Ehitus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 34

Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas

Vastu võetud 26.05.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Raasiku Vallavolikogu 13. veebruari 2018. a otsuse nr 13 seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise pädevuse jaotust Raasiku vallas.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallavalitsus on Raasiku Vallavalitsus kui Raasiku Vallavolikogu poolt moodustatud kollegiaalne haldusorgan;
  2) valla ametiasutus on Raasiku Vallavalitsus kui Raasiku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt moodustatud valla ametiasutus.

2. peatükk Planeerimisvaldkonna korraldamine 

§ 3.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
  2) üldplaneeringu või eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise otsustamine;
  3) üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine;
  4) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine ning kehtestamine;
  5) valla üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse heakskiitmine ja avalikule arutelule suunamine.

§ 4.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine;
  2) üldplaneeringu kohase detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine;
  3) otsustamine, kas kavandatav või koostatav detailplaneering muudab kehtestatud üldplaneeringut;
  4) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
  5) üld-, eri- ja teemaplaneeringu ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse käigus avalike väljapanekute ja avalike arutelude ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine; vallavalitsus informeerib avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest volikogu vastavat komisjoni;
  6) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine ja vajadusel koostamises osalemine valla nimel;
  7) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuste tegemine;
  8) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  9) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 5.   Valla ametiasutuse pädevus

  Valla ametiasutuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine osas, mis seisneb menetlustoimingute tegemises ja tehniliste ülesannete täitmises, näiteks teadete edastamine ja avaldamine, info avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine, kooskõlastamise korraldamine jms;
  2) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vajalike vallavalitsuse korralduste või volikogu otsuste eelnõude ettevalmistamine;
  4) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja detailplaneeringu koostamise finantseerimise kohta;
  5) lepingu sõlmimine planeeringu koostamise tellimise ning selle finantseerimise kohta, kui õigusaktide kohaselt saab planeeringu tellija olla vaid kohalik omavalitsus;
  6) planeerimisseaduse § 4 lõikes 21, §-s 130 ja §-s 131 sätestatud lepingu sõlmimine huvitatud isikuga ja lepingu tingimuste määramine;
  7) eelkokkuleppe sõlmimine huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise võimaliku vajaduse osas planeerimisseaduses nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
  8) planeeringu koostamise korraldaja nimel ajalehes Sõnumitooja ja muudes infokanalites informatsiooni avaldamine;
  9) planeeringute eskiislahenduse tutvustamine, planeeringute avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avalike arutelude korraldamine;
  10) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  11) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  12) planeerimisseaduse § 125 lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine.

§ 6.   Detailplaneeringu koostamise menetlus

  Detailplaneeringu koostamine toimub vastavalt planeerimisseadusele ja teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele.

3. peatükk Ehitusvaldkonna korraldamine 

§ 7.   Vallavalitsuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Raasiku vallas täidab vallavalitsus järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste väljastamine;
  2) ehitus- ja kasutusteatiste menetluses vajadusel haldusakti andmine;
  3) ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  4) kasutusloa väljastamine või sellest keeldumise otsustamine, kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) ehitus- ja kasutusloa menetluses keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine;
  6) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastamine;
  7) eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustamine;
  8) projekteerimistingimuste alusel sundvalduse seadmine;
  9) vallasvara ehitisregistrisse kandmise otsustamine;
  10) muude ehitusseadustikus ja ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine, näiteks kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 8.   Valla ametiasutuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Raasiku vallas täidab valla ametiasutus järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, vajadusel avatud menetluse kohaldamise otsustamine, projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
  2) ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemine;
  3) ehitus- ja kasutusteatise menetlemine;
  4) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  5) riikliku järelevalve ülesannete teostamine ja riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku määramine;
  6) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ja vajadusel selleks auditite tegemise korraldamine;
  7) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks auditi tegemise korraldamine;
  8) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  9) ehitusteatise ja lammutusteatise registreerimise menetlemine;
  10) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
  11) ehitusdokumentide ning ehitus- ja kasutusloa väljastamisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
  12) ehitus- ja kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teadete avaldamine.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Määruse rakendamine

  Raasiku vallavolikogu 08.03.2005 määrus nr 7 „Raasiku valla ehitusmäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json