HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Viimsi Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2018, 44

Viimsi Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, Viimsi Muusikakooli põhimääruse § 10 ja § 37 ning Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 määrus nr 14 “Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamise ning muutmise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“ § 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Viimsi valla munitsipaalhuvikooli Viimsi Muusikakool (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmist, koolist väljaarvamist ning kooli lõpetamist.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult huvikooli õppenõukoguga ning need avalikustatakse huvikooli veebilehel.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) ning täiskasvanud õpilane vormikohase avalduse.

  (3) Avaldus sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood ning õpilase elukoha aadress;
  2) õppekava nimetus;
  3) alaealise õpilase puhul lapsevanema(te) ees-ja perekonnanimed, isikukoodid, aadress ja kontaktandmed (telefon; e-posti aadress);
  4) õppetasu maksja nimi ja isikukood.

  (4) Täiskasvanud õpilane esitab lisaks vormikohasele avaldusele isikut tõendava dokumendi koopia.

  (5) Täiskasvanud õpilasi võetakse kooli vabade kohtade olemasolul ning individuaalplaani alusel.

  (6) Õpilase vastuvõtmise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 3.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õpilaste nimekirjast välja vanema või täiskasvanud õpilase avalduse alusel, kooli algatusel või kooli lõpetamisel (õppekava läbimisel).

  (2) Õpilase vanem või täiskasvanud õpilane esitab direktorile avalduse koolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne koolist lahkumist.

  (3) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu;
  3) põhjuseta puudumise korral järjest kaks kuud;
  4) õppetasu võlgnevuse korral rohkem kui ühe kuu eest.

  (4) Õpilase koolist väljaarvamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga. Õpilase vanemat teavitatakse väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja väljaandmisest.

§ 4.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja selle juurde kuuluv hinneteleht, milles on läbitud õppeainete loend koos hinnetega.

  (3) Täiskasvanud õpilasele väljastatakse tõend, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos õppetöös osaletud tundide arvuga.

§ 5.   Õpilaste üle arvestuse pidamine

  Arvestust kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise üle peab direktor.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json