Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Jõhvi Spordikooli spordiobjektide kasutusse andmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 97

Jõhvi Spordikooli spordiobjektide kasutusse andmise kord

Vastu võetud 02.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 6 ja Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord” § 4 lg 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Jõhvi Spordikooli (edaspidi kool) spordiobjektide kasutusse andmise korra juriidilistele isikutele, seltsingutele, füüsilistest isikutest ettevõtjatele ja eraisikutele.

  (2) Kooli spordiobjektid antakse üürile õppetööst ja õppekavaga seotud üritustest vabal ajal. Üürile andmise otsustab kool ja erandjuhtudel Jõhvi Vallavalitsus.

  (3) Kooli spordiobjektide kasutamisest tekkinud vaidlused lahendab Jõhvi Vallavalitsus Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

§ 2.   Eesmärk

  (1) Tagada Jõhvi valla elanikele tervisespordi ja kultuurilise tegevusega tegelemise võimalused.

  (2) Kasutada kooli spordiobjekte otstarbekamalt õppetöövälisel ajal.

2. peatükk SPORDIOBJEKTIDE ÜRITUSTEKS ÜÜRILE ANDMINE 

§ 3.   Taotluse esitamine kooli spordiobjektide üürimiseks

  (1) Kooli spordiobjektide üürimiseks tuleb esitada koolile kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi või nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
  4) taotleja kontaktandmed;
  5) ürituse toimumise aeg, kestus, eesmärk.

  (2) Soodustingimustel või tasuta kasutamise taotlemisel tuleb seltsingutel ja mittetulundusühingutel esitada ka koopia liikmete nimekirjast.

  (3) Taotlus tuleb esitada vähemalt 15 (viisteist) tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (4) Käesoleva korra lõikes 1 nimetatud taotluse spordiobjektide üürimiseks esitab taotleja Jõhvi Spordikooli kodulehe www.johvisport.ee kaudu.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Kool otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 5 (viie) tööpäeva jooksul.

  (2) Koolil on õigus nõuda taotlejalt täiendavat teavet või dokumente.

  (3) Koolil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui taotleja ei esita nõutud täiendavat teavet teabe päringus sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Taotluse rahuldamise otsustab kool, kes kaalub kõiki asjaolusid ning lähtub otsustuse tegemisel eeskätt kooli huvidest.

  (5) Kool informeerib taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest taotlejat kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotluses näidatud kontaktandmetel.

§ 5.   Kooli ruumide ja inventari kasutamine üritustel

  Koolile kuuluva inventari kasutada andmise otsustab kool.

§ 6.   Üüri tasumine

  Üüri tasumine toimub Jõhvi Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvele. Hinnakirjad on avaldatud Jõhvi Spordikooli kodulehel www.johvisport.ee.

§ 7.   Kooli spordiobjektide soodustingimustel või tasuta kasutamine

  (1) Kooli spordiobjektid antakse ürituste läbiviimiskeks soodustingimustel või tasuta kasutamiseks Jõhvi vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja seltsingutele oma organisatsioonilise põhitegevusega seotud eesmärkide saavutamiseks, kelle liikmetest vähemalt 75% on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla elanikud.

  (2) Kooli spordiobjektid antakse ürituste läbiviimiskeks soodustingimustel või tasuta kasutamiseks ka Jõhvi Vallavalitsusele ning valla hallatavatele allasutustele põhitegevuses määratud tegevuste läbiviimiseks.

  (3) Kooli spordiobjektide soodustingimustel või tasuta kasutamiseks andmise otsustab Jõhvi Vallavalitsus.

§ 8.   Kooli spordiobjektide kasutaja kohustused

  Kooli spordiobjektide kasutaja on kohustatud:
  1) täitma kooli kodukorda;
  2) andma kooli spordiobjektid pärast kasutamist üle samas seisukorras, mis oli kooli spordiobjekti rendile võtmisel;
  3) hüvitama enda poolt tekitatud kahju kooli spordiobjektide rikkumise akti põhjal väljastatud arve alusel.

3. peatükk KOOLI SPORDIOBJEKTIDE TREENINGTEGEVUSTEKS ÜÜRILE ANDMINE 

§ 9.   Taotluse esitamine kooli spordiobjektide üürimiseks

  (1) Kooli spordiobjekte antakse treeningtegevuseks üürile kuni 1 (üheks) aastaks juriidilistele isikutele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistest isikutest ettevõtjatele.

  (2) Kooli spordiobjekt üürimiseks tuleb esitada kirjalik taotlus koolile, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi või nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
  4) taotleja kontaktandmed;
  5) treeningu toimumise aeg ja kestus.

  (3) Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 15. juuniks.

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Kool moodustab taotluste läbivaatamiseks komisjoni, kuhu kuuluvad:
  1) kooli direktor;
  2) hariduse, kultuuri ning spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ala abivallavanem;
  3) vallavolikogu spordikomisjoni esimees;
  4) kooli hoolekogu liige;
  5) kooli haldusjuht.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek protokollitakse. Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, võttes arvesse asjaolusid ning lähtudes otsuste tegemisel Jõhvi valla heaolust. Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

  (3) Kooli komisjonil on õigus nõuda täiendavat teavet või dokumente.

  (4) Kooli komisjonil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui taotleja ei esita nõutud täiendavat teavet 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

  (5) Kooli komisjon otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul.

  (6) Kool informeerib taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest taotlejat kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotluses näidatud kontaktandmetel.

  (7) Komisjoni otsuse alusel sõlmib kool rentnikega spordiobjekti üürilepingu.

§ 11.   Kooli spordiobjektide ühekordne üürimine

  (1) Kooli spordiobjekte on võimalik ühekordselt üürida, kui selleks on kasutamise ajagraafikus vabad ajad. Graafik on kättesaadav Jõhvi Spordikooli kodulehel. Vabade aegade olemasolul tuleb aja kokku leppimiseks ühendust võtta kooli vanemadministraatoriga kooli kodulehel toodud kontaktandmetel.

  (2) Spordihalli ja spordiobjektide ühekordsel üürimisel tuleb esitada järgmised andmed:
  1) ärinimi või nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) kontaktandmed.

§ 12.   Kooli spordiobjektide inventari ja teiste ruumide kasutamine

  (1) Kooli spordiobjektide duši- ja riietusruumide kasutamine kuulub kooli spordiobjektide üürihinna sisse.

  (2) Spordivahendite kasutamine kuulub kooli spordiobjektide üürihinna sisse.

§ 13.   Üüri tasumine

  Üüri tasumine toimub Jõhvi Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvele.

§ 14.   Kooli spordiobjektide soodustingimustel või tasuta kasutamine

  (1) Kooli spordiobjektid antakse soodustingimustel või tasuta kasutamiseks Jõhvi vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja seltsingutele oma organisatsioonilise põhitegevusega seotud eesmärkide saavutamiseks, kelle liikmetest vähemalt 75% on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla elanikud.

  (2) Kooli spordiobjektid antakse soodustingimustel või tasuta kasutada ka Jõhvi Vallavalitsusele ning valla hallatavatele allasutustele põhitegevuses määratud tegevuste läbiviimiseks.

  (3) Kooli spordiobjektide kuni 50% soodustusega üürile andmise otsustab kooli komisjon.

  (4) Kooli spordiobjektide enam kui 50% soodustusega üürile andmise ja tasuta kasutamiseks andmise otsustab Jõhvi Vallavalitsus.

§ 15.   Kooli spordiobjektide kasutaja kohustused

  Kooli spordiobjektide kasutaja on kohustatud:
  1) täitma kooli kodukorda;
  2) andma kooli spordiobjektid pärast kasutamist üle samas seisukorras, mis oli kooli spordiobjektide üürile võtmisel;
  3) hüvitama enda poolt tekitatud kahju kooli spordiobjektide rikkumise akti põhjal väljastatud arve alusel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Max Kaur
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json