HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli põhimäärus

Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kärdla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2013, 55

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2008 nr 46
RT IV, 05.07.2013, 30
jõustumine 04.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2013RT IV, 01.10.2013, 1204.10.2013

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Huvikooli seaduse § 1 lg 4, § 2, § 7 lg 1 ja 2, § 9 lg 5, § 10 lg 5, § 12 lg 2, § 13 lg 1, § 18 lg 2 ja § 19 lg 1 ja 2 ning haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007 määruse nr 24 „Huviharidusstandard“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli (edaspidi muusikakool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.  Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool. Ametlik lühend on Kärdla Muusikakool

§ 3.  Kooli asukoht

  Muusikakooli asukoht on Kärdla linn Hiiu maakond ja aadress: Uus tn 4, Kärdla linn, 92413.

§ 4.  Kooli õiguslikud alused

 (1) Muusikakool on Kärdla linna hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kärdla Linnavolikogu.

 (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

 (3) Kooli kõrgemalseisev valitsusasutus on Kärdla Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Muusikakool on linnavalitsuse hallatav asutus, kelle tegevust juhendab ja koordineerib linnavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond.

 (4) Muusikakool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (5) Muusikakool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest: Huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Pitsat, eelarve

 (1) Muusikakoolil on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline ja 35 millimeetrilise läbimõõduga. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool“.

 (2) Muusikakoolil on Kärdla linna eelarves iseseisev eelarve.

§ 6.  Õppekeel

  Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.  Asjaajamise alused

 (1) Muusikakooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Muusikakooli asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.  Kooli sümboolika

 (1) Muusikakoolil võib olla oma sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.  Haldusmenetlus

  Muusikakooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 10.  Tegevuse eesmärk

 (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.

 (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib kool anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaalast koolitust.

§ 11.  Muusikakooli teeninduspiirkond

 (1) Muusikakooli teeninduspiirkond on Kärdla linn - kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Kärdla linnas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

 (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi muusikakooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb tagatiskirja või muu maksmist tõendava dokumendi alusel huvihariduse kulude katmisel või kui õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.
[RT IV, 01.10.2013, 12 - jõust. 04.10.2013]

§ 12.  Muusikakooli ülesanded

  Muusikakooli ülesanded on:
 1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine ning Kärdla linna kultuurielu edendamine;
 2) muusikaalase koostöö arendamine Kärdla linna asutuste vahel;
 3) õppetegevuse korraldamiseks lastevanemate ja ametiasutuse koostöö koordineerimine;
 4) muusikakooli ja Kärdla linna muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
 5) muusikakooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
 6) täiskasvanute vabaharidusliku koolitusega tegelemisel õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR 

§ 13.  Struktuur

 (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

 (2) Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
 1) eelkool 1-2 aastat;
 2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
 3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
 4) lisa-aasta(d).

§ 14.  Õppeastmete ülesanded

 (1) Eelkooli ülesandeks on:
 1) ) selgitada välja lapse eeldused ja suunata õige eriala valikule;
 2) anda positiivne kooli- ja õpikogemus.

 (2) Põhikooli noorem aste:
 1) anda algteadmisi pillimängust, muusikast;
 2) praktiliste mänguharjumuste ja oskuste väljakujundamine;
 3) üleminekueksami sooritamine.

 (3) Põhikooli vanem aste:
 1) süvenenud ja väljendusrikas musitseerimine;
 2) tehniline vabadus;
 3) esinemiskindluse saavutamine;
 4) löpueksami sooritamine.

 (4) Lisa-aastad:
 1) kasvatada õpilases vaba ja loomingulist suhtumist muusikasse;
 2) arendada iseseisva töö oskust.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 15.  Õppekorralduse alused

 (1) Õpe muusikakoolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

 (2) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud muusikakooli õppekava.

 (3) Õpe muusikakoolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

 (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

2. jagu Õppekava 

§ 16.  Õppekava sisu

 (1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab muusikakool muusikalise hariduse andmiseks õppekava.

 (2) Õppekavaga sätestatakse:
 1) õppe eesmärk ja kestus;
 2) õppeainete loendid;
 3) ainekavad.

 (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

§ 17.  Õppekava kinnitamine

 (1) Õppekava kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga.

 (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 18.  Õppekava registreerimine ja muutmine

 (1) Muusikakooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (2) Muusikakooli direktor on pärast õppekava kinnitamist kohustatud esitama selle 5 tööpäeva jooksul linnavalituse kultuuri- ja haridusosakonnale registreerimiseks. Linnavalitsus edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemile.

 (3) Ettepanekuid muusikakooli õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib teha linnavalitsus, kooli hoolekogu või õppenõukogu. Muusikakooli direktor kinnitab linnavalitsusega kooskõlastatud ettepanekud.

 (4) Muusikakooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

3. jagu Muusikakooli vastuvõtmine ja muusikakoolist väljaarvamine ning õpperühmade moodustamine 

§ 19.  Muusikakooli vastuvõtmine

 (1) Muusikahariduse õppekava alusel muusikahariduse omandamiseks on muusikakooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.

 (2) Ettevalmistusklassi võetakse õpilased vastu ilma katseteta.

 (3) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

 (4) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes mõnes muus muusikakoolis riikliku õppekava alusel on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.

 (5) Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.

 (6) Õpilase muusikakooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 20.  Õpperühmade moodustamine

 (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

 (2) Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena. Õpperühmad moodustakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes muusikateoreetilistes ainetes.

 (3) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 12 õpilast.

§ 21.  Muusikakooli lõpetamine

 (1) Muusikakool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

 (2) Muusikakooli lõpetamist tõendab lõpudokument, milles kajastatakse õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 22.  Muusikakoolist väljaarvamine

 (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
 1) muusikakooli lõpetamisel;
 2) lapsevanema taotluse alusel.

 (2) Õpilase võib muusikakoolist välja arvata:
 1) kui õpilane ei ole osalenud õppetöös mõjuva põhjuseta järjest kahe kuu vältel;
 2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
 3) kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on kolmel järjestikusel kuul tasumata;
 4) kooli sisekorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

 (3) Õpilase muusikakooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

4. jagu Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused 

§ 23.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 24.  Õppeperiood

 (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

 (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.

 (3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.

 (4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad jagunevad:
 1) sügisvaheaeg;
 2) ) jõuluvaheaeg;
 3) kevadvaheaeg;
 4) suvevaheaeg.

 (5) Õppevaheajad muusikakoolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on igaks õppeaastaks määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

 (6) Õppetunni pikkus on 40 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus vähemalt 5 minutit.

 (7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab muusikakooli direktor.

§ 25.  Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

1. jagu Direktor 

§ 26.  Direktori pädevus ja ülesanded

 (1) Muusikakooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor:
 1) teeb linnavalitsuse nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
 2) juhatab kooli õppenõukogu;
 3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud muusikakooli töötajatega;
 5) kinnitab muusikakooli asjaajamiskorra ja sisekorraeeskirja ning muud töökorraldusdokumendid;
 6) kinnitab muusikakooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
 7) koostab muusikakooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ning linnavalitsusele kinnitamiseks;
 8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande muusikakooli tegevusest hoolekogule ja linnavalitsusele;
 9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) lahendab muusikakooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

 (3) Muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 27.  Direktori ametisse kinnitamine

 (1) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab linnavalitsus.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab linnavalitsus.

 (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

 (4) Muusikakooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Kärdla linnapea.

§ 28.  Direktori asendamine

 (1) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega õppealajuhataja või tema äraolekul isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

 (2) Direktor määrab isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja õppealajuhataja on samal ajal ära.

2. jagu Õppenõukogu 

§ 29.  Muusikakooli õppenõukogu

 (1) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajad.

 (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 30.  Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

 (1) Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 31.  Õppenõukogu töökord

 (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

 (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

 (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemal viis päeva enne koosoleku toimumist.

 (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

 (5) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamisega.

 (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt 3 päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. jagu Hoolekogu 

§ 32.  Muusikakooli hoolekogu

  Hoolekogu on organ, kelle ülesanne on suunata muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid muusikakooli direktorile ja linnavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 33.  Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

 (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

 (2) Hoolekogusse peavad kuuluma Kärdla Linnavolikogu esindaja, vähemalt 2 õppe-ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajate esindajat (va direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt 1 lastevanema ja 1 õppurite esindaja ning muusikakooli toetavate organisatsioonide esindajad, muud isikud.

 (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab muusikakooli direktori ettepanekul linnavalitsus.

 (4) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

 (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

 (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul muusikakooli direktor.

§ 34.  Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
 1) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
 2) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
 3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
 4) teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
 5) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
 6) teeb ettepanekuid muusikakooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
 7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 35.  Hoolekogu töökord

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

 (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

 (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

 (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

 (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

 (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on muusikakooli juhtkonnale täitmiseks.

 (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav hiljemalt 7 päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

6. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 36.  Muusikakooli töötajad

 (1) Muusikakooli töötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja teenindav personal.

 (2) Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul linnavalitsus.
[RT IV, 01.10.2013, 12 - jõust. 04.10.2013]

 (3) Muusikakooli töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus.

 (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse töösisekorraeeskirjaga. Tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja kinnitab muusikakooli direktor.

 (5) Juulis on kooli töötajatel kollektiivpuhkus.

§ 37.  Õppurite õigused ja kohustused

 (1) Õppuril on õigus:
 1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, põhimääruse ning sisekorraeeskirjaga;
 2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
 3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses.

 (2) Õppur on kohustatud:
 1) järgima muusikakooli sisekorraeeskirja;
 2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara.

 (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk MUUSIKAKOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 38.  Muusikakooli vara

 (1) Muusikakooli vara moodustub tema kasutusse antud põhi- ja käibevarast ning varast, mis tegutsemise käigus omandatakse.

 (2) Muusikakooli valduses olev vara on Kärdla linna omand.

 (3) Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Kärdla Linnavolikogu 22.10.1998 aastal määrusega nr 14 kehtestatud “Kärdla linna munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale“.

§ 39.  Muusikakooli finantseerimine

 (1) Muusikakooli finantseeritakse Kärdla linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

 (2) Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
 1) eraldised riigieelarvest;
 2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
 3) laekumised sihtfondidest;
 4) teistelt omavalitsustelt või juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt laekuvad rahalised vahendid;
[RT IV, 01.10.2013, 12 - jõust. 04.10.2013]
 5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

 (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on muusikakoolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul Kärdla Linnavolikogu.

 (4) Muusikakooli finantstegevuse eest vastutab muusikakooli direktor.

§ 40.  Aruandlus

  Muusikakool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

8. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 41.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel Hiiu maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Kärdla Linnavalitsus.

 (3) Muusikakooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Kärdla Linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtpäevaks.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 42.  Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Muusikakooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kärdla Linnavolikogu.

 (2) Muusikakooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb ühinemises või jagunemises. Muusikakool ühineb või jaguneb järgmiselt:
 1) muusikakool ühendatakse huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
 2) muusikakool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
 3) muusikakool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

 (3) Muusikakooli ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.Lõike tekst

 (4) Muusikakooli tegevus lõpetatakse:
 1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 2) kui muusikakooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
 3) kui muusikakooli järele puudub vajadus;
 4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

 (5) Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

 (6) Muusikakooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 43.  Muusikakooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Muusikakooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Kärdla Linnavolikogu.

 (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja muusikakooli direktor.

§ 44.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json