Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ ja 13. detsembri 2011. a määruse nr 21 „Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind õppetasu suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 16

Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ ja 13. detsembri 2011. a määruse nr 21 „Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind õppetasu suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 12.05.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ning huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruses nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ tehakse järgmine muudatus: paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse: „(6) Vallavalitsusel on õigus erandkorras osalustasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel, samuti juhul kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel hädaolukorra juhtudel.“

§ 2.   Raasiku Vallavolikogu 13. detsembri 2011. a määruses nr 21 „Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind õppetasu suuruse kehtestamine“ tehakse järgmine muudatus: Määrust täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses: „Vallavalitsus võib õppetasu vähendada või selle tasumisest vabastada juhul kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel hädaolukorra juhtudel“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. aprillist 2020. a

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json