Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 100

Rae Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 02.06.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Rae Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku korraga (edaspidi kord) kehtestatakse Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning protsess. Korda ei kohaldata vallavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba töökoha täitmisel.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärgiks on tagada sobiva kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel või uue loomisel analüüsib vaba teenistuskoha vahetu juht koostöös personalitöötaja ja vajadusel teiste asjasse puutuvate isikutega teenistuskoha täitmise vajadust, võttes arvesse olemasolevate teenistujate töökoormust, töökorraldust, kvalifikatsiooni, arengupotentsiaali jms. Analüüsi põhjal kooskõlastab vahetu juht vallavanemaga värbamise ja valiku vajaduse, olemasoleva teenistuja vabale teenistuskohale üleviimise või uue teenistuja värbamise.

  (2) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi teenistuskoht).

  (3) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerijate vastavust teenistuskoha nõuetele kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

  (4) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (5) Värbamisel ja valikul osalevad vaba teenistuskoha vahetu juht ja personalitöötaja, vajadusel võib kaasata teisi asjasse puutuvaid isikuid.

  (6) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet konfidentsiaalsena.

  (7) Värbamise praktilise korraldamise (teavitamine, kokkuvõtted, dokumentide hoidmine ja hävitamine jms) eest vastutab personalitöötaja. Kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse üks aasta alates konkursi lõppemisest,

§ 3.   Värbamise ja valiku protsess

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Avalikku konkurssi ei korraldata, kui otsustatakse sisekonkursi, ametniku tähtajalise või tähtajatu üleviimise kasuks.

  (2) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas kui vallavalitsuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (3) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada konkursi või kasutada teisi personaliotsingu võimalusi. Konkursi korraldamata jätmisel viiakse teenistuskoha vahetu juhi ja personalitöötaja poolt läbi kandidaadiga töövestlus, veendumaks kandidaadi sobivuses antud töökohale.

  (4) Avaliku konkursi korral koostab personalitöötaja koostöös teenistuskoha vahetu juhiga kuulutuse, mis peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavad nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (5) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada tööportaalides, sotsiaalmeedias, ajakirjandusväljaannetes jms. Sisekonkursi korral saadetakse konkursi kuulutus e- posti teel vallavalitsuse teenistujatele.

  (6) Töökoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutust ei avaldata avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

  (7) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (8) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

  (9) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks.

  (10) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub personalitöötaja, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Personalitöötaja edastab ülevaatliku tabeli koos kandideerimisdokumentidega vahetule juhile ja teistele värbamisprotsessi kaasatud isikutele nende-poolse esmase hinnangu saamiseks.

  (11) Töövestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemustest. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (12) Vajadusel antakse kandidaadile lahendada praktiline ülesanne (kaasuse lahendamine, situatsiooni analüüs, essee vms).

  (13) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

  (14) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Arvesse võetakse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (15) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Kui värbamise ja valiku protsessis osalevad isikud jäävad kandidaadi valiku osas eriarvamusele, teeb valiku vahetu juht.

  (16) Personalitöötaja teavitab esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis valituks osutunud kandidaati otsusest ja teenistusse asumise tingimustest. Valituks mitte osutunud kandidaatidele annab personalitöötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tagasisidet esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul peale otsuse langetamist.

§ 4.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Vallavanem võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
Vallavanem

Martin Minn
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json