eluruumi omandiõigust või kaasomandiõigust tõendav dokument;
  6) hinnapakkumine vähemalt kahelt kohandamise hinnapakkujalt;
  7) ehitusteatis või ehitusluba ja vajadusel ehitusprojekt.

  (3) Vallavalitsus kehtestab taotlemiseks vajalikud dokumendivormid.

  (4) Kadrina Vallavalitsuse dokumendiregistris registreeritakse kohandamise taotlused ja eluruumi kohandamise järjekord moodustub nõuetekohase taotluse saabumise järjekorras.

  (5) Valla sotsiaalala ametnik hindab kohandamise vajadust ja mitme taotluse olemasolul koostab kohandamise pingerea.

§ 4.   Toetuse määramine ja toetuse suurus

  (1) Toetust määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks. Toetus määratakse ehitustöödeks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ja soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut või kõrvaldavad puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel.

  (2) Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse eluruumi kohandamise põhjendatust ning taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Toetust makstakse ühele taotlejale üldjuhul ühekordselt.

  (3) Vallavalitsuse määratava toetuse suurus on maksimaalselt 1800 eurot ühe eluruumi kohanduse kohta.

  (4) Kadrina Vallavalitsuse poolt isiku eluruumi kohandamiseks rahaliste vahendite taotlemisel fondidest võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toetust suurendada.

  (5) Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab Kadrina valla toetust peab kohanduse saaja katma ülejäänud summa omaosalusena.

  (6) Valla sotsiaalala ametnik vaatab esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul taotluse esitamisest, külastades kohandamist vajavat eluruumi koos ehitusspetsialistiga ning teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

  (7) Kui taotluses esineb puudusi, on valla sotsiaalala ametnikul õigus nõuda lisadokumente ja anda taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (8) Toetuse määramise ning selle suuruse otsustab vallavalitsus, teavitades otsusest kirjalikult taotlejat.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Kadrina Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga ja kohanduse teostajaga kolmepoolse lepingu. Kui toetuse saaja kuue kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest lepingut ei sõlmi loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (2) Toetus makstakse välja tööteostaja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel sotsiaalala ametniku ja ehitusspetsialisti poolt paikvaatluse läbiviimist.

  (3) Eluruumi kohandamisega seotud dokumentatsiooni säilitab Kadrina Vallavalitsus seadusega sätestatud korras.

  (4) Kadrina Vallavalitsusel on õigus peale eluruumi kohandamist teostada ühe aasta jooksul järelkontrolli, hindamaks muuhulgas kohandamise mõju taotleja toimetulekule.

  (5) Kadrina Vallavalitsus ei hüvita:
  1) eluruumi kohandamise taotlemisega seotud kulutusi;
  2) eluruumi kohandamisega seotud kulutusi, mille vajadus ei tulene otseselt taotleja erivajadusest (nt aurusaun, tünnisaun) ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
  3) kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja erivajadusi arvestav alternatiiv;
  4) tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
  5) kohandamise teostaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid;
  6) teisaldavate abivahendite soetamist.

§ 6.   Toetuse eraldamisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse väljamaksmisest eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) eluruumis ei ole tehtud planeeritud kohandamist;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja süü tõttu jäi kohandamine kokkulepitud mahus tegemata;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json