Ehitus

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Türi vallas

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2018, 42

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Türi vallas

Vastu võetud 28.06.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Türi vallas kui määruse andmise hetkel üle 10 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tegutseva ning hädaolukorra seadusega kohaliku omavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse osutaja (edaspidi ETO), elutähtsa teenuse kirjeldus, ETO ülesanded ning nõuded elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks.

§ 2.   Türi valla haldusterritooriumil toimepidevuse nõudeid järgima kohustatud ettevõtja

  Lähtudes hädaolukorra seaduse § 36 lõikest 4 ja kaugkütte seaduse § 7 lõikes 3, ehitusseadustiku § 97 lõikes 7 ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 7 lõikes 11 sätestatud tingimustest, on Türi valla haldusterritooriumil ETO Türi vallasiseses linnas, s.o Türi linnas ja Türi valla haldusterritooriumile jäävates alevikes ehitusseadustiku § 92 lõikes 7 nimetatud tee (edaspidi vallatee) korrashoidu tagav ettevõtjana tegutsev isik.

§ 3.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  (1) Türi vallas on elutähtsaks teenuseks Türi valla haldusterritooriumi tiheasustusalal (linnas ja alevikes) paikneva vallatee ning vallatee toimimiseks vajaliku rajatise hooldamine viisil ja määral, mis tagab vallatee ja teerajatise seisundi vastavuse valdkonna ministri määrusega sätestatud tee seisundinõuetele ning tagab vallateel pideva ohutu liiklemise.

  (2) Lõikes 1 märgitud kohustuse suhtes ei rakendata üldjuhul ministri määrusega sätestatud ajutisi madalamaid seisundinõudeid. Madalamaid seisundinõudeid võib rakendada ainult erandjuhul Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi Türi Vallavalitsus) loal raskete ilmaolustike tõttu.

§ 4.   Nõuded elutähtsa teenuse tasemele hädaolukorras

  (1) ETO vallatee korrashoidjana on kohustatud tagama vallatee korrashoiu hädaolukorras või muus sarnases olukorras tasemel, mis tagab vallatee pideva sõidetavuse ja ohutu liiklemise ning teedevõrgu toimimise.

  (2) Täpsemad nõuded vallatee korrashoiu tasemele ja selle tagamiseks sätestatakse teenuslepingu sõlmimiseks korraldatava hanke dokumentides ning hankelepingus. Hankedokumendid ja hankeleping peavad sisaldama ka hädaolukorra seadusega ETO-le kehtestatud ülesandeid.

§ 5.   ETO ülesanded

  (1) ETO on kohustatud täitma hädaolukorra seaduse § 38 lõikes 3 märgitud kohustusi.

  (2) ETO esitab hädaolukorra seaduse §-s 40 sätestatust lähtuvalt hädaolukorra seaduse § 39 sätestatud alustel koostatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus). Ametiasutus koostöös ametiasutuse hallatava asutusega, kelle pädevuses on avaliku ülesandena korraldada Türi valla haldusterritooriumil teede ja tänavate korrashoidu (edaspidi haldusasutus), kontrollib toimepidevuse riskanalüüsi ja plaani vastavust õigusaktidega sätestatud nõuetele ja ETOga sõlmitud vallatee korrashoiu tagamiseks sõlmitud lepingule. Nõuetele vastav riskianalüüs ja plaan esitatakse Türi Vallavalitsusele, kes need korraldusega kinnitab.

  (3) Kui riskianalüüs ja plaan ei ole kooskõlas kehtivate õigusnormide ja vallatee korrashoiuks sõlmitud lepinguga, teeb ametiasutuse esindaja ettepaneku teha esitatud dokumentides parandused. Paranduste tegemata jätmisel ning juhul, kui Türi Vallavalitsus riskianalüüsi ja plaani ei kinnita, on see aluseks ETOga sõlmitud lepingu ülesütlemiseks.

  (4) Vedelkütuse varustamise katkestusest tingitud hädaolukorras või muus sarnases olukorras peab ETO järgima vallatee sõidetavuse tagamisel hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.

§ 6.   Nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Vallatee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
  1) tee purunemine;
  2) erakordselt rasked ilmaolud;
  3) vedelkütusega varustamise katkestus;
  4) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

  (2) Vallatee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab ETO tagama vähemalt:
  1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali;
  2) vajalikus koguses ja töövalmiduses teehooldetehnika ja abivahendid;
  3) vajalikud kokkulepped lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks vallatee sõidetavuse taastamiseks.

§ 7.   Elutähtsa teenuse katkestus ja hädaolukord

  (1) Vallatee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on kuni 24 tundi.

  (2) Vallatee sõidetavuse katkestuse korral rakendab ETO kõiki asjakohaseid meetmeid eesmärgiga vallatee sõidetavus võimalikult kiiresti taastada.

  (3) Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord vallatee sõidetavuse tagamisel esineb juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
  2) lõikes 1 nimetatud vallatee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
  3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused vallatee sõidetavuse taastamiseks.

§ 8.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) ETO teavitab vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust ametiasutuse majandusosakonna juhatajat ning haldusasutuse juhti telefoni ja e-posti teel. Kui kontaktisik ei ole kättesaadav, teavitab ettevõtja Türi valla kriisikomisjoni esimeest või aseesimeest.

  (2) Lõikes 1 käsitletud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) asukoht, kus esineb vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukord või selle oht;
  2) vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lühikirjeldus;
  3) vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lahendamise käik ja kaasatavad osapooled;
  4) vallatee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu hinnanguline kestus.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrust ei rakendata, kui Türi valla elanike arv on alla 10 000.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json