SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2016, 20

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 29.06.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 38 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on sotsiaaltransporditeenuse korraldamine Kuusalu vallas. Määruses reguleeritakse teenuse sisu, sihtrühm, teenuse saamise tingimused ja teenuse osutamise põhimõtted.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) abil korraldatakse isiku transport meditsiiniasutusse, haridusasutusse, töökohta ja avalike teenuste tarbimisega seotud asutustesse.

  (2) Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot (edaspidi teenuse saaja).

  (3) Teenuse korraldajaks on Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Teenust vahetult osutav isik on lepingu alusel tegutsev füüsiline või juriidiline isik, kes omab veoluba inimeste transportimiseks ning vajadusel abistab teenuse saajaid sõidukisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning sihtkohta siirdumisel.

  (5) Teenust vahetult osutava(te) isiku(te) leidmiseks korraldab vallavalitsus hanke.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda avaldusega vallavalitsuse poole. Vallavalitsus hindab isiku vajadust taotletava teenuse järele.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
  2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
  3) transpordivahend(id) teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba eelnevalt broneeritud;
  4) muudel teenuse osutajast mitte olenevatel põhjustel (ajutise töövõimetuse korral vms).

  (3) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab vallavalitsus teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel taotlejale arusaadaval viisil.

  (4) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib pöörduda ka teenuse osutaja poole otse ilma vallavalitsust kaasamata.

  (5) Teenust taotlev isik teavitab vallavalitsust/teenuse osutajat erivajadustest, millega tuleb teenuse osutamisel arvestada.

§ 4.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse hinna ja teenuse saaja omaosaluse kehtestab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib korraldada teenust soodsamalt või tasuta, kui teenuse saaja taotleb seda avalduse alusel ning kui vallavalitsus selle rahuldab või kui vallavalitsus tellib sõidu.

  (3) Teenuse saaja tasub teenuse eest sularahas teenuse osutajale või ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele teenuse osutaja poolt esitatud kviitungi alusel.

  (4) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites teenust saava isiku elukohast soovitud sihtkohta ja vajadusel sealt tagasi elukohta.

  (5) Teenuse kasutamisel mitme inimese poolt korraga tasub iga teenust kasutav isik enda eest eraldi.

  (6) Teenuse kasutaja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest.

  (7) Juhul kui ravi-või ametiasutuse lähiümbruses puudub tasuta parkimise võimalus, tasub teenust kasutav isik ka parkimistasu, mis kujuneb külastusajal lähimas tasulises parklas.

  (8) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta ja kujunenud teenuse maksumuse kohta peab sõidulehel arvestust teenust vahetult osutav isik.

§ 5.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelevalvet ja arvestust teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse osutamisega seotud probleemide ilmnemisel informeerib teenuse saaja või teenuse osutaja koheselt vallavalitsust.

  (3) Vallavalitsus kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid ning kaasab vajadusel vastava teenuse ala asjatundjaid.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kehtestab teenuse kasutajaks registreerimise avalduse vormi.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu 24.11.2010 määrus nr 21 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json