HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Viimsi Kunstikooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise, kooli lõpetamise ja õpperühmade moodustamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2018, 43

Viimsi Kunstikooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise, kooli lõpetamise ja õpperühmade moodustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, Viimsi Kunstikooli põhimääruse § 10 ja § 37 ning Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 määrus nr 14 “Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamise ning muutmise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“ § 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Viimsi valla munitsipaalhuvikooli Viimsi Kunstikool (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmist, õpperühmade moodustamist, kooli lõpetamist ning koolist väljaarvamist.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult huvikooli õppenõukoguga ning need avalikustatakse huvikooli veebilehel.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) ning täiskasvanud õpilane vormikohase avalduse.

  (3) Avaldus sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood ning õpilase elukoha aadress;
  2) õppekava, kursuse või grupi nimetus;
  3) lapsevanema(te) ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, aadress ja kontaktandmed (telefon; e-posti aadress);
  4) õppetasu maksja nimi ja isikukood;

  (4) Täiskasvanud õpilane esitab lisaks vormikohasele avaldusele isikut tõendava dokumendi koopia.

  (5) Täiskasvanud õpilasi võetakse kooli vabade kohtade olemasolul ning individuaalplaani alusel.

  (6) Õpilase vastuvõtmise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 3.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse kursuste ja gruppide kaupa, võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

  (2) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui kaksteist õpilast, erandid teeb õppenõukogu õppeaasta jooksul.

§ 4.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õpilaste nimekirjast välja vanema või täiskasvanud õpilase avalduse alusel, kooli algatusel või kooli lõpetamisel (õppekava läbimisel).

  (2) Õpilase vanem või täiskasvanud õpilane esitab direktorile avalduse koolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne koolist lahkumist.

  (3) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu;
  3) põhjuseta puudumise korral järjest kaks kuud;
  4) õppetasu võlgnevuse korral rohkem kui ühe kuu eest.

  (4) Õpilase koolist väljaarvamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga. Õpilase vanemat teavitatakse väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja väljaandmisest.

§ 5.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos hinnanguga.

  (3) Täiskasvanud õpilasele väljastatakse tõend, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos õppetöös osaletud tundide arvuga.

§ 6.   Õpilaste üle arvestuse pidamine

  Arvestust kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise üle peab direktor

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json