HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2016, 25

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 14.06.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Kose vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peetakse lasteasutuses ning korrigeeritakse vallavalitsuses.

§ 2.   Rühmad, koolieelsete lasteasutuste korraldus ja laste heaolu

  (1) Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Laste arv rühmas on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (3) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Kose Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsusel) õigus suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni 2 lapse võrra.

  (4) Kui vallas on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasoleva lasteasutuse üldkohtade arv, luuakse vastavalt lasteasutuse võimalustele soovijatele osaajaline koht.

  (5) Osaajalise koha tingimused lepitakse kokku lasteasutuse direktoriga ning fikseeritakse kirjalikult.

  (6) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub lasteaiakoha kasutamisel järgima lasteaia kodukorda ning tasuma lasteaiakoha ja toidukulu eest vastavalt kehtestatud korrale ja määradele.

  (7) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

  (8) Sobitusrühmade avamise ja sulgemise vajaduse otsustab vallavalitsus.

  (9) Logopeedilise tasandusrühma avamise ja sulgemise vajaduse otsustab vallavalitsus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (10) Suvel on soovitav võimaldada lapsele puhkust vähemalt üks kuu.

  (11) Suvisel puhkuseperioodil (1.-31 juuli) töötab vallas üks valvelasteaed. Kollektiivpuhkuse ajal on lapsevanematel, kes vajavad lapsele lasteaiakohta, võimalus kasutada selleks valvelasteaeda. Korralduse valvelasteaia määramise kohta teeb vallavalitsus jooksva aasta jaanuaris. Soovist kasutada kohta valvelasteaias teavitab vanem valvelasteaia direktorit hiljemalt 15. maiks jooksval aastal.

§ 3.   Teave vabadest kohtadest

  Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses.

§ 4.   Vanemate poolt kaetav tasu

  Kose valla lasteasutustes lapsevanema tasu koosneb lapse toidukulust ja osalustasust. Osalustasu määra ja maksmise korra kehtestab Kose Vallavolikogu. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  Kose valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad on kinnitatud Kose Vallavolikogu määrusega“Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine“.

2. peatükk LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMINE 

§ 6.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase avalduse, lapse sünnitõendi ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia. Avaldusel märgitakse ka teiste lasteasutuste nimed, kuhu avaldus on esitatud. Hariduslike erivajadustega lapse sobitusrühma vastuvõtmiseks lisab vanem avaldusele nõustamiskomisjoni otsuse.

  (2) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse kohataotlejate järjestust. Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda.

  (3) Kui registris olevale lapsele on lasteaed taotleja poolt soovitud õppeaastal pakkunud lasteaiakohta, kuid taotleja sellekohase avaldusega soovib lapse lasteaeda tulekut aasta võrra edasi lükata, siis kustutatakse laps soovitud õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistust ning kantakse järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistus esimeseks.
Kui lasteaeda tuleku edasilükkajaid on rohkem kui üks, siis asetuvad nad omavahel järjekorda vastavalt taotluse esitamise ajalisele järjestusele.

  (4) Laps jääb lasteaia koha taotlejate järjekorda kuni koha saamiseni.

§ 7.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on avalduse esitamisest Kose vald.

  (2) Uued lapsed võetakse lasteaeda alates uuest õppeaastast ehk 1. septembrist.

  (3) Lasteasutusse koha eraldamisel on aluseks teeninduspiirkond ja üldjärjekord.

  (4) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul:
  1) üldjärjekorra alusel lapsed, kes elavad teistes Kose valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondades,
  2) garantiikirja/lepingu alusel lapsed, kes rahvastikuregistri andmetel elavad väljaspool Kose valda.

  (5) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise kuni seitsmeaastaseid lapsi. Laps, kes on õppeaasta 30.septembri seisuga saanud pooleteise aastaseks.

  (6) Direktoril on õigus erandjuhtudel vallavalitsuse nõusolekul võimaldada eelisjärjekorras lasteaia koht erandkorras.

  (7) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

§ 8.   Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood ja toimingud

  (1) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks ja kinnitatakse lasteasutuse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Direktor teavitab vabade kohtade olemasolust järjekorras olevaid kohataotlejaid kirja või e-kirja teel.

  (2) Pikemaajaliselt puuduvate laste asemele võib lasteasutuse direktor võtta lapsi lasteaeda ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördumiseni. Tähtajalise lasteaiakoha pakkumisel peab lasteasutuse direktor lähtuma samuti kohataotlejate järjekorrast. Tähtajaliselt lasteaia kohta kasutav lapsevanem peab andma allkirja selle kohta, et ta on teadlik lasteaiakoha ajutisest iseloomust ja, et ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama.

  (3) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 1. märtsiks. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise aluseks on nõustamiskomisjoni soovitus.

  (4) Koha saamise võimalusest teavitatab lasteasutuse direktor vanemat kirja või e-kirja teel.

  (5) Vanemal on kohustus vähemalt 10 päeva jooksul vastava teate saamisest teavitada lasteasutuse dirktorit kirja või e-kirja teel oma otsusest.

  (6) Oma teeninduspiirkonna lasteasutusse koha saanud laps kustutatakse teiste lasteasutuste kohataotlejate järjekorrast. Kui vanema poolt eelistatud lasteasutuses puudub vaba koht ja kohta pakutakse teise lasteasutusse ning kui lapsevanem võtab koha vastu, jääb laps vanema kirjaliku teate alusel soovitud lasteasutuses kohataotlejana järjekorda.

  (7) Kui vanem soovib esitatud avalduses märgitud lasteaiakoha saamise tähtaega varasemaks tõsta, siis käsitletakse seda uue avalduse esitamisena ning uus avaldus asetub kohataotlejate järjekorra lõppu.

  (8) Kui lasteasutusse koha saanud lapse vanemad ei ole kokkulepitud tähtajaks aktsepteerinud esitatud pakkumist, arvatakse laps lasteasutuse nimekirjast ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale võetakse järjekorrast järgmine laps.

  (9) Laps, kelle vanem loobub talle pakutud kohast lasteaias, arvatakse järjekorrast välja.

§ 9.   Vastuvõtutaotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtutaotluse võib jätta rahuldamata alljärgnevatel juhtudel:
  1) kui vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, välja arvatud käesoleva määruse § 7 lõige 3 ja lõige 5 puhul.
  2) kui vanemal on võlgnevus mõnes valla munitsipaallasteasutuses.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitab direktor vanemat kirja või e-kirja teel.

  (3) Lapsevanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusse mittevõtmise kohta pretensioone kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretentsiooni läbi 30 päeva jooksul alates selle saabumisest.

3. peatükk LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 10.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse lapse kustutamise kohta nimekirjast. Kustutamine nimekirjast toimub avalduse esitamisele järgneval kuul, mis ajast ta vabastatakse ka osalustasust.

  (2) Lapsevanem on kohustatud lasteasutuse direktorit teavitama lapse pikemaajalisest puudumisest. Ajutise puudumise puhul (kuni 2 kuud) ei vabastata lapsevanemat osalustasu tasumisest. Üle kahe kuu põhjuseta puudunud laps kustutatakse nimekirjast kui kohta mittevajav.

  (3) Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) kui vanem ei ole tasunud lapsevanema tasu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab juhataja lapse lasteasutusest välja.
  3) lapse põhjuseta puudumisel lasteaiast üle kahe kuu. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteasutust teavitatud;
  4) koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooliminekul (kooliminekul arvatakse laps lasteaiast välja hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 31. juulil). Kui lapsevanem soovib peale lapse lasteaia lõpetamist kasutada lasteaiakohta kuni 31. augustini, siis esitab lapsevanem sellekohase avalduse koolieelse lasteasutuse direktorile hiljemalt 01. juuniks.

  (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (5) Lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamisest teatab lasteasutuse direktor vanemale kirja või e-kirja teel kolme tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest, välja arvatud § 10 lõige 3 punkt 1 ja punkt 4 puhul.

  (6) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (7) Lapsevanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretentsiooni läbi 30 päeva jooksul alates selle saabumisest.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 06. juuni 2011 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavalitsuse 16. oktoobri 2012 määrus nr 11 „Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json