ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2016, 15

Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 29.06.2016 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 37 ja veeseaduse § 3 2 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad Kadrina valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse ja äraveoga.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide ning Kadrina valla ehitusmääruse kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee, fekaalide, heitvee, sademe- ja drenaaživee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

  (4) Eeskirjas reovee kohta sätestatut kohaldatakse ka fekaalide s.h ajutiseks kasutamiseks ettenähtud teisaldatavate käimlate sisaldise ning pinnase- ja reovee, nagu keldritesse ja tehnilistesse rajatistesse kogunenud reostunud sademe-, pinnase- või põhjavee kohtkäitlusele ja äraveole.

  (5) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanik või valdaja peab veeseaduse kohaselt omama heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusloa.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne loodusesse tagasi juhtimist puhastamist vajav kasutatud vesi, mille keemilisi ja/või füüsikalisi omadusi on muudetud. Eeskirjas hõlmab mõiste „reovesi“ ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet.
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, immutamine pinnasesse või kompostimine üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla kogumismahuti;
  4) reovee kogumismahuti – p, klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest muust materjalist reovee kogumiseks mõeldud lekkekindel äravooluta mahuti, millesse kogutud reovesi veetakse edasiseks käitlemiseks reoveepuhastile;
  5) reoveekäitlussüsteem – reovee kogumiseks ja nõuetekohaseks puhastamiseks rajatud tehniliste seadmete ja/või ehitiste kogum, mis võimaldab reovee nõuetekohast puhastamist ja keskkonda juhtimist. Reoveekäitlussüsteemi alla kuuluvad ka reovee kogumismahuti ja kuivkäimla tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad reovee ja fekaalid kokku koguda ja edasiseks käitluseks toimetada mõne piirkondliku suurema reoveepuhasti purgimiskohta;
  6) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks;
  7) omapuhasti – valmistajatehase komplektne seade või süsteem, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  8) inimekvivalent – ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tingliku veereostuskoormuse ühik (ie);
  9) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  10) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
  11) purgimine – reovee purgimiskohta väljalaskmine;
  12) heitvesi – suublasse juhitav kasutusel olnud vesi;
  13) põhjavee kaitstus – on hinnanguline kategooria, mis väljendab põhjaveekihi kaetust setete või kivimitega ning mis takistavad reoaine jõudmist põhjavette;
  14) septik – plastmassist, klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest muust materjalist mahuti, millel on vähemalt 2 kambrit. Septikus settivad reovees sisalduvad tahked osad, mis lagunevad anaeroobselt bioloogiliste protsesside tulemusena. Reovee vedel fraktsioon voolab septikust edasi immutussüsteemi või filterväljakule. Settinud, tahke fraktsioon tuleb perioodiliselt välja vedada ja purgida nõuetekohasesse purgimiskohta.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.
  1) Väljaspool oma kinnistu piire heitvee pinnasesse juhtimiseks on vajalik võõra kinnistu omaniku kirjalik nõusolek.
  2) Heitvee käitlemiseks on vajalik vee-erikasutusluba juhul, kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette.

  (2) Erandkorras on kinnistu tarbeks lubatud kasutada olemasolevat reovee kogumismahutit või omapuhastit, kui see vastab § 4 sätestatud tingimustele.

  (3) Reovee kogumismahutit on lubatud paigaldada ning omapuhastit on lubatud rajada alale, mida Kadrina valla üldplaneeringu ning Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks olemasolevat lekkekindlat kogumismahutit, kui see vastab § 4 sätestatud tingimustele, ÜVKA kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal (reoveekogumisala) kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni. Reovee tekitaja peab koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama/tellima teenuse reovee äraveo purgimissõlme.

  (5) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem (Kadrina alevik) on omapuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite, kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud.

  (6) Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.

  (7) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie (Hulja alevik, Viitna, Kihlevere, Vohnja külade tiheasustusega piirkonnad), kus ühiskanalisatsioon on välja ehitamata, võib lisaks lekkekindlate reovee kogumismahutite kasutamise ja äraveoteenuse tellimise nõuetekohaselt puhastatud heitvett ka immutada, kuid pinnasesse immutatav reovesi peab olema vähemalt bioloogiliselt puhastatud.

  (8) Reovee bioloogiline puhastamine enne heitvee pinnasesse immutamist on nõutav ka hajaasustuses nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid lekkekindel sertifitseeritud reovee kogumismahuti või sertifitseeritud omapuhasti.

  (2) Erandina on lubatud:
  1) paigaldada ehitusteatise alusel ajutise lahendusena lekkekindel reovee kogumismahuti ühiskanalisatsiooniga kaetavale alale kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni. Selleks tuleb Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada ehitusseadustiku kohaselt ehitusteatis, kinnistu plaan või ortofoto kogumismahuti paigutusega ja kasutatava mahuti tehniline kirjeldus.
  2) katta olemasolev reovee kogumismahuti seestpoolt spetsiaalse vettpidava kihiga pädeva isiku poolt vastavalt toote paigaldamise juhendile;

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis on tühjendatav (veokile ligipääsetavas kohas) ning sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) kohtkäitlusrajatis peab vastama põhjavee kaitstuse nõuetele;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  5) reovee kohtkäitlusrajatisse ei tohi sattuda pinnase-, sade- ning lumesulamisvett, reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peavad olema rajatud külmumiskindlalt;
  7) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema paigaldatud liikumatult pinnasesse ning olema ventileeritavad.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone projekteerimisel tuleb ehitusprojektiga lahendada reovee kogumismahuti või omapuhasti asukoht ja paigaldamine.

  (2) Hoonestatud kinnistule reovee kogumismahuti paigaldamiseks või olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel või asendamisel tuleb ehitusseadustikus sätestatu kohaselt esitada vallavalitsusele ehitusteatis, asukohaskeem kogumismahuti ja salv- või puurkaevu asukohaga ning kasutatava mahuti tehniline kirjeldus.
Ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatis vähemalt kümme (10) päeva enne kogumismahuti paigaldamise alustamist.

  (3) Reovee kogumismahuti kasutuselevõtu tingimused on järgmised:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse hoone püstitamisel, laiendamisel või ümberehitamisel ehitusprojekti ja ehitusloa või ehitusteatise alusel, esitatakse kogumismahuti tehnilised andmed koos hoone kasutusloa taotluse või kasutusteatisega;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada vallavalitsusele kasutusteatis vähemalt kümne (10) päeva enne kogumismahuti kasutamise alustamisest. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistil, ehitusspetsialistil ja vee-ettevõtja esindajal on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ning katsetamist nende juuresolekul.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti asukoha kavandamisel tuleb:
  1) kindlaks teha põhjavee kaitstuse kategooria ja võimalik suubla s.o pinnas või veekogu;
  2) kui suublaks on pinnas, tuleb määrata krundi põhjavee loodusliku reostuskaitstuse
kategooria - kas põhjavesi on kaitsmata, nõrgalt kaitstud või kaitsmata. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada vaid bioloogiliselt puhastatud heitvett.
Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib immutada pinnasesse kuni 5 m³ halli vett (WC väljunud reovesi tuleb koguda eraldi mahutisse ja täitumisel tellida mahuti tühjendamine).
Kaitstud põhjaveega aladel võib hajutatult immutada mehaaniliselt puhastatud heitvett kuni 5 m³/ööpäevas;
  3) kui suublaks on veekogu, tuleb taotleda vee-erikasutusluba;
  4) omapuhastile valida asukoht, mida ei ohusta üleujutused ning avarii korral ei ohusta põhjavett;
  5) omapuhasti rajada elamust valdavate tuulte suhtes allatuult;
  6) omapuhasti rajada joogiveekaevu(de) ja põhjavee liikumissuuna suhtes allanõlva;
  7) omapuhasti rajada elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik vähemalt 5 m kaugusele;
  8) omapuhasti väljavalitud asukohas määrata kindlaks (mõõta) kõige sademeterohkel ajal
pinnasesse kaevatud augus põhjavee kõrgeim tase maapinnast;
  9) aastaringne heitvee immutussügavus peab olema vähemalt 1,2 m pealpool põhjavee kõrgeimast tasemest ning aluspõhja kivimitest peab jääma immutussüsteem 1,2 m kõrgemale.

  (2) Omapuhasti rajamisel lähtutakse ehitusseadustikus toodud sätetest:
  1) kuni 5 m³ jõudlusega puhasti paigaldamiseks, ümberehitamiseks ja laiendamiseks esitatakse ehitusteatis ja ehitusprojekt;
  2) kuni 5 m³ jõudlusega puhasti osa asendamiseks samaväärsega esitatakse ehitusteatis.
Ehitusteatis tuleb esitada vallavalitsusele vähemalt kümme (10) päeva enne puhasti kasutamise alustamist.

  (3) Omapuhasti ümberehitamine kogumismahutiks ei ole lubatud.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajaduse teostada hooldustöid.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatori lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjendada ja tühjendusjärgselt puhastada eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimine toimub ehitusseadustiku kohase ehitusteatise alusel, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.
Ehitusteatis tuleb esitada vallavalitsusele vähemalt kümme (10) päeva enne puhasti kasutamise lõpetamist.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel- ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme (3) kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi purgimisteenuse osutamise kohta, kuhu on märgitud kuupäev, tarbimiskoha aadress ja purgitav reovee kogus.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes reovee puhastusseadme purgimisõlme. Väljaspool spetsiaalseid purgimissõlmi on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

  (5) Kuivkäimla tühjendamiseks peab kasutama selleks ettenähtud purgimissõlme ning tellima teenust osutavalt ettevõtjalt purgimisteenuse.

  (6) Kuivkäimla sette komposteerimine on lubatud järgmistel tingimustel:
  1) kuivkäimla sisu (fekaali) komposteerimine, laialilaotamine või maasse kaevamine on valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul komposteerida vaid hajaasustusaladel, järgides veeseadusest tulenevaid nõudeid;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib põllu väetamiseks kasutada hilissügisel, järgides keskkonna- ja tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele;
  5) komposteerimata kuivkäimla sisu ei tohi laiali laotada ega maasse kaevata.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelvalvet eekirja täitmise üle korraldab vallavalitsus. Vajadusel kaastakse vastava ala spetsialiste ja eksperte.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks (2) aastat ning vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie (5) aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json