Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2024, 21

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord

Vastu võetud 27.03.2018 nr 16
RT IV, 05.04.2018, 64
jõustumine 08.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT IV, 05.06.2018, 208.06.2018
26.11.2019RT IV, 10.12.2019, 1013.12.2019
28.04.2020RT IV, 06.05.2020, 809.05.2020
27.04.2021RT IV, 04.05.2021, 807.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2021
20.06.2023RT IV, 22.06.2023, 1525.06.2023
27.02.2024RT IV, 05.03.2024, 808.03.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas ehitusseadustiku §-de 64 ja 65 ja majandus- ja taristuministri 8. aprilli 2015 määrusega nr 28 „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded” ja 3. juuni 2015 määrusega nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib korterelamute rekonstrueerimise sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) Maardu linnas.

  (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse määr, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Korterelamu on käesoleva korra mõistes kuni 24 korteriga korterelamu ehitusaastaga kuni 1980, mis asub Maardu linna haldusterritooriumil.
[RT IV, 22.06.2023, 15 - jõust. 25.06.2023]

  (4) Toetust eraldatakse Maardu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse peaeesmärk on toetada korteriühistuid korterelamute rekonstrueerimisel, et suurendada Maardu linnas asuvate korterelamute energiatõhusust.

  (2) Toetuse alameesmärgid on:
  1) parandada korterelamute sisekliimat ja/või vähendada energiakulusid;
  2) elukeskkonna elavdamiseks parandada korterelamute välisilmet;
  3) toetada korteriühistute omaalgatust ja suurendada korteriühistu liikmete koostöötahet;
  4) parandada korteriühistu liikmete elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks on Maardu linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud (edaspidi taotleja), mis vastavad käesoleva korra § 1 lg 3 kehtestatud nõuetele.

  (2) Juhul, kui taotleja koosseisu kuulub enam kui üks elamu, võib taotleda toetust iga elamu kohta eraldi, tingimusel, et toetust taotlev elamu ning toetatavad tegevused vastavad korras sätestatud nõuetele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib taotleda toetust käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tegevuste (edaspidi tegevus) osas, kui renoveeritava objekti (edaspidi objekt) asukoht vastab korra § 1 lõike 3 nõuetele, samuti kui Maardu linna eelarves on selleks ette nähtud vahendid vastavalt korra § 1 lõikele 4.

  (2) Kavandatavad tegevused (edaspidi projekt) peavad tagama korterelamu energiatõhususe suurendamise ja sisekliima parendamise.

  (3) Taotleja peab esitama Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kavandatava tegevuse kirjelduse.

  (4) Taotleja peab saama reeglina vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele (edaspidi hinnapakkumine). Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 5000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi võrreldes teiste hinnapakkumistega olla põhjendamatult kõrge hinnaga.

  (6) Käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tegevus, mille elluviimiseks on korra alusel toetust taotletud, tuleb ellu viia toetuse taotlemise aasta 31. detsembriks. Kui projekt viiakse ellu toetuse saamise otsusele järgneval kalendriaastal, peab toetuse saaja sellest teavitama linnavalitsust hiljemalt taotlemise aasta 1. detsembril.

  (7) Enne kavandatava tegevuse alustamist peab taotleja omama õigusaktides sätestatud load ja kooskõlastused tegevuse läbiviimiseks.

  (8) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Projekti maksumuse moodustab tööde/teenuste/kaupade maksumus, mis on vajalik valitud tegevuse teostamiseks.

  (2) Toetust antakse taotlejale kuni 30% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 (viis tuhat) eurot aastas.

  (3) Arvestades avalikku huvi võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 50% kavandatavate tegevuste maksumusest.

  (4) Toetust eraldatakse ühe elamu kohta mitte rohkem kui üks kord eelarveaasta jooksul.

§ 6.   Taotlusele esitatavad nõuded
[RT IV, 10.12.2019, 10 - jõust. 13.12.2019]

  (1) Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud dokumendid:
  1) vormikohane toetuse taotlus korterelamu rekonstrueerimiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 2;
  2) kavandatava tegevuse kirjeldus;
  3) kavandatava tegevuse eelarve ja ajakava ning neid toetavad dokumendid (sh pakkuja(te) hinnapakkumiste koopiad);
  4) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu rekonstrueerimiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus.

  (2) Juhul, kui taotlus esitatakse korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada pädeva isiku ekspertiisiakt või aruanne (edaspidi ekspertiisiakt).
[RT IV, 10.12.2019, 10 - jõust. 13.12.2019]

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotleja esitab linnavalitsusele toetuse taotluse (edaspidi taotlus) paragrahvis 6 kehtestatud nõuete kohaselt.

  (2) Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts. Linnavalitsus võib pikendada taotluste esitamise tähtaega. Juhul, kui taotlus esitatakse korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks võib taotleja esitada linnavalitsusele toetuse taotluse pärast käesolevas lõikes määratud tähtaja saabumist.
[RT IV, 05.03.2024, 8 - jõust. 08.03.2024]

  (3) Erakorralistel asjaoludel võib linnavalitsus toetada pädeva isiku ekspertiisiaktiga tõendatud varem teostatud avariitöid.
[RT IV, 10.12.2019, 10 - jõust. 13.12.2019]

  (4) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni. Komisjoni koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Erandina vaatab komisjon taotluse toetuse maksmiseks läbi 7 kalendripäeva jooksul alates selle esitamisest, kui taotlus on esitatud korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks ja korterelamu avariiline seisukord on tõendatud pädeva isiku ekspertiisiaktiga.
[RT IV, 10.12.2019, 10 - jõust. 13.12.2019]

  (6) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

  (7) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (8) Komisjoni liikmetel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (9) Taotleja ja taotlus tunnistatakse komisjoni otsusega vastavaks, kui korras sätestatud nõuded on täidetud.
[RT IV, 22.06.2023, 15 - jõust. 25.06.2023]

  (10) Komisjon määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (11) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või toetatava tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (12) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks ja raha eraldamiseks. Kui esitatud taotlusi on rohkem kui eelarveaastal selleks otstarbeks eraldatud rahalisi vahendeid, koostab komisjon pingerea vastavalt käesoleva korra § 8 sätestatule.
[RT IV, 22.06.2023, 15 - jõust. 25.06.2023]

  (13) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta rahaliste vahendite eraldamiseks.
[RT IV, 22.06.2023, 15 - jõust. 25.06.2023]

  (14) Linnavalitsus võib erandkorras toetada korteriühistuid korterelamus avariiolukorra vältimiseks või tekkinud tagajärgede kõrvaldamise kulude hüvitamiseks.
[RT IV, 10.12.2019, 10 - jõust. 13.12.2019]

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel arvestatakse kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega.

  (2) Taotluse (v.a korra § 7 lg 14 nimetatud juhtudel) hindamisel antakse:
[RT IV, 10.12.2019, 10 - jõust. 13.12.2019]
  1) kuni 50 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral aitab projekt suurendada korterelamu energiatõhusust;
  2) kuni 30 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral aitab projekt parandada korterelamu välisilmet;
  3) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral parandab projekt korteriühistu liikmete elukvaliteeti.

  (3) Hindamiskomisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt hindamiskomisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid.

  (5) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (6) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste paremusjärjestus koostatakse hindamiskomisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Hindamiskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas hindamiskomisjoni esimees. Nimetatud hääletuse tulemused märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse.

§ 9.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Objekti järelevalvet teostatakse komisjoni liikme poolt (edaspidi järelevalve teostaja).

  (3) Järelevalve teostajal on õigus kontrollida teostatavate tööde või teenuste vastavust toetuse sihtotstarbele ning nõuda seletusi ja lisadokumente, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutusi.

§ 10.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast projekti lõppemist linnavalitsusele alljärgnevalt toodud dokumendid koos saatekirjaga:
  1) arve koopia, mis on väljastatud isiku poolt, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa. Arve koopial märgitud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele;
  2) täitjaga sõlmitud tööde või teenuste lepingu koopia vastavalt valitud hinnapakkumisele;
  3) tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtmise akti koopia osutatud teenuse, tehtud tööde või müüdud kauba kohta;
  4) maksekorralduse koopia, mis kinnitab omafinantseeringu osa tasumist;
  5) õigusaktides ettenähtud load ja kooskõlastused, nt ehitusluba, kaevamisluba jne.

  (2) Toetust makstakse välja toetuse saajale, kui toetuse saaja on pärast projekti lõppemist tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus tellitud teenuse, töö või ostetud kauba eest.

  (3) Enne toetuse väljamaksmist kontrollib linnavalitsus tehtud tööde tegelikku teostamist ja nende tööde vastavust projektile.

  (4) Toetus kantakse üle toetuse saaja arveldusarvele.

  (5) Toetust ei maksta:
  1) kui toetuse saaja ei ole tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus projekti tööde eest või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
  2) toetuse saaja ei võimalda järelevalve teostajal objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
  3) kui toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  4) kui puudub tehtud tööde, tellitud teenuste või müüdud kauba vastuvõtu-üleandmise akt;
  5) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
  6) teostatud tööd erinevad taotluses kirjeldatutest;
  7) taotleja ei ole esitanud § 10 lg 1 punktis 5 nimetatud dokumente.

  (6) Linnavalitsus teavitab toetuse saajat lepinguga ette nähtud toetuse maksmisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul posti teel, s.t. ajast, kui selgusid keeldumise aluseks olevad asjaolud.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse linnavalitsuses vähemalt 7 aastat.

  (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 7 aastat.

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.04.2018. a.

Lisa 1 Korterelamute rekonstrueerimistööde loetelu, mille kohta võib taotleda toetust
[RT IV, 05.03.2024, 8 - jõust. 08.03.2024]

Lisa 2 Toetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json