HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Gümnaasiumi ja Kiviõli linna lasteaed Kannike hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2012, 17

Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Gümnaasiumi ja Kiviõli linna lasteaed Kannike hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Vastu võetud 04.02.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Gümnaasiumi (edaspidi kool) ja Kiviõli lasteaed Kannike (edaspidi lasteasutus, koos linna haridusasutused) hoolekogudesse liikmete valimist, nende volitusi ning hoolekogude töö korraldamist.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Kooli hoolekogu mõiste on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 ja lasteasutuse hoolekogu mõiste on sätestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõikes 1.

2. peatükk Hoolekogu moodustamise kord 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Kooli hoolekogu on 9 liikmeline ja selle koosseisu kuuluvad Kiviõli Linnavolikogu esindaja, õpilaste esindaja, üks põhikooli õpetajate esindaja ja üks gümnaasiumi õpetajate esindaja õppenõukogu koosoleku ettepanekul ning viis lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate koosoleku otsusel. Esindatud on nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilaste vanemad.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (3) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Kiviõli Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) esindaja.

§ 4.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  (1) Linna haridusasutuse direktor algatab vähemalt iga 4 aasta tagant hoolekogu liikmete ning koolis lastevanemate kahe asendusliikme või lasteasutuses iga rühma vanemate esindaja asendusliikme valimise. Asendusliige valitakse põhiliikme valimisega samas korras. Õpetajate esindajate valimise korra kehtestab linna haridusasutuse direktor.

  (2) Linna haridusasutuse direktor on vähemalt ühe viiendiku lastevanemate nõudmisel kohustatud kokku kutsuma lastevanemate koosoleku hoolekogu liikmete valimise korraldamiseks.

§ 5.   Kiviõli linna esindajate määramine

  (1) Kiviõli Linnavolikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni esindajaks nimetatud voliniku volituste lõppemiseni. Kui esindajaks nimetatud voliniku volitused lõppevad enne volikogu koosseisu volituste lõppemist, nimetab Kiviõli Linnavolikogu uue esindaja.

  (2) Volikogu esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.

  (3) Kiviõli Linnavalitsus nimetab oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse hoolekogu koosseisu kinnitamisel.

§ 6.   Vanemate esindaja valimine lasteasutuses

  (1) Lasteasutuses valivad iga rühma laste vanemad ühise otsuse alusel hoolekogusse oma esindaja (vanemate esindaja).

  (2) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas lasteasutuses valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks.

  (3) Vanemate esindaja valitakse rühma laste vanemate koosolekul hääletamise teel. Vanemate koosolekut viib läbi direktor, tema äraolekul direktori asendajaks määratud isik. Kandidaadid võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem.

  (4) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel. Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat

  (5) Vanemate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse lasteasutuse dokumendiregistris.

§ 7.   Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine hoolekogusse toimub vanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Kooli direktor avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist kooli veebilehel ja e-kooli kaudu. Klassijuhatajad teavitavad lastevanemaid koosoleku toimumisest õpilaste kaudu kirjaliku teatega. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate koosolekut juhatab direktor või tema äraolekul direktori asendajaks määratud isik.

  (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad).

  (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (7) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (8) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim poolthääli saanud kandidaadid.

  (9) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Protokollile lisatakse koosolekul osalenud vanemate nimekiri. Protokoll avalikustatakse kooli veebilehel ja paberkandjal kooli kantseleis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Protokollid ning otsused registreeritakse kooli dokumendiregistris.

§ 8.   Õpilaste esindaja valimine

  (1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajaks kooli hoolekokku loetakse enim poolthääli saanud kandidaat.

  (5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 9.   Hoolekogu moodustamine ja koosseisu muutmine

  (1) Linna haridusasutuse direktor esitab iga õppeaasta alguses hiljemalt 15. oktoobriks linnavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed, esindajaks valimise otsused ja taotluse hoolekogu koosseisu kinnitamiseks.

  (2) Linnavalitsus moodustab direktori poolt esitatud taotluse ning linnavolikogu otsuse alusel linna haridusasutuse hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta novembrikuu jooksul.

  (3) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub hoolekogu moodustamisega samas korras.

  (4) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

§ 10.   Hoolekogu liikmete volituste ennetähtaegne lõppemine

  (1) Linnavolikogu ja linnavalitsuse esindaja volitus kestab vastavalt volikogu liikme ja valitsuse liikme volituste lõppemiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
  1) lastevanemate esindaja volitus lõpeb liikme lapse koolist või lasteasutuse rühmast väljaarvamisel;
  2) õpilaste esindaja volitus tema koolist väljaarvamisel;
  3) õpetajate esindajate volitus temaga töösuhte lõppemisel;
  4) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  5) esindaja surma korral.

  (3) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda kirjaliku avalduse alusel.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 11.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel ja planeerimisel

  „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
  1) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;
  2) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  3) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  5) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja nende muudatuste kohta;
  6) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  7) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
  8) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve projekti kohta;
  9) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  10) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;
  11) nimetab oma esindajad komisjonide või töörühmade koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
  12) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
  13) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  14) teeb linnavolikogule- ja valitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  15) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 12.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 13.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 14.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 15.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või linnavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 16.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 17.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 18.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 19.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 20.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 21.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas määruses sätestatud alustel ja korras tuleb Kiviõli linna haridusasutustes läbi viia hoolekogude uute koosseisude liikmete valimised alates 2011/2012 õppeaasta algusest.

  (2) Määrus jõustub 10. veebruaril 2011. a.

Dmitri Dmitrijev
Linnapea

Tiina Urban
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json