Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 22

Noorte huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 5
RT IV, 26.02.2018, 51
jõustumine 01.03.2018, rakendatakse alates 1.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2019RT IV, 05.06.2019, 1108.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte (edaspidi noor) huvitegevusega tegelemise toetamiseks Räpina valla eelarvest.

§ 2.   Toetuse maksmise üldpõhimõtted

  (1) Huvitegevus käesoleva määruse tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal kultuuri, spordi ja loodus- ning täppisteaduste või tehnoloogia valdkondades.

  (2) Toetust makstakse huvitegevusega tegelevale juriidilisele isikule (edaspidi ühing), mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ega ole võlgu Räpina Vallavalitsusele, valla hallatavale asutusele ega valla asutatud sihtasutusele.

  (3) Toetust ei maksta Räpina valla üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele (nt pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavatele tegevustele).

  (4) Toetust makstakse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja -tegevuse toetuse vahenditest.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse ühingule, mis korraldab huvitegevust huviringides Räpina valla haldusterritooriumil vähemalt 8 kuul aastas vähemalt 2 korda kuus. Toetuse taotlemiseks peab tegevuses pidevalt osalema vähemalt 6 noort.

  (2) Toetust makstakse huvitegevuse korraldamiseks noorte huvitegevuse ühingule 7–19-aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Räpina vald ja kes on märgitud huvitegevuse ühingu huviringis osalejate nimekirjas.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab huvitegevuse ühing vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

  (2) Ühing lisab taotlusele huviringis osalevate noorte nimekirja, huviringi tegevuste lühikirjelduse ning huviringi juhendaja asjakohase elulookirjelduse.

  (3) Huviringi juhendaja peab vastama lastekaitseseaduses sätestatud lapsega töötavale isikule kehtestatud nõuetele.

  (4) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikul on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

  (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikul on õigus nimekirja põhjal kontrollida noore osalemist huvitegevuses ning kontrollida huviringi juhendaja tausta.

  (6) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

  (7) Taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise võib tingida eelarveliste vahendite puudus või puudulik taotlus.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamine ja suurus

  (1) Toetust võib kasutada huviringi osalustasude katmiseks, vahendite soetamiseks ning huviringis käimisega seotud transpordikulude katmiseks.

  (2) Toetuseks eraldatava pearaha maksimaalne määr on 20 eurot kuus noore kohta.

  (3) Toetuse saamisel on ühing kohustatud langetama ringis osalemise toetuseta kehtinud kuutasu noore kohta vähemalt poole võrra. Uue huviringi loomisel võib toetuse saanud ühing kehtestada maksimaalselt 6 euro suuruse ringis osalemise kuutasu noore kohta.

  (4) Erandjuhul, kui ühingul on piirkonna huvitegevuses keskne ja koordineeriv roll, võib vallavalitsus eraldada toetust suuremas määras kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 on sätestatud. Nimetatud juhul peavad korraldatavad tegevused olema noortele tasuta kättesaadavad.
[RT IV, 05.06.2019, 11 - jõust. 08.06.2019]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json