Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2016, 19

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 29.06.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 ning § 22 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla (edaspidi vald) territooriumil alaliselt tegutsevate rahvakultuuri ringide (edaspidi ringid) vallaeelarvest toetamise kord.

  (2) Määruse eesmärk on toetada ja arendada traditsioonilise rahvakultuuri viljelemist valla elanike hulgas.

  (3) Ringiks käesoleva määruse tähenduses loetakse järgmisi kollektiive:
  1) laulukoor;
  2) lauluansambel;
  3) rahvatantsurühm;
  4) näitetrupp;
  5) rahvamuusikaansambel ja -kapell;
  6) orkester.

§ 2.   Kunstiline tase, hooaja pikkus ja juhendaja kvalifikatsioon

  (1) Kunstilise taseme ja hooaja pikkuse määramisel vallavalitsuse poolt arvestatakse ringi repertuaari keerukust, reaalsel esinemistegevusel näidatud taset, esinemiste arvu ja ulatust ning festivalidel ja konkurssidel saavutatud tulemusi.

  (2) Kunstilise taseme puhul eristatakse tavataset, nõudlikku taset ja kõrgtaset, mida väljendab repertuaari keerukus ning kollektiivi tase ja millele vastavalt kujuneb toetatud tundide arv kuus:
  1) tavatase – ring on osalenud valla üritustel ning maakonna laulu- ja tantsupidudel. Repertuaar on lihtsakoeline. Toetatud tundide arv kuus 12 tundi;
  2) nõudlik tase - ring on esinenud vallas heatasemeliste kontsertide ja etendustega ning osalenud üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidudel. Repertuaar on suhteliselt keerukas. Toetatud tundide arv kuus 16 tundi;
  3) kõrgtase – ring on esinenud vallas ja mujal Eestis kõrgtasemeliste kontsertide ja etendustega ning osalenud üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidudel. Ring on saavutanud konkurssidel häid tulemusi ning on vabariigis tuntud ja tunnustatud. Repertuaar on keerukas, harjutab vähemalt 2 korda nädalas ja mitte vähem kui 2 tundi korraga. Toetatud tundide arv kuus 20 tundi.

  (3) Hooaja pikkus on arvestuslik tööperiood, mis vastab kunstilisele tasemele:
  1) tavatase 9 kuud;
  2) nõudlik tase 10 kuud;
  3) kõrgtase 11 kuud.

  (4) Üldlaulu- ja tantsupeo aastatel arvestatakse nõudliku taseme hooajaks 11 kuud.

  (5) Ringi tunnitasu miinimummäära seadmisel eristatakse erialase hariduseta, erialase hariduse ja erialase kõrgharidusega juhendaja kvalifikatsioone:
1) erialase hariduseta juhendaja – 4,50 eurot/tunnis;
2) erialase haridusega või kutsetunnistus III või 4.-5. tase – 5,50 eurot/tunnis; 3
  1) erialase kõrgharidusega või kutsetunnistus IV-V või 6.-8. tase – 7,50 eurot/tunnis.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja aruandlus

  (1) Toetuse eesmärgiks on hoida valla harrastuskultuuris kunstilist taset, järjepidevust ja mitmekesisust. Toetuse peamine sihtotstarve on juhendajate toetamine.. Toetust võib maksta juhendajatasudeks, juhendaja koolitamiseks ja/või juhendaja sõidukulude hüvitamiseks.

  (2) Toetuse määramisel arvestatakse taotleja ringi kunstilist taset ja juhendaja kvalifikatsiooni ning professionaalsust, tegevuse jätkusuutlikkust ja panust valla kultuuriellu.

  (3) Toetust saab taotleda mittetulundusühing või organisatsioon (edaspidi: ringi pidaja), mille raames ring tegutseb ja mis on tegutsenud eelnevalt vähemalt ühe aasta. Järgmise aasta vallaeelarvesse planeeritavate toetuste taotlemise tähtajaks on eelneva aasta 15. september.

  (4) Ringi pidaja esitab vormikohase taotluse Kuusalu Vallavalitsusele elektrooniliselt. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse vastutav ametnik, kes tähtajaliselt esitatud ja korrektselt vormistatud taotlused koos koondtabeliga edastab hiljemalt 1. novembriks Kuusalu Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile. Komisjon hindab taotlusi novembrikuu koosolekul ja teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

  (5) Hiljemalt 1 kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest sõlmitakse valla ja ringi pidaja vahel jooksvaks eelarveaastaks sihtotstarbelise finantseerimise leping, milles määratletakse raha väljamaksmise tingimused, ringide valla üritustel osalemine, aruandluse ja kontrolli küsimused jms.

  (6) Lepingu sõlmimise aluseks on Kuusalu Vallavalitsuse korraldus, millega kinnitatakse toetuse eraldamine ringi pidajale kõigi tema halduses tegutsevatele toetust saanud ringidele.

  (7) Ringi pidaja kohustub esitama vallavalitsusele hiljemalt 31. jaanuariks vormikohase aruande eelmisel kalendriaastal püsitoetusteks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

  (8) Kui toetust taotletakse mitmel järjestikusel aastal, on taotlemise eelduseks toetuse kasutamise aruannete õigeaegne esitamine.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel kinnitada taotluse ja aruande vormid.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määrus nr 47 „Kuusalu valla taidlusringide toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json