HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tuleviku Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 57

Tuleviku Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2016 nr 3
RT IV, 10.02.2016, 1
jõustumine 01.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2017RT IV, 05.07.2017, 124.10.2017, jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval

Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Saue valla põhimäärus § 57 lõike 3 alusel.
[RT IV, 05.07.2017, 1 - jõust. 24.10.2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Tuleviku Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse, personali õigused ja kohustused ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.  Lasteasutuse liik ja nimi

 (1) Tuleviku Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus ning koolieelne munitsipaallasteasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaia ametlik nimi on Tuleviku Lasteaed.

§ 3.  Asukoht ja struktuur

 (1) Lasteaed asub Saue vallas Laagri alevikus Tuleviku 3.
Koduleht: www.tulevikulasteaed.ee
E-kiri: tuleviku.lasteaed@sauevald.ee

 (2) Lasteaias on 6 rühma.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial võib olla oma nimega pitsat, logo ning sümboolika.

§ 5.  Asjaajamise- ja õppekeel

  Lasteaias toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 6.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepaneku alusel, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

 (4) Lasteaial on direktori poolt kinnitatud kodukord ning tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

§ 7.  Lasteaia lahtiolekuajad

 (1) Lasteaia lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (2) Vajadusel ühendatakse rühmi lasteaia direktori otsuse alusel. Laste vähesuse tõttu või remondiks suletakse lasteaed tervikuna lasteaia direktori ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 8.  Lapsed

  Lastel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9.  Vanemad

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua ja viia last lasteaeda ja sealt ära vanematele sobival ajal, lasteaia kodukorda ja päevakava arvestades;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia arengu-, tegevus-, päeva- ja õppekavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) kasvatamist, õpetamist puudutavate ja muude vaidluste lahendamiseks pöörduda pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või direktori poole;
 6) last ajutiselt lasteaiast koju jätta, teatades sellest puudumisele eelneval päeval rühma personalile või direktorile;
 7) olla valitud hoolekogu liikmeks ja osaleda lasteaia töö korraldamisel.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning terviseedendamise nõuetest;
 3) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt toidukulude ja osalustasu eest Saue valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras;
 4) informeerima rühma personali või lasteaia direktorit lapse puudumise põhjustest või lasteaiast lahkumisest;
 5) kinni pidama vallavalitsuse poolt määratud maksetähtaegadest ja lasteaiaga sõlmitud lepingutest;
 6) võtma osa rühma lastevanemate koosolekutest;
 7) teatama lapse haigestumise tõttu puudumisest haigestumise päeva hommikul.

4. peatükk Direktor ja hoolekogu 

§ 10.  Direktor

 (1) Lasteaia direktor:
 1) täidab talle Eesti Vabariigi õigusaktidega pandud kohustusi ja ülesandeid;
 2) täidab talle töölepingu ja käesoleva põhimäärusega pandud ülesandeid;
 3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 4) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt selleks kehtestatud korrale;
 5) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 6) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 7) tagab koostöös vallavalitsusega lasteaia personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajatele töökorralduse reegleid, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
 8) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti ja eelarve täitmise aruande valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
 9) korraldab lasteaeda saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 (2) Lasteaia direktori asendaja määrab direktori ettepanekul vallavanem käskkirjaga.

§ 11.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) annab arvamuse vallavalitsuse poolt tõstatatud lasteaeda puudutavates küsimustes.

 (2) Iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul endi hulgast hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Pedagoogiline nõukogu nimetab hoolekogu koosseisu endi hulgast õpetajate esindaja. Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu valla esindaja.

 (3) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (4) Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 12.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

 (2) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

5. peatükk Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 13.  Lasteaia personal

 (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja muud lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu ja palgamäärad kehtestab lasteaia direktor eelarvelise töötasusumma piires ning lähtudes haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust ja lasteaia vajadustest.

§ 14.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Õpetajate ja teiste lasteaia töötajate ülesanne on õppe- ja kasvatuskeskkonna loomine, mis tugineb personali ja laste vastastikusel lugupidamisel ja teineteise mõistmisel ning koostööl laste kodudega.

 (2) Personali ülesandeks on tagada lasteaia häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

 (3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (4) Õpetajatel on õigus
 1) osaleda lasteaia arendustegevuses;
 2) teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
 3) pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
 4) nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
 5) saada vajadusel erialast täiendkoolitust;
 6) arengu- ja tulemusvestlusele.

 (5) Õpetajad on kohustatud
 1) võtma aktiivselt osa lasteaia tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;
 2) tegema järjepidevalt koostööd lastevanematega;
 3) tegelema erialase enesetäiendamisega;
 4) kandma hoolt laste eest, olema kursis laste arenguga;
 5) järgima õppetöö läbiviimisel kehtestatud õppekava;
 6) andma aru oma tööst, kui lasteaia hoolekogu või direktor seda nõuavad.

 (6) Teiste lasteaia töötajate õigused
 1) teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
 2) pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
 3) nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
 4) saada vajadusel erialast täiendkoolitust;
 5) arengu- ja tulemusvestlusele.

 (7) Teiste lasteaia töötajate kohustused
 1) võtma aktiivselt osa lasteaia tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;
 2) tegelema erialase enesetäiendamisega;
 3) kandma hoolt laste eest;
 4) andma aru oma tööst, kui lasteaia hoolekogu või direktor seda nõuavad.

 (8) Lasteaia personali täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks lasteaia asjaajamiskorraga, töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.  Lasteaia vara

 (1) Lasteaia vara koosneb talle vallavalitsuse või kolmandate isikute poolt valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud varast.

 (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Saue vallavara valitsemise korrale lasteaia eelarve piires.

§ 16.  Põhimääruse muutmine

  Lasteaia põhimäärust muudab vallavolikogu direktori, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul. Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu kooskõlastavad pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

§ 17.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2016.