Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Lümanda kogukonna põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 61

Lümanda kogukonna põhimäärus

Vastu võetud 28.05.2020 nr 22

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 40 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kogukonna nimi ja piirid

  (1) Kogukonna nimi on Lümanda kogukond (edaspidi kogukond).

  (2) Kogukond on Saaremaa valla (edaspidi vald) territooriumil ja koosseisus Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud põhimääruse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.

  (3) Kogukonna haldusterritoorium on valla õiguseellaseks Lääne-Saare vallaks ühinenud Lümanda valla haldusterritoorium ning kogukonna piir on valla õiguseellaseks Lääne-Saare vallaks ühinenud Lümanda valla piir.

§ 2.   Kogukonna sümboolika

  (1) Kogukonnal võib olla oma lipp ja vapp, mida kasutatakse piirkonna sümboolikana.

  (2) Vappi on lubatud kasutada:
  1) kogukonnakogu dokumentidel;
  2) kogukonna autasudel ja meenetel;
  3) muudel juhtudel kooskõlastatult kogukonnakoguga.

  (3) Kogukonna lippu on lubatud kasutada:
  1) piirkonna üritustel;
  2) valla üritustel piirkonda esindades;
  3) muudel juhtudel kooskõlastatult kogukonnakoguga.

§ 3.   Kogukonnakogu

  (1) Kogukonna elanike esinduskoguks on kogukonnakogu, mis moodustatakse ja tegutseb käesolevas põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Kogukonnakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.

§ 4.   Kogukonnakogu moodustamine

  (1) Kogukonnakogul on 9 liiget.

  (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitud volikogu liige on tema nõusolekul elukohajärgse kogukonnakogu liige. Sellisel juhul on kogukonnakogu liikmete arv volikogu liikmete arvu võrra käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitust suurem. Isik annab kirjaliku nõusoleku osalemaks kogukonnakogu töös.

  (3) Kogukonnakogu koosneb järgmiste asustusüksuste piirkondade esindajatest:
  1) Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala ja Metsapere külad;
  2) Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu, Kipi ja Koovi küla;
  3) Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu ja Vana-Lahetaguse külad.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud asustusüksuste piirkond nimetab 2 esindajat.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud asustusüksuste piirkond nimetab 4 esindajat.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud asustusüksuste piirkond nimetab 3 esindajat.

  (7) Asustusüksuste piirkonna nimetatud esindaja peab olema kandi haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgne elanik. Kui asutusüksuste piirkond ei leia oma piirkonnast esindajat, võib esindajaks nimetada kogukonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgse elaniku.

  (8) Kui esindaja volitused lõpevad, nimetab asustusüksuste piirkond uue esindaja.

  (9) Asustusüksuste koosoleku kutsub kokku ja viib läbi Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) koostöös piirkonna külavanematega.

  (10) Kogukonnakogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt seoses tema surmaga, tagasiastumisega või elukoha muutusega. Tagasiastumisel esitab kogukonnakogu liige avalduse kogukonnakogu esimehele.

§ 5.   Kogukonnakogu esimees ja aseesimees

  (1) Kogukonnakogu valib endale esimehe ja aseesimehe oma liikmete seast.

  (2) Kogukonnakogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletamisel kogukonnakogu koosseisu häälteenamusega.

  (3) Kogukonnakogu uue koosseisu esimehe ja aseesimehe valimisi korraldab vallavalitsus.

  (4) Kogukonnakogu esimees:
  1) esindab kogukonnakogu vastavalt valla põhimäärusega ning käesoleva põhimäärusega antud pädevusele;
  2) kutsub vallavalitsuse esindajaid kogukonnakogu koosolekutele ja edastab valitsusele vajaliku informatsiooni;
  3) koostab kogukonnakogu koosoleku päevakorra projekti, arvestades volikogu, valitsuse ja kogukonnakogu liikmete ettepanekuid;
  4) kutsub kokku kogukonnakogu koosoleku;
  5) juhatab kogukonnakogu koosolekut ja lahendab koosolekul tekkivaid küsimusi;
  6) allkirjastab kogukonnakogu ettepanekud, algatused, järelpärimised, muud kirjad ja koosoleku protokollid;
  7) esindab kogukonnakogu volikogu, volikogu komisjoni või valitsuse istungil või volitab selleks teisi kogukonnakogu liikmeid;
  8) esindab kogukonnakogu osavallakogude ja kogukonnakogude ümarlaua töös;
  9) esitab volikogule tegevusaruande.

  (5) Kogukonnakogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

  (6) Kogukonnakogu esimehe ja aseesimehe äraolekul asendab kogukonnakogu esimeest vanim kohal olev kogukonnakogu liige.

§ 6.   Kogukonnakogu pädevus

  (1) Kogukonnakogu otsustuspädevuses on:
  1) arvamuse andmine piirkonna kodanikuühenduste projektitoetuste määramisel;
  2) kandidaadi nimetamine piirkonnas tegutsevate valla ametiasutuse hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse;
  3) kogukonna territooriumil asuva teenuskeskuse juhataja kandidatuuri kooskõlastamine;
  4) ettepaneku tegemine kogukonnakogu järgmise koosseisu liikmete arvu osas.

  (2) Kogukonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
  1) valla üldplaneering;
  2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengu- ja tegevuskavad;
  3) teede investeeringute kava;
  4) kogukonna põhimääruse muutmise ettepanekud.

  (3) Kogukonnakogul on õigus:
  1) teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse piirkonna arenguprioriteete puudutavates osades, sh tegevus- ja investeeringute kavasse;
  2) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid valitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes;
  3) avaldada arvamust piirkonnas asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse ja kohalike teenuste kvaliteedi kohta;
  4) teha kohaliku elu küsimustes valitsusele ja volikogule algatusi õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, mis võetakse arutusele valitsuses või volikogus hiljemalt kahe kuu jooksul;
  5) teha valitsusele kirjalikke järelpärimisi, millele vastatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

  (4) Kogukonnakogule edastatakse informatsioonina:
  1) volikogu ja valitsuse õigusaktid ning nende eelnõud, mis puudutavad kogukonnakogu haldusterritooriumi elukorraldust ja juhtimist;
  2) kogukonnakogu haldusterritooriumil asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste eelarve eelnõud;
  3) kogukonnakogu haldusterritooriumi puudutavad detailplaneeringud;
  4) kogukonnakogu haldusterritooriumi avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid;
  5) kogukonnakogu haldusterritooriumi ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused;
  6) muud vajalikuks peetavad kohalikku elukorraldust ja juhtimist puudutavad dokumendid ja informatsioon.

  (5) Kogukonnakogul on valla eelarve osana iseseisev eelarve oma ülesannete täitmiseks.

§ 7.   Kogukonnakogu töökorraldus

  (1) Kogukonnakogu töövorm on koosolek. Koosoleku päevakorra koostab, kutsub kokku ja seda juhatab kogukonnakogu esimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumise aeg ja koht peavad olema teatavaks tehtud valla veebilehel ja liikmetele elektronkirjaga vähemalt neli päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Kogukonnakogu koosolekud on avalikud. Koosoleku võib kuulutada kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam kogukonnakogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

  (4) Kogukonnakogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole selle liikmetest.

  (5) Ettepanekuid päevakorra eelnõu kohta võivad kuni päevakorra kinnitamiseni teha:
  1) kogukonnakogu liikmed;
  2) vallavanem või tema asendaja;
  3) volikogu esimees või tema asendaja.

  (6) Päevakorra projektis märkimata küsimusi saab päevakorda võtta kogukonnakogu koosseisu häälteenamusega.

  (7) Kogukonnakogu koosoleku päevakord kinnitatakse kogukonnakogu poolthäälteenamusega.

  (8) Kogukonnakogu koosolekud protokollitakse. Protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (9) Kogukonnakogu töö korraldamiseks ruumid ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsus.

  (10) Kogukonnakogu töö aruanne esitatakse volikogule igal aastal hiljemalt 1. veebruariks. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal esitatakse aruanne hiljemalt 1. oktoobriks. Aruanne avalikustatakse valla veebilehel.

§ 8.   Kogukonnakogu koosoleku läbiviimine elektrooniliselt

  (1) Otsustuse vastuvõtmiseks võib kogukonnakogu esimehe ettepanekul korraldada kogukonnakogu koosoleku elektrooniliselt.

  (2) Koosoleku elektroonilisel korraldamisel saadab kogukonnakogu esimees selle liikmetele elektronkirjaga päevakorra ja muud asjakohased materjalid, määrates ära ka hääletamise tähtaja.

  (3) Kogukonnakogu liige edastab digitaalselt allkirjastatud seisukoha (poolt, vastu, erapooletu) kogukonnakogu esimehele elektronkirjaga ning need lisatakse koosoleku protokollile.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut kohaldatakse samuti juhul, kui kogukonnakogu liige soovib füüsiliselt toimuval koosolekul osaleda elektrooniliselt.

§ 9.   Kogukonnakogu koostöö

Kogukonnakogu võib teha koostööd teiste osavalla- ja kogukonnakogudega nende pädevuses olevate küsimuste arutamiseks ja ühtsete seisukohtade kujundamiseks.

§ 10.   Kogukonna likvideerimine

  (1) Kogukond likvideeritakse volikogu otsusega.

  (2) Kogukonda ei või likvideerida enne ühinemislepingu kehtivusaja lõppu, välja arvatud kogukonnakogu taotlusel.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Volikogu I koosseisu volituste perioodil jätkavad kogukonnakogus volikogu 27. septembri 2018. a määruse nr 53 „Lääne-Saare kogukonna põhimäärus“ § 2 lõike 8 alusel vallavalitsuse korraldusega kinnitatud senised Lümanda piirkonna kogukonnakogu liikmed.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json