SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse ning raske ja sügava puudega lapse teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 21

Lapsehoiuteenuse ning raske ja sügava puudega lapse teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 30.05.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14, § 451, § 452, § 156 lg-d 31-33 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ning toetuse määramise ja maksmise kord ja raske ning sügava puudega lastele mõeldud toetavate teenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava või last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist.

  (2) Lapsehoiuteenus peab vastama sotsiaalhoolekande § 453 ja 454 nõuetele.

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Lapsehoiuteenuse toetus määratakse ja makstakse lapse hooldusõigust omavale või last kasvatavale isikule alljärgnevatel tingimustel kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja, aga on registreeritud Kuusalu valla haldusterritooriumil asuva munitsipaallasteaia järjekorda.

  (2) Õigustoetust taotleda tekib vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust ning lõpeb lapse vastuvõtmisel koolieelsesse lasteasutusse või õppima asumisel üldhariduskoolis.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud teavitama koheselt Kuusalu Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 2 toimunud muudatustest.

§ 4.   Teenust saama õigustatud isikud

  (1) Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalametnik hindab teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

§ 5.   Toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

  (1) Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) transporditeenus;
  2) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;
  3) tugiisiku teenus;
  4) perede nõustamine;
  5) eluaseme kohandamine;
  6) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 6.   Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemine

  Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse;
  2) isikut ning lapse hooldusõiguse omamist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) teenuse pakkuja poolt esitatud arve.

§ 7.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Vallaeelarvest makstava lapsehoiuteenuse toetuse määr on kuni 128,00 eurot kuus lapse kohta.

  (2) Lapsehoiuteenuse eest makstav toetus on kulutustepõhine ning seda makstakse arve ja kuludokumentide alusel, millest nähtub teenuse kasutamise periood, teenuse eest makstud kohatasu suurus ja maksmise kuupäev.

  (3) Toetust makstakse alates päevast, kui taotleja on asunud õigustatult lapsehoiuteenust kasutama, kuid mitte rohkem kui kaks kuud tagasiulatuvalt taotluse esitamise hetkest arvates.

  (4) Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste rahastamine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel. Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (5) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevast arvates.

  (6) Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale motiveeritud otsuse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 8.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetuse tagasinõudmisel rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 31-35 sätteid.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json