Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 1

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 23.05.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ehitusseadustiku § 94 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja korra, samuti avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tee on rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised;
  2) kergliiklustee on jalgratta- ja jalgtee, mis on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud;
  3) eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. Eratee ei pea olema kantud teeregistrisse.

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud.

  (3) Pinnasteid üldjuhul ei määrata avalikuks kasutamiseks.

  (4) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  2) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava tee marsruudist;
  3) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
  4) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutuseks määrata.

  (5) Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutuseks määramise menetluse algatab Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

  (2) Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:
  1) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnistusraamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes või
  2) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

  (3) Sundvalduse seadmine algatatakse, kui kokkuleppe sõlmimine teealuse maa kinnisasja omanikuga on raskendatud, ei ole otstarbekas või kui teealuse maa kinnisasja omanik ei ole kokkuleppe sõlmimisega nõus.

  (4) Sundvalduse ala hõlmab teekaitsevööndit. Sundvalduse ulatus koos seda sisaldava teekaitsevööndiga määratakse igal konkreetsel juhul sundvalduse seadmise korraldusega.

  (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avaliku kasutuse vajadust vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud kriteeriumitele, teeb vallavalitsusele ettepaneku sundvalduse seadmiseks või mitteseadmiseks.

  (6) Pärast erateele sundvalduse või piiratud asjaõiguse seadmist määrab vallavalitsus oma korraldusega eratee avalikku kasutusse ning seejärel esitab asjakohase info vastavatele riigiasutustele.

  (7) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud kriteeriumile vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Eratee avalikuks kasutamiseks lõpetamine

  (1) Kui on ära langenud käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud alused, tunnistab vallavalitsus kehtetuks oma varasema korralduse või tunnistab volikogu kehtetuks varasema otsuse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta.

  (2) Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks muutmist lõpetatakse piiratud asjaõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

§ 6.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid;
  2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt;
  3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
  4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) kui tee ei vasta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 toodud tingimustele;
  2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;
  6) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (3) Tasuta lumetõrjet alustatakse koos või pärast piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.

  (4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitab taotluse huvitatud isik valitsusele hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks. Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrje teenust, ei pea taotlust esitama. Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja elukoht peab rahvastikuregistri andmete kohaselt olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 24. mai 2018. a määrus nr 28 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.

  (2) Määrusega tehakse Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruses nr 70 „Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord“ järgmised muudatused:
  1) määruse § 1 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
  2) määruse § 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Valitsuse poolt kehtestatakse massipiirangud eelkõige teedele, mis on välja kujunenud raskeveoste, sealhulgas metsamaterjali intensiivsemaks veoks. Koos massipiirangu märkidega kasutatakse lisatahvlit kirjega „Välja arvatud vallavalitsuse loal“.“;
  3) määruse § 2 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
  4) määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Metsamaterjali ladustamiseks teekaitsevööndisse, kui lähemale kui 10 m tee katte servast, esitab metsatööde teostaja vähemalt 10 päeva enne metsamaterjali ladustamist vallavalitsusele vormikohase teatise digitaalselt allkirjastatult aadressil [email protected] (Lisa 2).“;
  5) määruse § 3 lõike 5 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „1) metsamaterjali ladustamine on lubatud mitte lähemal kui 2 m tee kattest;“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json