ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2021, 1

Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord (edaspidi kord) reguleerib eluruumi kohandamise kulu osalist või täielikku hüvitamist Põlva valla eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt.

  (2) Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga, võimalikult iseseisev ja võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel, sh hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu kohandamist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Puudega isik – isik, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kohandatav eluruum – Põlva valla territooriumil asuv puudega isiku omandis või alalises kasutuses olev eluruum (sh juurdepääs sellele), mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja peamine elukoht;
  3) eluruumi kohandamine – ehituslik tegevus eluruumi ümberehitamiseks käesoleva korra § 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgil;
  4) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  5) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  6) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud;
  7) eluruumi kohandamise kulud (edaspidi kulud) – eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu;
  8) hüvitis – summa, mis määratakse ja makstakse kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

  (2) Eluruumi kohandamise kuludeks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulusid, kui tehniline abivahend on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Kulud hüvitatakse puudega isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne ja peamine elukoht on Põlva vald ning kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

§ 4.   Hüvitise taotlemine

  (1) Taotluse võib esitada kuni 31. märtsini ja/või kuni 30. septembrini.

  (2) Eluruumi kohandamist taotlev puudega isik (edaspidi taotleja) või tema esindaja esitab vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja kontaktandmed, arvelduskonto number;
  2) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  3) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja planeeritava kohanduse kirjeldus;
  4) otsuse kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil);
  5) esindaja/kontaktisiku olemasolul tema andmed.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik/ainuomanik;
  2) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek selle kohta, et kohandatud eluruum jääb mõistliku aja jooksul taotleja kasutusse peale kohanduse valmimist;
  3) kohanduse puhul, mille maksumus on väiksem kui 5000 eurot, vähemalt üks hinnapakkumine;
  4) kohanduse puhul, mille maksumus on 5000 eurot või rohkem, vähemalt kaks hinnapakkumist;

  (4) Põlva Vallavalitsusel on õigus teha taotluse menetlemiseks täiendavaid päringuid ning küsida täiendavaid dokumente.

  (5) Taotlejale antakse hüvitist üks kord viie kalendriaasta jooksul arvates hüvitise määramise otsusest.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemisel kontrollitakse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust.

  (2) Eluruumi kohandamise vajaduse, võimalikkuse ja otstarbekuse hindamisel arvestatakse järgnevaid asjaolusid:
  1) puude raskusastet;
  2) reaalset toimetulekutakistust koduses keskkonnas;
  3) asjaolusid, mis peale kohanduse teostamist parandavad puudega inimese elukvaliteeti, sh vähendavad hoolduskoormust;
  4) eluaseme üldist olukorda;
  5) kohanduseks vajalike kommunikatsioonide/trasside olemasolu;
  6) kohandatavas eluruumis elavate isikute koosseisu ja teiste kohandatavas eluruumis elavate erivajadustega inimeste olemasolu;
  7) perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu;
  8) kohanduse saaja ning tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku võimekust.

  (3) Põlva Vallavalitsus koostab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolude kohta hindamistabeli.

  (4) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määratakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 6.   Taotluste hindamine

  (1) Põlva Vallavalitsus moodustab taotluste hindamiseks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon koostab hindamistabeli punktide alusel taotlejate pingerea.

  (3) Pingerea alusel määratakse hüvitisi kalendriaastaks eraldatud eelarvevahendite ulatuses.

  (4) Komisjonil on õigus teha ettepanekuid säästlikumaks lahenduseks lähtudes puudega inimese tegelikust abivajadusest, arvestades töö ja materjali hinnapakkumisi ning tööde mahtusid.

§ 7.   Hüvitise määramine

  (1) Hüvitise määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega (31. märts ja 30. september).

  (2) Vallavalitsus võib otsuse tegemisel lähtuda komisjoni poolt pakutud säästlikumast lahendusest.

  (3) Hüvitise määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud hüvitise määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei ole kohanduse saamiseks õigustatud isik;
  3) eluruumi omanik või kaasomanik/-ud ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest;
  6) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt;
  7) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate varaline seisund võimaldab kulu kanda ise;
  8) eelmise hüvitise määramise otsusest on möödas vähem kui viis kalendriaastat;
  9) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik, sest tulenevalt eluruumi üldisest olukorrast kaasnevad kohandusega ka muud suuremahulised tööd;
  10) esinevad muud asjaolud.

§ 8.   Hüvitise määr

  Hüvitise maksimaalsed määrad kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 9.   Hüvitise maksmine

  (1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja vallavalitsusele kulu tõendavad dokumendid.

  (2) Põlva Vallavalitsus kontrollib eluruumi kohandamiseks tehtud tööde ja kuludokumentide vastavust ning koostab kontrollakti.

  (3) Hüvitis makstakse kohandusele vastavate tegelike kulude alusel. Kulu, mis ületab määratud hüvitise summat, ei kuulu hüvitamisele.

  (4) Hüvitis makstakse välja hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast kontrollakti koostamist taotluses märgitud arvelduskontole.

  (5) Taotleja surma korral otsustab hüvitise maksmise vallavalitsus.

  (6) Vallavalitsusel on õigus jätta hüvitis välja maksmata kui:
  1) tööd ei ole teostatud toetuse taotluses ja lisadokumentides kirjeldatud viisil;
  2) kohandus on tegemata;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 10.   Alusetult saadud hüvitise tagastamine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse paragrahvides 31–35 sätestatud korras.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json