HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saue valla õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 24

Saue valla õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 25
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Saue valla üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste parimate õpilaste tunnustamise kord.

 (2) Saue valla õpilasi tunnustatakse järgmiste saavutuste eest:
 1) gümnaasiumi lõpetamine kuld- või hõbemedaliga;
 2) kutseõppeasutuse lõpetamine kiitusega;
 3) rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil edukalt esinemine (1.-6. koht).

 (3) Tunnustus on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline preemia õpilasele.

§ 2.  Õpilase tunnustamine

 (1) Vallavalitsuse tunnustusele on õigus õpilasel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel rahalise preemia taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

 (2) Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus Saue valla noori, kes on lõpetanud kooli, rahaliste preemiatega järgmiselt:
 1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot;
 2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
 3) kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanule 300 eurot;
 4) gümnaasiumi riigieksami tulemus 100 punkti saajale 100 eurot.

 (3) Eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil tunnustab vallavalitsus Saue valla õpilasi alates 7. klassist rahalise preemiaga järgmiselt:
 1) 1. – 6. koht rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või konkursil 500 eurot;
 2) 1. – 6. koht vabariiklikul aineolümpiaadil ja/või -konkursil 300 eurot.

§ 3.  Rahalise preemia taotlemine ja taotluse menetlemine

 (1) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud rahaliste preemiate saamiseks esitab Saue valla õpilane või tema esindaja või kool taotluse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse preemia saaja järgmised andmed:
 1) eesnimi ja perekonnani;
 2) elukoht ja arveldusarve number;
 3) õppeasutus;
 4) tunnustuse taotlemise põhjendus koos tunnustuse andmise aluseks olevate dokumentide koopiatega.

 (2) Vallavalitsus määrab tunnustuse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Vallavalitsus kinnitab tunnustuse taotluse vormid, mis avalikustatakse Saue valla veebilehel.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub üldises korras.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

Harry Pajundi
volikogu esimees