HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nõlvaku Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 58

Nõlvaku Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2013 nr 6
RT IV, 30.04.2013, 44
jõustumine 03.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 10.02.2016, 101.09.2016
25.04.2017RT IV, 05.07.2017, 124.10.2017, jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ja § 35 lõike 2 ning Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.
[RT IV, 05.07.2017, 1 - jõust. 24.10.2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse, personali õigused ja kohustused ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.  Lasteasutuse liik ja nimi

 (1) Nõlvaku Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus ning koolieelne munitsipaallasteasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaia ametlik nimi on Nõlvaku Lasteaed.

§ 3.  Asukoht ja struktuur

 (1) Lasteaed asub Saue vallas Laagri alevikus Kaselaane tn 1.
Koduleht: www.nolvakulasteaed.ee.
E-kiri: info@nolvakulasteaed.ee.

 (2)
[Kehtetu- RT IV, 10.02.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

 (3) Lasteaias 6 rühma.
[RT IV, 10.02.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial võib olla oma nimega logo, sümboolika ja pitsat.

§ 5.  Asjaajamise- ja õppekeel

  Lasteaias toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

2. peatükk Õppe -ja kasvatuskorralduse alused 

§ 6.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepaneku alusel, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

 (4) Lasteaial on direktori poolt kinnitatud kodukord ning tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

§ 7.  Lasteaia lahtiolekuajad

 (1) Lasteaia lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (2) Vajadusel ühendatakse rühmi lasteaia direktori otsuse alusel. Laste vähesuse tõttu või remondiks suletakse lasteaed tervikuna lasteaia direktori ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 8.  Lapsed

  Lastel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9.  Vanemad

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua ja viia last lasteaeda ja sealt ära vanematele sobival ajal, lasteaia kodukorda ja päevakava arvestades;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia arengu-, tegevus-, päeva- ja õppekavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) kasvatamist, õpetamist puudutavate ja muude vaidluste lahendamiseks pöörduda pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või direktori poole;
 6) last ajutiselt lasteaiast koju jätta, teatades sellest puudumisele eelneval päeval rühma personalile või direktorile;
 7) olla valitud hoolekogu liikmeks ja osaleda lasteaia töö korraldamisel.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning tervisedendamise nõuetest;
 3) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt toidukulude ja osalustasu eest Saue valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras;
 4) informeerima rühma personali või lasteaia direktorit lapse puudumise põhjustest või lasteaiast lahkumisest;
 5) kinni pidama vallavalitsuse poolt määratud maksetähtaegadest ja lasteaiaga sõlmitud lepingutest;
 6) võtma osa rühma lastevanemate koosolekutest;
 7) teatama lapse haigestumise tõttu puudumisest haigestumise päeva hommikul.

4. peatükk Direktor ja hoolekogu  

§ 10.  Direktor

 (1) Lasteaia direktor:
 1) täidab talle Eesti Vabariigi õigusaktidega pandud kohustusi ja ülesandeid;
 2) täidab talle töölepingu, ametijuhendi ning käesoleva põhimäärusega pandud ülesandeid;
 3) korraldab lasteaia rühmade moodustamist, arvestades, et lasteaia kohtadest 5/6 on täidetud Saue valla lastega ja 1/6 Saku valla lastega;
 4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 5) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt selleks kehtestatud korrale;
 6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 7) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 8) tagab koostöös vallavalitsusega lasteaia personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajatele töökorralduse reegleid, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
 9) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti ja eelarve täitmise aruande valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
 10) korraldab lasteaeda saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 (2) Lasteaia direktori asendaja määrab direktori ettepanekul vallavanem käskkirjaga.

§ 11.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) annab arvamuse vallavalitsuse poolt tõstatatud lasteaeda puudutavates küsimustes.

 (2) Iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul endi hulgast hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Pedagoogiline nõukogu nimetab hoolekogu koosseisu endi hulgast õpetajate esindaja. Saue Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu valla esindaja.

 (3) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (4) Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 12.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

 (2) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning valla- või linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

5. peatükk Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 13.  Lasteaia personal

 (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja muud lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu ja palgamäärad kehtestab lasteaia direktor eelarvelise töötasusumma piires ning lähtudes haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust ja lasteaia vajadustest.

§ 14.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus on kindlaks määratud Eesti Vabariigi õigusaktide, käesoleva põhimääruse, lasteaia töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega.

 (2) Personal on kohustatud:
 1) hoolitsema laste elu, tervise ning turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
 2) andma teavet vallavalitsuse sotsiaaltöö või lastekaitsega tegelevale ametnikule, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui on kahtlus, et laps on langenud väärkohtlemise ohvriks;
 3) järgima lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut, rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks;
 4) mitte avalikustama kolmandatele isikutele lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.  Lasteaia vara

 (1) Lasteaia vara moodustavad talle vallavalitsuse või kolmandate isikute poolt valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

 (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Saue vallavara valitsemise korrale lasteaia eelarve piires.

 (3) Lasteaia kasutusse antud kinnisvara valitsemisel on lasteaed kohustatud arvestama, et lasteaia kasutusse antud kinnisvara on Saue valla ja Saku valla kaasomandis.

§ 16.  Põhimääruse muutmine

  Lasteaia põhimäärust muudab vallavolikogu direktori, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul. Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu kooskõlastavad pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

§ 17.  Määruse rakendamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json