ElamumajandusEluruumid

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 60

Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamise kord

Vastu võetud 28.06.2017 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korra eesmärk on toetada Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsiooni‧süsteemide rajamist või parendamist Kadrina valla haldusterritooriumil, v.a Kadrina valla ühisveevärgi arendamise kavas toodud piirkondades valdkondade kaupa.
(2 ) Käesolev kord reguleerib Kadrina valla haldusterritooriumil asuvate elamute vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise või parendamise teostamiseks antava toetuse taotlemist, menetlemist ja väljamaksmist.
(3 ) Toetusprogrammi elluviimise eest vastutab Kadrina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(4 ) Projekti elluviimise maksimaalne kestus (edaspidi projekti periood) on 6 kuud, kuid mitte hilisem kui 1. detsember vastaval aastal.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Kadrina valla elamute ve e- ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise või parendamise toetust (edaspidi toetus) on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel (edaspidi taotleja või taotlejad), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil kinnistut, millel asub seaduslikul alusel püstitatud elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.

  (2) Üksikelamute puhul peab omaniku või vähemalt ühe omaniku elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga olema Kadrina vald. Leibkonda kuuluvate perekonnaliikmete elukoht rahvastikuregistri andmetel ei pea olema Kadrina vald, kuid projekti tulemusel rajatud või parendatud vee- või kanalisatsioonisüsteemide järgselt eeldab vallavalitsus, et ka leibkonda kuuluvate pereliikmete elukoht saab olema Kadrina vald.

  (3) Kortermajade puhul peab vähemalt 75% korteriomandi omanike elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga olema Kadrina vald.

  (4) Toetust ei anta taotlejale, kes on eelneva viie aasta jooksul saanud samade tegevuste kohta toetust käesolevast või teistest toetusprogrammidest.

  (5) Toetust ei anta taotlejale, kes on abikõlblik taotleja Hajaasustuse programmis, juhul kui Hajaasustuse programmi taotlusvoor vastaval aastal avatakse.

  (6) Taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas maksuvõlga.

§ 3.   Toetatavad tegevused ning abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetusprogrammis toetatakse järgmisi valdkondi:
  1) veesüsteemid;
  2) kanalisatsioonisüsteemid.

  (2) Tegevuste teostamisel tuleb järgida kehtivat seadusandlust ja nõudeid.

  (3) Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:
  1) kaevude rajamine ja ümberehitamine, sh projekteerimine;
  2) olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  3) vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  4) vanade puurkaevude tamponeerimine või konserveerimine (juhul, kui kaasneb § 3 lõike 3 punktides 1-3 toodud tegevustega);
  5) rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine (juhul, kui kaasneb § 3 lõike 3 punktides 1-3 toodud tegevustega);
  6) vee kvaliteedi analüüs (juhul, kui kaasneb § 3 lõike 3 punktides 1-3 toodud tegevustega).

  (4) Veetorustikku ei või rajada ega pumpa paigaldada kaevu juurde, mille vee näitajate piirväärtused ületavad sotsiaalministri kehtestatud määruses, millega on sätestatud joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid, nimetatud joogivee kvaliteedi näitajate piirväärtusi.

  (5) Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks vajalikke tegevusi:
  1) k ogumismahuti ehitamine;
  2) omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filterväljakud, ehitamine, sh projekteerimine;
  3) muude heitveepuhastusseadmete ja –süsteemide ehitamine;
  4) kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga (juhul, kui kaasneb § 3 lõike 5 punktides 1-3 toodud tegevustega);
  5) vanade, nõuetele mittevastavate, hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja –seadmete, sh kogumismahutite, likvideerimine (juhul, kui kaasneb § 3 lõike 5 punktides 1-3 toodud tegevustega);
  6) rajatud hooneteväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine (juhul, kui kaasneb § 3 lõike 5 punktides 1-3 toodud tegevustega.

  (6) Kui rajatav või parendatav vee- või kanalisatsioonisüsteem läbib mitut kinnistut, on vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat ehitist.

  (7) Kadrina valla haldusterritoorium jääb nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alale, seetõttu tuleb omapuhastitena kasutada bioloogilisi puhasteid või alternatiivina kinniseid kogumismahuteid, mida tuleb nõuetekohaselt tühjendada.

  (8) Toetusprogrammi raames on abikõlblikud ainult need kulud, mida tehakse taotluses märgitud tegevuste ja kinnistu(te) piires, v.a § 1 lõikes 1 nimetatud piirkondades, ning on otseselt seotud § 3 lõigetes 3 ja 5 toodud tegevuste elluviimisega.

  (9) Abikõlblikud ei ole tegevused, millega soovitakse rajada või parendada vee- või kanalisatsioonisüsteeme ebaseaduslikult ehitatud elamu teenindamiseks.

  (10) Abikõlblikud ei ole projekti tegevustega seotud maa ostu ega kasutamisega seotud kulud.

§ 4.   Taotlus vastuvõtmise väljakuulutamine

  (1) Vallavalitsus kuulutab toetuse taotluste vastuvõtmise välja peale valla vastava aasta eelarve kinnitamist, kuid mitte hiljem kui 1. mail.

  (2) Toetuse taotluste vastuvõtmise periood on 30 kalendripäeva peale toetuse taotluste vastuvõtmise väljakuulutamist.

  (3) Toetuse taotluste vastuvõtmise kohta avalikustatakse info vallavalitsuse kodulehel ning vallalehes.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Taotleja saab taotlusvoorus esitada valdkonna kohta ühe taotluse. Juhul kui vee- või kanalisatsioonisüsteem teenindab mitme kinnistuga üksikelamuid või ühte kortermaja, tuleb esitada omanike ühine taotlus.

  (3) Taotleja või tema poolt volitatud isik esitab vallavalitsusele:
  1) vormikohase taotluse (lisa 1) ja selle kohustusliku lisadokumendi, milleks on Maa-ameti Geoportaali kaardirakenduse väljatrükile kantud asendiplaan;
  2) töid teostava ettevõtte hinnapakkumise koopia. Töid teostav ettevõte peab omama tööde teostamiseks pädevust ning olema kantud majandustegevuse registrisse. Kui hinnapakkumist pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid;
  3) vee kvaliteedi analüüs, mis tõendab vee kvaliteeti, juhul kui rajatakse joogiveetorustik, paigaldatakse veepump või veepuhastusseadmed olemasoleva kaevu juurde või rajatakse uus kaev põhjusel, et vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
  4) v ajadusel teiste kinnistute/korteriomandite omanike kirjalik nõusolek.

§ 6.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on 50% teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

  (2) Toetuse suuruseks kortermajade puhul on 50% teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot nelja korteriomandi kohta.

  (3) Komisjonil on õigusteha osalises mahus rahuldamise ettepanek üksnes pingereas viimasele rahuldatavale taotlusele.

  (4) Rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, tuleb teostada panga vahendusel. Sularahaga tehtud tehingud võivad moodustada kuni 10% projekti kogumaksumusest.

§ 7.   Taotluste menetlemine ja hindamine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele käesoleva korra § 5 kohased dokumendid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale toetuse taotluste vastuvõtmise väljakuulutamist. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastab vallavalitsus läbivaatamata.

  (2) Vallavalitsus moodustab taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe.

  (3) Komisjoni ülesanded:
  1) k omisjoni töövormiks on koosolek, mille kvoorumiks on 2/3 komisjoni liikmete üldarvust. Koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud komisjoni liikmed.
  2) t utvub enne taotluste rahuldamise ja mitterahuldamise ettepaneku tegemist kohapeal iga toetuse taotluses kirjeldatuga.
  3) k ui taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel avastab komisjon ebatäpsusi, teavitab ta sellest viivitamatult taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) K omisjon hindab üksnes vastavaks tunnistatud taotlusi täites hindamistabeli ja võttes arvesse Kadrina valla eelarves eraldatud rahaliste vahendite piiri ja järgmised hindamiskriteeriumid:
  1) tegevuste vajalikkus ja laheneva kitsaskoha olulisus – osakaaluga 40% koondhindest;
  2) kulude põhjendatus – osakaaluga 30% koondhindest;
  3) kasusaajate arv – osakaaluga 20% koondhindest, „suurim on parim“;
  4) toetuse suurus kasusaaja kohta – osakaaluga 10% koondhindest, „vähim on parim“.

  (5) Taotlusi hinnatakse skaalal 1-5, mille väärtused on järgmised:
  1) 1 - puudulik
  2) 2 - nõrk
  3) 3 - keskpärane
  4) 4 - hea
  5) 5 - väga hea

  (6) Numbriliste väärtustega kriteeriumid (kasusaajate arv ja toetuse suurus kasusaaja kohta) arvestatakse vastavalt kas „suurim on parim“ või „vähim on parim“, mille arvestamisel kasutatakse järgmisi valemeid:
  1) „suurim on parim“ - suurim väärtus saab maksimaalse arvu punkte (5 punkti); teised pakkumused saavad prop o rtsionaalselt vähem, arvutad es valemiga: konkreetne väärtus/ suurim väärtus x osakaal;
  2) „vähim on parim“ - madalaim väärtus saab maksimaalse arvu punkte (5 punkti); teised pakkumused saavad prop o rtsionaalselt vähem, arvut ades valemiga: madalaim väärtus/ konkreetne väärtus x osakaal.

  (7) Hindamistulemuste alusel koostatakse toetuse taotlustest pingerida kaalutud keskmiste koondhinnete alusel. Võrdsete koondhinnete puhul pannakse pingereas ettepoole need taotlused, milles on enam kasusaajaid.

  (8) Toetuse taotluste hindamistulemused protokollitakse. Protokolli allkirjastavad protokollija ja komisjoni esimees.

  (9) Komisjon vaatab laekunud taotlused läbi, teostab hindamise ja esitab vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamise või mitterahuldamisega 20 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.

  (10) Vallavalitsus menetleb komisjoni ettepanekut 10 tööpäeva jooksul peale vallavalitsusele saabumist ja saadab toetuse taotlejale väljavõtte vallavalitsuse korraldusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

  (11) Vallavalitsus avalikustab peale toetuste rahuldamise ja mitterahuldamise otsuse langetamist rahuldatud toetuse osas oma veebilehel järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) taotletav tegevus;
  3) toetuse summa.

§ 8.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmine toimub:
  1) peale tööde teostamist esitab taotleja vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande (lisa 3) ning selle kohustuslike lisadena kaetud tööde akti (lisa 4) koopia, arve(te) koopia(d), omaosaluse tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kasutusloa taotluse või kasutusteatise.
  2) vallavalitsuse komisjon kontrollib kohapeal tehtud tööde vastavust taotlusele, vormistab kontrollakti (lisa 5) ja esitab akti vallavalitsusele.
  3) v allavalitsus teeb peale § 8 lõike 1 punktide 1 ja 2 nõuete täitmist toetuse väljamaksmise otsuse 10 tööpäeva jooksul.
  4) t oetus kantakse arve alusel töö teostaja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul arvates vallavalitsuse poolt toetuse väljamaksmise otsuse tegemisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse andmisest või nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, kui taotleja:
  1) ei vasta käesoleva korra § 2 nimetatud tingustele;
  2) on esitanud valeandmeid;
  3) pole teostanud töid projekti perioodi jooksul.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlusvorm - veesüsteemid

Lisa 2 Taotlusvorm - kanalisatsionisüsteemid

Lisa 3 Aruande vorm

Lisa 4 Kaetud tööde akt

Lisa 5 Kontrollakt

/otsingu_soovitused.json