SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2019, 20

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.01.2017 nr 1
RT IV, 07.02.2019, 22
jõustumine 13.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2018RT IV, 10.04.2018, 113.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018
30.05.2018RT IV, 06.06.2018, 401.07.2018
27.06.2017RT IV, 03.07.2018, 4706.07.2018
28.11.2018RT IV, 08.12.2018, 901.01.2019
30.01.2019RT IV, 07.02.2019, 701.03.2019
26.06.2019RT IV, 05.07.2019, 601.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 14, § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Kolga-Jaani vallas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks hüvitiste andmine.

  (2) Käesoleva korraga Kolga-Jaani vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) pandud ülesanded võib vallavalitsus delegeerida muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele lepingu alusel.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalemist ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatu tähenduses.

§ 3.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Toetuse liigid

  (1) [Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

  (2) Kolga-Jaani valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused:
  1) [kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]
  2) [kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]
  3) ülalpidamiskulude toetus.
  4) [kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 6.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 10.04.2018, 1 - jõust. 13.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018]

§ 7.   I klassi õpilase toetus
[Kehtetu - RT IV, 10.04.2018, 1 - jõust. 13.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018]

§ 8.   Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 9.   Sõidukulutoetus gümnaasiumi õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 10.   Sõidukulutoetus huvialakoolide õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 11.   Sõidukulutoetus erivajadusega ja puudega õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 12.   Muud toetused lastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 13.   Eakate toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 14.   Pere- ja lastetoetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 15.   Puudega isiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 16.   Ülalpidamiskulude vajaduspõhine toetus

  (1) Ülalpidamiskulude toetust määratakse Kolga-Jaani Hooldekodus olevale isikule, kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene.

  (2) Ülalpidamiskulude toetust võib määrata erandkorras väljaspool Kolga-Jaani valda üldhooldekodus või sotsiaalmajas olevale isikule, kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene. Toetus tasutakse esitatud arvete alusel üldhooldekodu või sotsiaalmaja haldavale asutusele.

  (3) Hooldekodus või sotsiaalmajas viibiv isik tasub ülalpidamiskuludeks vähemalt 85% oma riiklikust pensionist ja riiklikest või muudest toetustest ning puudujääva summa tasub vallavalitsus, kui isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene. Üldjuhul tasuvad hooldekodus või sotsiaalmajas viibiva isiku ülalpidamiskulude eest, mis ületab riikliku pensioni või toetuste summat, isiku seadusjärgsed ülalpidajad või lähedased.

  (4) Juhul, kui hooldatav asub valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele ja hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb hooldatava ülalpidamiskulude katmisel ja hooldataval on kinnisvara või elamu ja hooned vallasvarana, võib vallavalitsus sõlmida isikuga lepingu olemasoleva vara arvelt ülalpidamiskulude katmiseks. Vallavalitsus võtab sellisel juhul endale kohustuse kanda ülalpidamiskulud kuni hooldatava elu lõpuni.

§ 17.   Ravikindlustuseta isiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 18.   Toetus vältimatuks sotsiaalabiks
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 19.   Hooldajatoetus
[Kehtetu RT IV, 05.07.2019, 6 - jõust. 01.08.2019]

§ 20.   Toimetulekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 21.   Vajaduspõhine peretoetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 22.   Sotsiaalteenuste liigid

  Kolga-Jaani vallas korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) [kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) [kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]
  4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  5) täisealise isiku hooldus;
  6) tugiisikuteenus;
  7) isikliku abistaja teenus;
  8) varjupaigateenus;
  9) turvakoduteenus;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 23.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  Sotsiaalteenuste osutamise eest võib vallavalitsus kui täitevorgan kehtestada tasu, mis sõltub hindamise tulemusena välja selgitatud teenuse mahust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

2. jagu Koduteenus 

§ 24.   Koduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 25.   Koduteenuse saajad
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 26.   Koduteenuse osutaja
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 27.   Koduteenused
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 28.   Koduteenuse taotlemine ja osutamise otsustamine
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 29.   Lepingu sõlmimine, peatamine ja lõpetamine
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 30.   Koduteenuste eest võetav tasu
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 31.   Järelevalve
[Kehtetu RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

3. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 32.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isik on puudega isik, vanadus- ja töövõimetuspensionär ning laps koos saatjaga, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse, töökohta või abivahendit väljastavasse asutusse, samuti asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik.

§ 33.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsusele avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Avaldus teenuse kasutamiseks Viljandi maakonnas esitatakse vähemalt kolm tööpäeva enne ja väljaspool Viljandi maakonda teenuse kasutamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne teenuse saamist.

  (3) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

  (4) Sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja hindab kliendi teenuse vajadust, otsustab teenuse osutamise vajaduse ja korraldab teenuse osutamise võimalikult kliendi erivajadusi arvestades ning vajadusel kaasates teisi teenuse osutajaid.

  (5) Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestab vallavalitsus kui täitevorgan.

4. jagu Eluruumi tagamine 

§ 34.   Eluruumi tagamine
[Kehtetu RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 35.   Eluruumi taotleja
[Kehtetu RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 36.   Eluruumi taotlemine
[Kehtetu RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 37.   Avalduse menetlemine
[Kehtetu RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 38.   Eluruumi üürile andmine
[Kehtetu RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 39.   Üürilepingu lõpetamine
[Kehtetu RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

5. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 40.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Hooldamist hoolekandeasutuses pakutakse eakatele ja/või puudega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse Kolga-Jaani Vallavolikogu kehtestatud tingimustes ja korras.

6. jagu Täisealise isiku hooldus 

§ 41.   Täisealise isiku hooldus
[Kehtetu RT IV, 05.07.2019, 6 - jõust. 01.08.2019]

7. jagu Tugiisikuteenus 

§ 42.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu RT IV, 08.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

8. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 43.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
§ 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat igapäevaelu tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

  (3) Isikliku abistaja teenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab enda soovi kõrvalabi saada. Avaldusele tuleb lisada puude tuvastamise otsus ja isiku poolt valitud isikliku abistaja kirjalik nõusolek. Isiku soovil abistab vallavalitsus teenuse saajat teenust osutava isiku leidmisel.

  (4) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

  (5) Isikliku abistaja teenus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab teenuse osutaja.

  (7) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

9. jagu Varjupaigateenus 

§ 44.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  (1) Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, Kolga-Jaani vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

10. jagu Turvakoduteenus 

§ 45.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, Kolga-Jaani vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 46.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

  (3) Võlanõustamisteenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma vajadust teenust saada.

  (4) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (5) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust isiku seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

12. jagu Muud teenused 

§ 47.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Kolga-Jaani vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest ja isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) sotsiaalnõustamisteenus;
  2) toiduabi;
  3) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  4) pesupesemise teenus;
  5) saunateenus;
  6) toitlustusteenus;
  7) muud toetavad teenused

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuseosutaja.

4. peatükk Vaidemenetlus 

§ 48.   Vaide esitamine

  Vallavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaaltoetuse, sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 49.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 50.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json