Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Järva valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 1

Järva valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 28.05.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde korraldamist Järva vallale kuuluval ja valla poolt lepingu alusel kasutataval maal ning on kohustuslik täitmiseks isikutele, kes Järva valla haldusterritooriumil teevad kaevetöid.

  (2) Käesolevat eeskirja ja valdkondlikke õigusakte kohaldatakse koosmõjus järgmiselt:
  1) geodeetilise märgi kaitsevööndis tuleb kaevetöödel lähtuda lisaks ruumiandmete seadusest;
  2) kaevetöödel kinnismälestisel, muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis tuleb lähtuda lisaks muinsuskaitseseadusest.

  (3) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetööde tegemisel füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleval kinnistul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega;
  2) kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega ehitusteatise või ehitusloa alusel;
  3) kalmistutel.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaevetöö – süvendi kaevamine sügavamale kui 30 cm maapinnast;
  2) kaevetöö tegija – isik, kes teeb ise või kelle tellimisel tehakse kaevetöid;
  3) kaeveala – maa-ala, kus paikneb kaevatav süvend (kaevik) ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid;
  4) avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on edasilükkamatu;
  5) kaeveloa taotlus – vormikohane taotlus (lisa 1), mille täidab ja esitab kaevetöö tegija Järva Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus);
  6) kaeveluba – ametiasutuse antud luba (lisa 2), mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks ning määrab kaevetöö tingimused ja tähtaja;
  7) ajutiselt taastatud kaeveala – olukord, kui kaeveala nõuetekohane ja lõplik taastamine ei ole võimalik ning kus tuleb tagada ohutu läbipääs kõikidele liiklejatele ja liiklusvahenditele.

§ 3.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud üldjuhul kaeveloa alusel. Erijuhus on sätestatud käesoleva eeskirja paragrahvis 8. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, asendab kaeveluba ehitusteatis või ehitusluba.

  (2) Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetöö tegija järgima kaeveloal eritingimustes toodud juhiseid.

  (3) Kaevetöö tuleb teha võimaliku lühikese aja jooksul teekatet ja haljasala vähimal kahjustaval viisil.

  (4) Kaevetöö tegija vastutab teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutiselt taastatud kaeveala hoiab korras, st tagab ohutuse, kaevetöö tegija.

§ 4.   Kaeveloa vormistamine ja väljaandmine

  (1) Kaevetöö tegija esitab vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde alustamist ametiasutusele kaeveloa taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kaeveloa taotleja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  2) kaeveala asukoha aadress, hõlmatud katastriüksuse tunnus;
  3) kaevetöö ulatus ja mahu kirjeldus;
  4) lahtivõetava tänavakatte liik ja maht;
  5) kaevetöö ajaperiood;
  6) liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post), kui kaevetöödega kaasneb liikluskorralduse muutmine.

  (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse:
  1) kaevetööde tehniline kirjeldus, millele on märgitud kaevetöö koht ja mis on kooskõlastatud tehnorajatiste valdajatega, kui toimub ehitustegevus, millele ei kohaldu ehitusseadustiku kohane projekti nõue;
  2) ametiasutuse nõudel kaevetöid käsitlevad tööjoonised;
  3) vajadusel liikluskorralduse ajutine skeem;
  4) mälestisel, mälestise kaitsevööndis või muinsuskaitsealal tööde tegemisel Muinsuskaitseameti luba või teatis.

  (3) Kaeveloa vormistab ja väljastab ametiasutuse majandusosakonna vastav ametnik (edaspidi ametnik), kellel on õigus küsida vajadusel kaeveloa taotlejalt täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

  (4) Kaeveloa väljastamisest keeldutakse kui:
  1) kaeveloa taotlus ei sisalda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid või taotlusele ei ole lisatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumente;
  2) määratud tähtajaks ei ole kõrvaldatud taotluses esinevaid puudusi;
  3) kaeveloa taotlejal ja/või kaevetöö tegijal on tähtaegselt täitmata ametiasutuse tehtud ettekirjutus.

§ 5.   Nõuded kaevetööde tegemisel

  (1) Kaevetöö tegija tagab kaevealal kaevetöö iseloomust tulenevalt järgmiste dokumentide olemasolu:
  1) kaeveluba;
  2) tehnorajatiste asukoha joonised või skeemid.
  3) vajadusel ajutise liikluskorralduse skeem;
  4) vajadusel tehnorajatiste valdajate kooskõlastused;
  5) vajadusel raieluba.

  (2) Kaeveala tuleb tähistada piirete ja liiklust reguleerivate ajutiste liiklusmärkidega vastavalt valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ajutise liikluskorralduse nõuetele. Pärast kaevetöö tegemist tuleb ajutised märgid ja piirded viivitamata kõrvaldada.

  (3) Kaevetöö tegija peab liikluskorralduse muudatusest teavitama avalikkust vähemalt viis päeva enne kaevetööde alustamist.

  (4) Kaevetöö tegija peab kindlustama piirete ja ajutiste sildade abil ohutu läbipääsu jalakäijatele, sh ratastoolidele, kohtadesse, kus läbipääs või juurdepääs oli varem olemas.

  (5) Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui juurestiku kaitseala raadius tuleb kooskõlastada ametiasutuse keskkonnaspetsialistiga. Juurestiku kaitseala raadius arvutatakse järgmiselt: tüve rinnasläbimõõt (cm) x 0,12 = kaitseala raadius meetrites.

  (6) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaeveala ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni valdava ettevõtte või maa-ala valdajaga.

  (7) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, ehitusgeodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis, kultuuriväärtusega leid jms) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima sellest kaeveloa väljastajat ning vastavat ametiasutust.

  (8) Kaevetöö tegija peab tagama tolmu- või lumetõrje, kui kaevetöö tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje, tegemise.

§ 6.   Tee taastamise nõuded

  (1) Kaevetöö tegija on kohustatud tee taastamisel lähtuma majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusega nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ kehtestatud tee ehitamise kvaliteedi nõuetest ja käesolevas paragrahvist sätestatust ning taastama kaevekoha samatüübilise kattega.

  (2) Kui teekatte nõuetekohane ja lõplik taastamine kaevetöö lõpetamisel ei ole võimalik, tuleb teekate taastada ajutiselt ning kaevetöö tegija peab tagama ohutu liikluse kuni teekatte nõuetekohase taastamiseni. Eemaldatud kattega teeosad jäetakse liiklusele suletuks kuni teekatte taastamiseni või ajutise teekatte paigaldamiseni.

  (3) Juhul, kui teekatet ei ole võimalik koheselt lõplikult taastada, tuleb 48 tunni jooksul paigaldada ajutine teekate:
  1) suurema liiklusintensiivsusega teedel (põhitänavatel) asfaldi freespurust või külmast asfaldist;
  2) ülejäänud teedel asfaldi freespurust, killustikust fr 0...16 mm või sillutiskivi kattest.

  (4) Alaline teekate tuleb taastada esimesel võimalusel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul peab tagasitäide olema jäävaba.

  (6) Piki sõiduteed toimuvate kaevetööde korral taastatakse sõidutee kate telgjoonest kuni lähema sõiduraja ääreni. Taastatava sõidutee katte äär tuleb enne taastamist sirgeks lõigata ning taastada kaevikuava. Lisaks tuleb arvestada, et piki sõiduteed toimuvate kaevetööde korral taastatakse sõidutee kate kuni lähemal asuva sõidutee ääreni juhul, kui kaevik on sõidutee äärest vähem kui 1 meetri kaugusel.

  (7) Risti teed toimuvate kaevetööde korral taastatakse mitme ristisuunalise kaeve ala ühtse lapina, kui kaevetöö alade vahe on väiksem kui 10 meetrit.

  (8) Kõnnitee ning jalg- ja jalgrattatee taastamisel tuleb teekate taastada kaeveala ulatuses kogu tee laiuses.

  (9) Kui teekatte taastamine toimub äärekividega sõidutee või kõnnitee servani, tuleb vajadusel välja vahetada ka äärekivid.

  (10) Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

  (11) Kruuskatte taastamisel kasutatakse üldjuhul eelnevaga samaväärset materjali. Kui samaväärset materjali kasutada ei saa, siis tuleb kasutada majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisas 10 „Sidumata segude terastikuline koostis“ nimetatud segu nr 6.

  (12) Alla viie aasta vanused katted tuleb taastada kaevealal kogu tee laiuses.

  (13) Kaeveala, kus ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, tuleb tähistada liikluskorraldusvahenditega.

§ 7.   Haljasala taastamine nõuded

  (1) Haljastuse murukatte taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast välja võetud pinnast.

  (2) Olenevalt haljastusest peab pealmine külvialune kiht olema 10-20 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga. Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad.

  (3) Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema tärganud ja üks kord niidetud.

§ 8.   Avariitööd

  (1) Tehnovõrkude avarii korral võib töid alustada järgmistel tingimustel:
  1) ametnikule on saadetud teade kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avarii asukoha, kaevetöö tegija ja kaevetöö alguse kohta;
  2) avariikohale on kutsutud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajad või avariikoha skeem on nendega kooskõlastatud.

  (2) Avarii puhul, mille kõrvaldamine võtab aega üle ühe ööpäeva, tuleb samaaegselt kaevetöö alustamisega taotleda kaeveluba.

§ 9.   Tehnovõrkude kaitsmine kaevetööl

  (1) Tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb kaevetöö teha kooskõlastatult neid valdavate võrguettevõtetega.

  (2) Tehnovõrgu vigastamisel on kaevetöö tegija kohustatud sellest viivitamatult teavitama tehnovõrgu valdajat. Vigastusega tekitatud kahju ning tehnovõrgu taastamise kulu kannab kaevetöö tegija.

  (3) Märkimata tehnovõrgu avastamisel tuleb kaevetöö katkestada kuni tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Kaevetööd võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdajalt kirjaliku kooskõlastuse saamist.

  (4) Hävitatud või vigastatud märgid, sh piirimärk, taastatakse kaevetöö tegija kulul.

§ 10.   Kaevetöö lõpetamine

  Kaevetöö on lõpetatud, kui:
  1) kaeveala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud maa-ala omanikule või valdajale;
  2) ametiasutusele on tagastatud kaeveluba, millel on täidetud kaevetööde vastuvõtu osa;
  3) taastatud tee kohta on ametiasutusele esitatud õiend kaevetöö käigus välja veetud pinnase ja/või asfaldi koguse ladustamise kohta, täitepinnase tihendamise kontrollakt, täitematerjali vastavusdeklaratsioon, kaetud tööde akt, katendite taastamise vastuvõtu akt, vajadusel asfaltbetooni retsept, teehoiutööde tehnoloogia järgimist kinnitavad ja ehitusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid;
  4) tehnorajatise teostusdokumentatsioon on digitaalsel andmekandjal ametiasutusele üle antud.

§ 11.   Kaevetöö garantii

  (1) Kaevetöö tegija annab kaevetööle vähemalt 2-aastase garantii ning vastutab teekatte ja haljastuse taastamistöö kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistöö vastuvõtmist. Garantiiaja algust loetakse päevast, millal ametiasutusele tagastati kaeveluba koos kaevetööde vastuvõtjate allkirjadega.

  (2) Kui kaeviku koht on garantiiajal vajunud olemasolevast asfaltkattest allapoole, tuleb see 0,5 m võrra laiemalt lahti freesida, kaevik tihendada ja vastavalt normidele taastada.

  (3) Kaevetöö tegija poolt taastamistööde mittetegemisel või mittenõuetekohasel tegemisel, samuti garantiiajal ilmsiks tulnud vigade parandamata jätmisel annab ametnik kaevetöö tegijale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Garantiiaja kestel ilmnevad puudused peab kaevetöö tegija kõrvaldama määratud tähtajaks omal kulul.

  (4) Kui kaevetöö tegija ei ole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib ametiasutus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevetöö tegija kulul.

§ 12.   Vastutus

  (1) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevetöö tegija.

  (2) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. Eeskirja rikkumisel peatatakse vajaduse korral kaevetöö kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

  (3) Eeskirja täitmist kontrollib ametiasutus.

  (4) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Koigi Vallavolikogu 14. veebruari 2013 määrus nr 10 „Koigi valla kaevetööde eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Koeru Vallavolikogu 21. aprilli 2011 määrus nr 7 „Koeru valla kaevetööde eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Kaeveloa taotluse vorm

Lisa 2 Kaeveluba

/otsingu_soovitused.json