Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 10

Väike-Maarja valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 30.05.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega „Väike-Maarja valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Väike-Maarja vald.

  (2) Registri asutaja on Väike-Maarja Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Registri pidamist reguleerib käesoleva määrusega kehtestatud registri pidamise põhimäärus, mille kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 3.   Registri asutamise eesmärk

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate üle;
  2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) üle;
  3) Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve tegemiseks ja jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.

  (3) Jäätmetekkekohtade üldandmed kantakse registrisse kinnistusraamatu andmete alusel ja jäätmevaldaja nimi, isikukood ja elukoht rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 5.   Registri andmete kaitse ja säilimine

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S1.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (3) Isikuandmete töötlemisel peavad vastutav ja volitatud töötleja tagama isikuandmete kaitse üldmääruse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (4) Registri andmete töötlemisel käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (5) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist, sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 12 kuud.

  (6) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse vallavalitsuse dokumentide loetelust.

  (7) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Väike-Maarja Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  5) sõlmib lepingu volitatud töötlejaga;
  6) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on isik, keda vastutav töötleja on volitanud andmeid töötlema ja registrit majutama.

  (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) majutab, hooldab ja haldab andmekogu;
  3) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  4) teeb registris muudatusi ja parandusi;
  5) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
  6) esitab järelepärimisi jäätmevedajale;
  7) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  8) tagab registrisse kantud andmete turvalisuse ja säilimise;
  9) annab registri likvideerimisel andmed üle selleks nimetatud isikule.

  (3) Vastutav töötleja võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-4 ning punktides 6-8 nimetatud ülesanded kokkuleppega üle anda korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel jäätmevedajale.

3. peatükk Registri koosseis 

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood või registreerimisnumber;
  4) elukoht;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) aadress;
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) jäätmetekkekoha tüüp;
  6) elanikud;
  7) lisainfo;
  8) liitumise staatus;
  9) ajutine vabastus;
  10) vabastuse ajavahemik;
  11) otsuse kuupäev ja number;
  12) otsuse fail(id);
  13) muutmise kuupäev;
  14) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  15) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) sõlmija e-posti aadress;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) ühiskasutuse unikaalne viit (JV_viit).

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) konteinerid;
  2) teenindusperiood;
  3) konteineri tüüp;
  4) jäätmeliik;
  5) teenindussagedus päevades;
  6) omandistaatus;
  7) maht liitrites;
  8) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 10.   Registrisse andmete esitamine ja registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Jäätmevedaja esitab registrile andmeid korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni raames kokkulepitu kohaselt.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsuse alusdokumendi alusel.

  (4) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (5) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja või käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud juhul jäätmevedaja, kes vajadusel informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse teenistujatele ning korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale või käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud juhul jäätmevedajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

5. peatükk Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 12.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja
või käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud juhul jäätmevedaja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 13.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Väike-Maarja valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

§ 14.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Andmekogude likvideerimine

  (1) Määrusega likvideeritakse Väike-Maarja vallale kuuluvad järgmised andmekogud:
  1) Väike-Maarja valla jäätmevaldajate register;
  2) Rakke valla jäätmevaldajate register.

  (2) Lõikes 1 nimetatud likvideeritavate andmekogude andmed antakse üle määrusega asutatavasse Väike-Maarja valla jäätmevaldajate registrisse.

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.08.2007 määrus nr 14 „Väike-Maarja valla jäätmevaldajate register“ ja Rakke Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr 20 „Rakke valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json