Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Taheva Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Taheva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2013, 26

Taheva Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.06.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus eseaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Taheva Valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Taheva valla omanduses oleva ja Taheva Vallavalitsuse haldusalas tegutseva Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksus.

 (2) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, see tähendab on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele, kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldab noortele suhtlemist ja arendavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise.

 (3) Noortekeskuse ametlik nimetus on Taheva Valla Avatud Noortekeskus ning aadress on Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond.

 (4) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Taheva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded

 (1) Noortekeskuse tegevuse eesmärgiks on Taheva valla noorte kultuuriline teenindamine ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste pakkumine nii harivkultuuri kui ka meelelahutuse osas vähemalt 20 tundi nädalas.

 (2) Eesmärkidest tulenevalt on noortekeskuse põhiülesanneteks:
 1) erinevate noorsooteenuste (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine) pakkumine;
 2) noorte arengu ning ühiskonnastumise toetamine;
 3) piirkondliku noorsootöö arendamine;
 4) piirkonna noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide teostamise kaudu.

 (3) Noortekeskusele pandud ülesannete täitmist kontrollib Taheva Vallavalitsus.

§ 3.  Juhtimine

 (1) Noortekeskus on Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksus ja allub Hargla Maakultuurimaja juhatajale. Hargla Maakultuurimaja kõrgeimaks organiks on Taheva Vallavalitsus. Vallavolikogu vastava valdkonnaga tegelev komisjon (edaspidi komisjon) teeb muuhulgas ka ettepanekuid noortekeskuse tegevuse korraldamiseks.

 (2) Hargla Maakultuurimaja juhataja tegutseb noortekeskuse nimel, esindab noortekeskust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, muudes ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, sõlmib lepinguid Eesti Vabariigi seadustes ja asutuse põhimääruses ettenähtud korras.

 (3) Noortekeskuse igapäevast tööd juhib Hargla Maakultuurimaja juhataja ja koordineerib noorsootöötaja.

 (4) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

§ 4.  Noortekeskuse vara ja vahendid ning majandustegevus

 (1) Maakultuurimaja valduses ja kasutuses on valla munitsipaalomandina maa, hooned, rajatised, seadmed ja inventar.

 (2) Noortekeskuse vara koosneb temale hilisema tegevuse käigus soetatud põhi- ja käibevarast, mille eest on materiaalselt vastutavateks isikuteks maakultuurimaja juhataja ja noorsootöötaja.

 (3) Noortekeskuse vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt:
 1) põhimääruses sätestatud ülesannete elluviimiseks;
 2) majandusliku ja organisatsioonilise töö korraldamiseks;
 3) noortekeskuse arendamiseks.

 (4) Noortekeskusel on Taheva Vallavolikogu poolt maakultuurimaja koosseisus kinnitatud eelarve.

 (5) Eelarve tulud on laekumised vallaeelarvest, sihtasutustest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest.

 (6) Noortekeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinna kehtestab Taheva Vallavolikogu või Taheva Vallavalitsus.

 (7) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab Taheva Vallavalitsuse raamatupidamine vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjale.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Käesolevas põhimääruses sätestamata küsimused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.

 (2) Muudatused ja täiendused põhimääruses kinnitab Taheva Vallavolikogu.

 (3) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab Taheva Vallavolikogu.

 (4) Tunnistatakse kehtetuks Taheva Vallavolikogu 05.11.2003. a määrus nr 13 “Taheva Valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine”.

 (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hille Tamman
Volikogu esimees