Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue Valla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 54

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue Valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2012 nr 22
RT IV, 10.12.2012, 11
jõustumine 07.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2017RT IV, 05.07.2017, 124.10.2017, jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.
[RT IV, 05.07.2017, 1 - jõust. 24.10.2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Saue Valla Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Saue Valla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav ülevallaline noorsootööasutus.

 (2) Noortekeskuse ametlik nimetus on Saue Valla Noortekeskus.

 (3) Noortekeskus asub Laagri alevikus ning tema postiaadress on Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa.

 (4) Noortekeskusel on oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, millel võib kasutada valla või olemasolul noortekeskuse sümboolikat.

 (5) Noortekeskusel võib olla oma sümboolika, mille kujunduse kehtestab noortekeskuse juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (6) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (7) Noortekeskus teostab tööandja õigusi vallavalitsuse nimel. Noortekeskuse töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhend ja -määrad) kinnitab vallavalitsus.

 (8) Noortekeskuse asjaajamine toimub eesti keeles. Noortekeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja poolt kehtestatava asjaajamiskorraga.

 (9) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Saue valla õigusaktidest, noortekeskusele eraldatud eelarvest ning noortekeskuse põhimäärusest.

§ 3.  Eesmärk ja ülesanded

 (1) Noortekeskuse eesmärk on Saue vallas noorsootöö arendamine, korraldamine, koordineerimine, noortele suunatud info kogumine, korrastamine ja levitamine.

 (2) Noortekeskus täidab järgmiseid põhiülesandeid:
 1) pakub noortele erinevaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
 2) toetab noorte loometegevust, omaalgatust ja mitmekülgset arengut;
 3) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
 4) koostab noorsootööprojekte, taotleb nende läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab ja juhib nende läbiviimist;
 5) otsib, korraldab ja teeb projektipõhiselt koostööd mittetulundusühistute, teiste noorsootööasutuste, kodanikualgatuste vormidega ning äriühingutega, mille tegevuse eesmärk vastab noortekeskuse põhieesmärkidele ja arendab noorsootööd Saue vallas;
 6) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud keskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noortekeskuse juhataja.

 (2) Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

 (4) Noortekeskuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

 (5) Noortekeskuse juhataja täidab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
 1) juhib noortekeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 2) korraldab noortekeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib noortekeskuse majandustegevust, tagab noortekeskuse tulemusliku töö, vastutab noortekeskuse üldseisundi ja arengu, vallavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest noortekeskusele kinnitatud eelarve piires;
 3) esindab noortekeskust ja tegutseb noortekeskuse nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja ‑asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Saue valla õigusaktid sätestavad teisiti;
 4) teeb valla nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks noortekeskusele vallaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes Saue vallavara valitsemise korras sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
 5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras vastutust noortekeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
 6) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt Saue valla põhimääruses kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
 7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
 8) vastutab noortekeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 9) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhend ja -määrad);
 10) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab noortekeskuses teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavalitsuse nimel vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 11) kinnitab noortekeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid ning korraldab noortekeskuse asjaajamist;
 12) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 13) annab oma pädevuse piires noortekeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 14) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 5.  Vara, eelarve ja finantseerimine

 (1) Noortekeskus on vallavara valitsema volitatud asutus, kellele vallavalitsus võib anda valdusesse oma valitsemisel olevat vallavara.

 (2) Noortekeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vallavara sihtotstarbeliselt põhimäärusega seatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks, vastavalt volikogu poolt kehtestatud Saue vallavara valitsemise korrale.

 (3) Noortekeskuse valduses olev vallavara kajastub Saue valla bilansis.

 (4) Noortekeskust finantseeritakse Saue valla eelarvest. Noortekeskuse eelarve kinnitab volikogu Saue valla eelarve osana ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus. Noortekeskuse kulude finantsplaani (alaeelarve) kinnitab vallavalitsus.

 (5) Noortekeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

 (6) Noortekeskusel on oma eesmärgist tulenevalt ja ülesannete täitmiseks õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (7) Noortekeskuse tulud on Saue valla eelarve tulud.

§ 6.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Noortekeskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi ja muid aruandeid riigi ja Saue valla õigusaktides ette nähtud korras ja tähtpäevaks.

 (2) Noortekeskuse raamatupidamisarvestust ja ‑aruandlust korraldab riigi ja Saue valla õigusaktidega sätestatud korras vallavalitsus.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (4) Noortekeskuse raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 (5) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Noortekeskus e ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

 (2) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 7. detsembril 2012.