Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2014, 6

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 16.06.2014 nr 17

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Korraga sätestatakse Noarootsi valla eelarvest sihtasutustele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on Noarootsi valla keskkonna, hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö, elanike tervise edendamiseks jm läbiviidav tegevus, samuti külade ja elanike ühistegevus mittetulundusühingu vormis.

  (3) Toetust ei anta:
  1) valla eelarvest finantseeritud ühingutele;
  2) ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks.

  (4) Tegevustoetuse, ühekordse toetuse ja projektipõhise toetuse saajaga sõlmib lepingu (lisa 1) Noarootsi vallavanem.

  (5) Vallavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saajad, toetussumma ja toetuse kasutamise eesmärgi oma veebilehel.

§ 2.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) projektipõhine toetus;
  3) projektide kaasfinantseering;
  4) ühekordne toetus.

§ 3.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse:
  1) mittetulundusühingule, mille peamine põhikirjaline eesmärk on külaelu, keskkonna, hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö, elanike tervise edendamise jm Noarootsi vallas;
  2) seltsingule, kelle mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt üks aasta põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks.

  (2) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab taotleja hiljemalt iga aasta 15. novembriks taotluse (lisa 2), millele tuleb lisada:
  1) jooksvaks aastaks kavandatava tegevuse kirjeldus ja eelarve;
  2) esmakordsel taotlemisel põhikiri või seltsinguleping.

  (3) Ühingule tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus.

  (4) Tegevustoetus kantakse taotluse alusel ühingu arvelduskontole.

§ 4.   Projektipõhine toetus

  (1) Projektipõhist toetust antakse juhul, kui tegevustoetuse ja projektide omaosaluse tasumisel on valla eelarve seltsitegevuse artiklil vabasid vahendeid.
Projektipõhise toetuse saamiseks tuleb vallavalitsuse poolt määratud kuupäevaks esitada vormikohane taotlus (lisa 3).

  (2) Taotlusele tuleb lisada:
  1) kavandatava tegevuse kirjeldus ning tulude ja kulude eelarve;
  2) seltsingutel esmakordsel taotlemisel seltsinguleping.

  (3) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele, puuduste esinemisel teatab neist taotlejale ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus projektipõhise toetuse saamiseks lõpetatakse.

§ 5.   Projektipõhise toetuse määramine

  (1) Taotluse vaatab läbi vallavalitsuse moodustatud komisjon.

  (2) Taotluste hindamisel võetakse aluseks taotluse:
  1) seotus valla arengukavaga;
  2) tegevusest otseselt kasu saavate inimeste hulka;
  3) eelarve realistlikkust;
  4) omafinantseeringu olemasolu ja osatähtsust eelarves.

  (3) Komisjon vaatab tähtaegselt esitatud taotlused kuu aja jooksul läbi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku projektipõhise toetuse andmise, selle suuruse ja saamise tingimuste kohta.

  (4) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise vallavalitsus.

  (5) Toetuse mitteandmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult.

  (6) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole.

§ 6.   Projektide kaasfinantseering

  (1) Vahendite olemasolul eraldatakse taotlejatele nende poolt esitatud taotluse alusel raha nende poolt esitatud projektide kaasfinantseeringuks.

  (2) Taotlus koos täieliku projektdokumentatsiooniga esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15 päeva enne projekti esitamise tähtaega.

  (3) Taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
  1) vallavalitsus on juba rahastanud analoogset projekti ning vallavalitsuse hinnangul on taotletav projekt vähese efektiivsusega projektis sätestatud eesmärkide suhtes;
  2) vallavalitsusele on esitatud sarnased taotlused. Sellisel juhul võib vallavalitsus välja valida nende seast ühe, mis tema hinnangul on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam.
  3) projekt sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ülemäärased.

  (4) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) eelarvelised vahendid on lõppenud;
  2) see ei toeta § 1 sätestatud eesmärke;
  3) projektist otseselt kasu saavate isikute hulgas ei ole Noarootsi valla elanikke.

§ 7.   Ühekordne toetus

  (1) Vahendite olemasolul eraldatakse taotlejatele nende poolt esitatud taotluse alusel ühekordset toetust.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase ühekordse toetuse taotluse (lisa 6).

  (3) Toetuste taotlused vaatab läbi ja teeb oma otsuse vallavalitsus.

  (4) Toetused vormistab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Määratud toetus kantakse toetuse saaja pangakontole või tasutakse esitatud arved toetussumma piires.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Tegevustoetuse, ühekordse toetuse ja projektipõhise toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud kuupäevaks esitama aruande (lisad 4 ja 5) saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

  (2) Projektide kaasfinantseerimisel on toetuse saaja kohustatud esitama projekti lõpparuande hiljemalt 1 kuu möödumisel projekti lõpu kuupäevast.

  (3) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus kahe aasta jooksul mitte toetada taotleja mittetulunduslikku tegevust.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama 31. detsembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 9. märtsi 2006. a määruse nr 8 “Noarootsi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse taotlemise ja andmise kord”

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Danguole Tamberg
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Toetusleping

Lisa 2 Taotlus tegevustoetuse saamiseks

Lisa 3  Taotlus projektipõhise toetuse saamiseks

Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne

Lisa 5  Projektipõhise toetuse aruanne

Lisa 6  Taotlus ühekordsetoetuse saamiseks

/otsingu_soovitused.json