Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2013, 21

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel

Vastu võetud 27.06.2013 nr 95

Kaasav eelarve on paljudes maailma riikides kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohaliku kogukonna liikmetel on võimalus eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, pakkudes ideid omavalitsuse elu edendamiseks ja hääletades parimate ideede poolt. Eelarvet vastuvõttev organ aktsepteerib eelarve vastuvõtmisel kogukonna pakutud ideid ja hääletustulemusi tingimusel, et need on tuleval eelarveaastal realiseeritavad. Linnaeelarve vastuvõtmine on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt linnavolikogu pädevuses, lisaks on linnavolikogu pädevuses kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 kohaselt eelarve koostamiseks tingimuste ja korra kehtestamine. Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Kaasava eelarve menetluse rakendamine

  (1) Rakendada 2013. aastal Tartu linna 2014. aasta eelarve koostamisega samaaegselt kaasava eelarve menetlust.

  (2) Tartu linna 2014. aasta eelarve koostamisel arvestada kaasava eelarve osa suurusega 140 000 eurot.

  (3) Kaasava eelarve menetluse läbiviimiseks moodustatakse linnavalitsuse poolt töörühm, kuhu kaasatakse kõigi linnavolikogus esindatud erakondade esindajad.

§ 2.   Kaasava eelarve menetluse läbiviimise menetlus

  (1) Linnavalitsusel tutvustada kaasava eelarve menetlust avalikkusele ja kutsuda isikuid esitama ideid kaasava eelarve tarbeks hiljemalt 10. septembriks 2013. Ideede tulemusena realiseeritavad objektid peavad linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks.

  (2) Ideid võib esitada igaüks.

  (3) Esitatud ideid analüüsitakse ja hinnatakse nende realiseeritavust 2014. aastal.

  (4) Esitatud ideede analüüsi ja hindamise tulemused avaldatakse Tartu linna veebilehel koos eksperthinnanguga idee realiseeritavuse kohta ning lisatakse idee realiseerimise eeldatav maksumus.

  (5) Realiseeritavad ja käesoleva määruse § 1 lõikes 2 summa piiresse mahtuva eeldatava maksumusega ideede hulgast realiseerimisele kuuluvate ideede selgitamiseks korraldatakse linnarahva küsitlus.

  (6) Linnarahva küsitluse tulemusena enim toetust saanud ideed kuuluvad realiseerimisele ning nende realiseerimiseks vajalikud vahendid kavandatakse 2014. aasta Tartu linna eelarves.

§ 3.   Linnarahva küsitluse läbiviimise korraldamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 5 nimetatud linnarahva küsitlusel (küsitlus) saab osaleda iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Tartu linn.

  (2) Iga küsitlusel osalev isik saab küsitlusel hääletada ühe endale kõige meelepärasema idee poolt.

  (3) Küsitlus viiakse läbi nii elektrooniliselt kui paberkandjal.

  (4) Hääletamine on avalik.

  (5) Hääletada saab ainult isiklikult, elektrooniliseks hääletamiseks on vaja identifitseerida ennast isikutunnistusega või mobiil IDga, paberkandjal hääletamisel on vaja esitada oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood ja kinnitada antud hääl allkirjaga.

  (6) Mitu korda või mitme idee poolt hääletanud isiku hääled tühistatakse.

§ 4.   Linnarahva küsitluse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Linnarahva küsitluse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (2) Realiseerimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enam hääli saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud summa sisse.

Mihhail Lotman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json