Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2018, 38

Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Vastu võetud 27.06.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja lg 3 p 2 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on ARNO.

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda ja töödelda vajalikku teavet haridusteenuste (alusharidus, üldharidus, huviharidus) korraldamiseks Saue vallas, menetleda haridusteenuste osutamisega seotud toetusi (sh koduse lapse toetust, eralastehoiu toetusi jt) ning pidada arvestust:
  1) koolieelses eas laste üle, kellele Saue vallal on kohustus pakkuda ja / või kes soovivad kohta koolieelses munitsipaallasteasutuses;
  2) üldharidust omandavate õpilaste üle;
  3) huviharidust omandavate õpilaste üle.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Saue valla alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

  (3) Registri asutab ning selle põhimääruse kehtestab ja muudab Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Saue Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) sõlmib andmekogu volitatud töötleja Piksel OÜ-ga lepingu andmekogu majutamiseks;
  3) annab teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  4) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) kontrollib registri kasutajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  6) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  7) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutav kasutaja määrab vastutava töötleja õiguste teostaja ülesannete täitja, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, sh hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (süsteemi administraatorid).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötlejad) on Saue Vallavalitsuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes täidavad koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli või huvikooli pidaja ülesandeid ning andmekogu majutaja Piksel OÜ.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  7) tagab andmekogu andmete turvalisuse ja säilimise;
  8) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Juriidilise isiku või asutuse juht või Saue vallavalitsuses määratud süsteemi administraator määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Saue valla eelarvest.

2. peatükk REGISTRI PIDAMISE NÕUDED 

§ 6.   Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register on registreeritud standardlahendusena riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendavad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

  (4) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

  (4) Volitatud töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Vastutav töötleja või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse esitavad andmeid:
  1) koolieelsed lasteasutused või nende pidajad, üldhariduskoolid või nende pidajad, huvihariduskoolid või nende pidajad (edaspidi haridusteenuse osutajad) laste kohta ja õpilaste kohta;
  2) haridusteenuse osutajad enda kohta;
  3) haridusteenuse vajajad enda kohta;
  4) toetuse taotlejad enda kohta.

  (3) Haridusteenuse osutajad sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (4) Andmete esitajad menetlevad registri kaudu registri andmesubjekti kohta laekunud taotlusi ning menetlustoimingute tulemused kajastatakse registris andmete muudatusena. Andmed, mis ei muutu taotluste alusel, kannab andmete esitaja registrisse nendest teadasaamisel (nt hariduslike erivajaduste, tugiteenuste jne kohta).

§ 10.   Laste kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste laste ja õpilaste (edaspidi andmesubjektide) andmed:
  1) laste andmed, kellele Saue vallal on kohustus pakkuda ja / või kes soovivad kohta Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutuses, Saue valla üldhariduskoolis või Saue valla munitsipaalhuvikoolis;
  2) toetuse taotlejate andmed.

  (2) Andmesubjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui lapsele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  7) orb;
  8) rahvastikuregistrijärgne omavalitsus (kood);
  9) rahvastikuregistrijärgne aadress või sideaadress;
  10) elukohamaa (kood);
  11) emakeel (kood);
  12) õppekeel (kood);
  13) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  14) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
  15) koolikohustuse täitmise edasilükkamine.
  16) esimesse klassi õppima asumise aasta;
  17) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  18) individuaalõppe liik (sh erivajadused);
  19) õppevorm (kood);
  20) õppeasutuse EHISe ID õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
  21) õppeasutuse filiaali/osakonna nimi;
  22) õppeasutuse liik;
  23) õppeasutuse aadress;
  24) õppekava (kood);
  25) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
  26) elukoha kaugus õppeasutusest (meetrites ja minutites);
  27) pikapäevarühma kasutamine;
  28) pikapäevarühma tööpäevade ja -tundide arv nädalas;
  29) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;
  30) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;
  31) eriõpetust vajav, kuid seda mitte saav õpilane (kood);
  32) tugisüsteemi / õpiabi liik;
  33) õpilase õppest puudumine – puudutud tundide arv kuus ja toimunud tundide arv kuus, puudumised toidupäevade lõikes;
  34) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  35) koha suurus koolieelses lasteasutuses;
  36) osalustasu suurus koolieelses lasteasutuses ja osalustasu võlgnevused lasteasutuse lõpetamisel;
  37) lapse puudumine koolieelsest lasteasutusest päevade lõikes;
  38) kasutatud toidukordade arv;
  39) koolimineva lapse toetuse taotleja arvelduskonto number ja konto omaniku nimi ja isikukood;
  40) huvikooli ring või rühm;
  41) huvikooli õppekava aste (mitmes aasta);
  42) eralastehoiu koha kasutamise andmed;
  43) eralastehoiu lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  44) koha suurus eralastehoius;
  45) osalustasu suurus eralastehoius ja osalustasu võlgnevused eralastehoiu teenuse kasutamise lõpetamisel;
  46) koduse lapse toetuse saamiseks vajalikud andmed (vanema pangarekvisiidid).

§ 11.   Haridusteenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste haridusteenuse osutajate andmed:
  1) koolieelne lasteasutus;
  2) üldhariduskool;
  3) huvikool;
  4) eralastehoid või -aed.

  (2) Haridusteenuse osutaja kohta kantakse järgmised andmed:
  1) haridusteenuse osutaja EHISe ID;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) üldtelefon;
  7) ametlik e-posti aadress;
  8) veebilehe aadress;
  9) kontaktaadress;
  10) õppekeeled;
  11) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas).
  12) normatiivne kohtade arv õppeasutuses.

§ 12.   Andmevahetus

  (1) Laste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse (sh ELIIS).

  (2) Registrisse kantavad laste ja nendega seotud isikute (lapsevanemad, õed ja vennad) isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu Eesti rahvastikuregistrist.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Alus- ja üldharidust ning huviharidust omandavate õpilaste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHISesse, on õiguslik tähendus.

  (2) Registrisse kantavatel muudel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on kõigil otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/saue, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste kontaktandmed;
  2) koolieelsetes lasteasutustes tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühma vanusevahemik;
  3) koolide klasside andmed, õppekohtade ja vabade õppekohtade arv klassis;
  4) huvikoolide kontaktandmed ja õppekavad.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele (isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil, milleks on ID-kaart või mobiil-ID);
  2) koolieelsel lasteasutusel on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) üldhariduskoolil on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  4) huvikoolil on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  5) Vastutaval töötlejal on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejatele

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse üle turvalise ühenduse ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/saue kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil, milleks on ID-kaart või mobiil-ID.

  (2) Registrisse andmete kandmiseks juurdepääsuõiguse saamiseks esitatakse vastutava töötleja määratud andmekogu administraatorile taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, milleks on vajalik registriandmete töötlemine.

  (3) Süsteemi administraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele ning vastutav töötleja teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat viie tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 16.   Registri andmetele juurdepääsuõiguse andmine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE, REGISTRI LÕPETAMINE 

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Andmesubjekti andmeid säilitatakse üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse või teenuse kasutamise lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Haridusteenuse osutaja kontaktandmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist. Muud andmed säilitatakse süsteemis senikaua, kuni süsteemis töödeldakse haridusteenuse osutaja poolt teenust saanud laste andmeid.

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

  (5) Registri vastutav töötleja kontrollib volitatud töötlejate poolt esitatud andmete õigsust ja andmete tähtaegset esitamist. Vastutava töötleja ametnik teavitab andmete esitajat puudustest andmete esitamisel ning tagab puuduste kõrvaldamise.

§ 19.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Saue Vallavolikogu.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse akt.

  (4) Andmed antakse üle registri vastutava töötleja vastutusel.

§ 20.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eero Kaljuste
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json