ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded veega varustamisele ja kanalisatsioonile

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2018, 28

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded veega varustamisele ja kanalisatsioonile

Vastu võetud 28.06.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 ja „Hädaolukorra seaduse“ § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Sillamäe linna korraldatava elutähtsa teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded veega varustamisele ja kanalisatsioonile.

§ 2.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kirjeldus

  (1) Veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus loetakse elutähtsaks teenuseks kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega varustamise ja kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimise osas „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ mõistes.

  (2) Veega varustamist ja kanalisatsiooniteenust kui elutähtsat teenust osutatakse Sillamäe linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal.

  (3) Elutähtsa teenuse osutaja ülesandeid veega varustamisel ja kanalisatsiooniteenuse osutamisel täidab „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikes 11 nimetatud ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja).

§ 3.   Nõuded veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse tasemele ja vee-ettevõtja valmisolek

  (1) Veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus kui elutähtis teenus peab teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras vastama teenuse tasemele, mis tagab tarbijate veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse, vältimaks ohtu inimeste elule ja tervisele.

  (2) Veega varustamiseks ja kanalisatsiooniteenuseks hädaolukorras täidab vee-ettevõtja „Hädaolukorra seaduse“ § 38 lõikes 3 nimetatud kohustusi, sh:
  1) tagab hädaolukorra või muu sarnase olukorra ajal, sealhulgas tehnilise rikke ning tarne ja teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, enda osutatava teenuse järjepideva toimimise ja kiire taastamise võime;
  2) teavitab viivitamata Sillamäe Linnavalitsust elutähtsa teenuse katkestusest, katkestuse ohust, elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest või sellise sündmuse toimumise vahetust ohust;
  3) osaleb hädaolukorra lahendamises hädaolukorra lahendamise plaani kohaselt;
  4) rakendab elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanis kirjeldatud ja ka kõiki muid asjakohaseid meetmeid teenuse taastamiseks ja katkestuse tagajärgede leevendamiseks;
  5) tagab elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanis näidatud personali olemasolu, et tagada teenuse osutamine hädaolukorra või muu sarnase olukorra ajal.

  (3) Et vähendada enda osutatava teenuse sõltuvust olulisematest elutähtsatest teenustest, tarnijatest ja muudest lepingupartneritest, tuleb vee-ettevõtjal rakendada elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanis kirjeldatud meetmeid, sh:
  1) tagada elektrivõrgu ja elektrienergia teenuse ostmisel lepingtingimuste täitmine, et vältida elektrivõrgu või elektrienergia teenuse tarbimise katkestamist;
  2) tagada vedelkütusega varustamine.

§ 4.   Nõuded veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse ennetamiseks

  Vee-ettevõtja peab veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks:
  1) realiseerima riskianalüüsis kirjeldatud ennetavad meetmed;
  2) vähendama sõltuvust teistest elutähtsatest teenustest, olulisematest lepingupartneritest, tarnijatest ning infosüsteemidest vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikele 3;
  3) tagama võrgu toimimiseks vajalike ehitiste, seadmete ja muude vahendite toimimise ja korrashoiu ning võrgu arendamise kohustuse täitmise;
  4) viima läbi veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse tagamiseks vajalike tehniliste süsteemide iga-aastase hoolduse;
  5) elektriga varustamise katkemise puhuks peab vee-ettevõtjal olema autonoomne elektritoitesüsteem koos küttega, mis tagab ehitiste ja seadmete töö vähemalt 12 tunniks;
  6) kehtestab ettevõttesisesed finantsdistsipliini nõudeid, mis peavad tagama operatiivse tegevuse tarbijate võlgadega;
  7) tagab töökorralduse, millest nähtub informatsiooni ja töökorralduste andmine hädaolukorras ning asendused hädaolukorra juhtimisstruktuuris määratud töötajatele;
  8) viib teenuse toimepidevuse kontrollimiseks läbi õppusi vähemalt üks kord kahe aasta jooksul;
  9) tagab täiendavate koostöökokkulepete olemasolu elutähtsa teenuse osutamiseks oluliste vahendite varustajaga ja muude oluliste lepingupartneritega (paakautod jmt).

§ 5.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse lubatud aeg

  (1) Vee-ettevõtja poolt osutatav elutähtis teenus loetakse katkenuks, kui vee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määrusega nr 9 „Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ kehtestatud tasemel, misjuures vee kvaliteet ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele ja võib põhjustada ohtu inimeste tervisele, minimaalne rõhk liitumispunktis on liiga madal ja ei taga vee kättesaadavust ühisveevärgi kaudu või kanalisatsiooniteenus ei vasta ühiskanalisatsiooni juhitud reovee vastuvõtu tingimustele.

  (2) Vee-ettevõtja rakendab elutähtsa teenuse katkestuse korral viivitamatult meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus. Taastamisel on kõrgema prioriteediga tervishoiu- ja hoolekandeasutused, seejärel laste- ja haridusasutused.

  (3) Vähemalt 24 tundi kestva teenuse katkestuse korral tagab vee-ettevõtja teenuse taastamiseni tarbijale ajutise veevõtu võimaluse klientide esmasteks vajadusteks.

§ 6.   Tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, mille lahendamist korraldab elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus.

  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus vee-ettevõtja ei ole võimeline peale katkestust taastama teenuse osutamist 24 tunni jooksul ja olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju.

§ 7.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Vee-ettevõtja teavitab viivimatult vastavalt elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanile Sillamäe Linnavalitsust hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab üle 24 tunni, katkestuse piirkonnas elab vähemalt 50 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste tervisele, elule või nende varale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) prognoositav mõju keskkonnale.

  (3) Vee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ning ajakirjanduse vahendusel vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja korrale.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json