Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2019, 23

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 6

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määrust nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ (RT IV, 07.03.2019, 49) (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 7 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
“(2) Türi valla sotsiaalhoolekandelise abi liigid on:
1) isikule antav mitterahaline hüvitis ehk Türi valla osutatavad või korraldatavad sotsiaalteenused;
2) isikule makstav rahaline hüvitis ehk Türi valla eelarvest isikule rahasummana makstav sotsiaaltoetus;
3) isiku kasuks makstav rahaline hüvitis ehk Türi valla eelarvest rahasummana makstav toetus, mis parandab Türi vallalt sotsiaalhoolekandelist abi saama õigustatud isiku toimetulekut, kuid mis makstakse kulu teinud või teenust osutavale isikule.“;
2) määruse § 7 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Türi valla osutatavad sotsiaalteenused (mitteammendav loetelu):
1) koduteenus;
2) tugiisikuteenus;
3) isikliku abistaja teenus;
4) lastega peresid toetavad sotsiaalteenused;
5) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
6) eluruumi tagamise teenus;
7) juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus.“;
3) määruse § 7 lõige 4 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„4) Teenust saada soovivate isikute paljususe korral ning juhul, kui Türi vald oma asutuste kaudu ise ei ole võimeline teenust osutama, on ametiasutusel õigusteenused korraldada kolmandate isikute või asutuste kaudu.“;
4) määruse § 9 täiendatakse lõikega 3 ning kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Struktuuritoetuste kasutamist reguleerivate seaduste alusel või kohaliku omavalitsuse osutatavate sotsiaalhoolekandealaste teenuste sihtfinantseerimisel, peab ametiasutus järgneva eelarveaasta koostamiseks välja selgitama võimalused ning eeldatava raha suuruse teenuste täiendavaks rahastamiseks, samuti tingimused teenuste kaasfinantseerimiseks.“;
5) määruse § 19 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.“;
6) määruse § 23 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Üldhooldusteenuse osutamise eest võetakse üldjuhul tasu.“;
7) määruse § 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
8) määruse § 49 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Sotsiaaltransporditeenust osutab ametiasutus juhuveona Türi vallale kuuluva sõidukiga tellimisel tellija määratud ajal ja liikumisteel.”;
9 ) määruse § 50 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 50. Õigus hüvitisele
(1) Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada
1) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul või isikul, kelle tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, avalike teenuste kasutamiseks või tööle või õppeasutusse sõitmiseks;
2) pensionäridel, eelkooliealisel lapsel koos saatjaga ning kooliõpilasel soodustatud tingimustel Türi valla haldusterritooriumil liiklemisel.
(2) Sotsiaaltransporditeenust juhuveona osutatakse võimalusel ka juriidilistele isikutele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes tegelevad sotsiaalkaitse korraldamisega.“;
10) määruse § 51 tunnistatakse kehtetuks;
11) määruse § 53 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
12) määruse § 60 lõige 4 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Ametnikul on õigus eluruumi tagamise teenuse tasu muuta vastavalt kuludele või tasunõudest loobuda. Eluruumi tagamise teenuse tasu vähendamiseks või tasunõudest vabastamiseks tuleb lähtuda põhimõttest, et pärast teenuse saaja igapäevaste vajaduste (tavapärased elukondlikud vajadused ning muud sotsiaalhoolekandelise abi vajadused) rahuldamist jääks isikule tema igakuisest regulaarsest sissetulekust kasutada kuni 15% teenuse saaja elukorraldusest lähtuvalt.“;
13 ) määruse § 79 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Järelhooldusteenuse tagamiseks korraldatakse järelhooldusteenust saama õigustatud isikule tema iseseisvaks toimetulekuks iseseisev elamine ja tagatakse tugiteenused või makstakse isikule abistavaid sotsiaaltoetusi või tagatakse tugiteenused ja makstakse sotsiaaltoetusi samaaegselt või korraldatakse hüvitise andmine järelhooldusteenust pakkuva juriidilise isiku või jätkuvalt asendushooldusteenust osutava isiku kaudu.“;
14) määruse § 80 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Järelhooldusteenuse korraldamisel teenuse osutaja kaudu rahastatakse teenust põhimõttel, et isikule peab isiklike kulude katteks iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas. Teenuse osutajale tasutakse Türi valla eelarvest ning vajadusel järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest. Kui järelhooldusteenust osutab ametiasutus, tagatakse järelhooldusel olevale isikule iseseisev elamine, iseseisva toimetuleku tagamiseks ja õpingute jätkamiseks toetus summas, mis võrdub Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning vajadusel muud tugiteenused või sotsiaaltoetused.“;
15 ) määruse 5. peatükki täiendatakse 14. jaoga järgmiselt:
14. jagu
Lastega peresid toetavad sotsiaalteenused
§ 801. Lastega peresid toetavad sotsiaalteenused
(1) Lastega peresid toetavate sotsiaalteenuste eesmärk on toetada lastega peret või last kasvatavat isikut, et tagada lapse heaolu ja lapsele tema arengut toetav keskkond ning suurendada perekonna toimetulekut.
(2) Lähtuvalt abivajadusest osutatakse lastega peredele järgmisi teenuseid, milleks võivad olla:
1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
2) perenõustamisteenus;
3) teraapiateenus;
4) kriisiabi;
5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine.
§ 802. Õigus hüvitisele
(1) Õigusteenuse saamiseks on lapsel, alaealiste lastega perel või last kasvataval isikul, kes vajab määruse § 801 lõikes 2 toodud teenust, et tagada lapse või teda kasvatava isiku psühhosotsiaalne tasakaal ja toimetulek ning heaolu ja arengut toetav keskkond.
(2) Teenuse määramise õiguse selgitab välja ametiasutus lapse heaolu ja abivajaduse hindamisega ning sellest tulenevalt juhtumiplaani koostamisega.
(3) Õigust teenusele ei teki, kui abivajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga.
§ 803. Hüvitise taotlemine
(1) Lastega peresid toetava sotsiaalteenuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja või last kasvatav isik ametiasutusele esitama taotluse. Taotluses märgitakse lisaks määruse § 10 lõikes 3 märgitud andmetele
1) teenuse liik ning selle taotlemise põhjus;
2) taotletava teenuse eeldatav maksumus ja maht.
§ 804. Hüvitise andmine
(1) Lastega peresid toetav sotsiaalteenus määratakse ametniku haldusaktiga või halduslepinguga.
(2) Haldusaktiga määratakse teenuse osutamine juhul, kui Türi vald osutab teenust vallaasutuse kaudu ise.
(3) Halduslepinguga määratakse teenuse osutamine juhul, kui Türi vald korraldab teenuse saamise koostöös teenust osutava juriidilise isiku või riigi- või mõne teise kohaliku omavalitsuse asutusega.
(4) Haldusakti või halduslepinguga määratakse ka teenuse eest tasu maksmine.
§ 805. Lastega peredele teenuste osutamisega seotud rahalised kohustused
(1) Lastega peredele korraldatavate teenuste eest võib võtta tasu.
(2) Türi valla osutatava teenuse hinna määrab vallavalitsus.
(3) Juriidilise isiku või riigi- või mõne teise kohaliku omavalitsuse asutuse poolt lastega peredele osutatava teenuse eest tasumisel lähtutakse teenuse osutaja hinnakirjast.
(4) Ametnikul on õigus isiku, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas, Türi valla asutuse osutatava lastega perede teenuse eest osutatud tasu maksmise kohustust vähendada või tasunõudest loobuda. Teenuse hinna vähendamise aluseks on põhimõte, et isikul peab pärast kõikide kulude, sh lastega peredele osutatava sotsiaalteenuse kulu, katmist igakuiseks kasutamiseks jääma kahekordne toimetulekupiir. Tasunõudest võib loobuda, kui isikul puudub igakuine regulaarne sissetulek.
(5) Juriidilise isiku või riigi- või mõne teise kohaliku omavalitsuse asutuse poolt lastega peredele korraldavate teenuste eest tasumiseks on isikul õigustaotleda määruses sätestatud korras sotsiaaltoetust.“;
16) määruse § 97 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Lapse puudest tulenevate lisakulutuste hüvitamiseks makstakse puudega lapse vanemale kuni lapse 18-aastaseks saamiseni kuludokumentide esitamisel toetust pere sissetulekust sõltumata.“;
17) määruse § 99 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Toetust makstakse kuni 100% ravi või abivahendi hinnast, kuid mitte rohkem kui kahekordne toimetulekutoetuse piirmäär kuus. Toetuse suurus sõltub isiku toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.“;
18) määruse § 99 lõige 5 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(5) Üle määratud piirmäära võib anda toetust vallavalitsuse põhjendatud loa alusel.“;
19) määruse 6. peatüki 5. jaotis „Toetus töövihikute soetamiseks“ ning §-d 105 ja 106 tunnistatakse kehtetuks;
20) määruse 6. peatüki 2. jagu „Abivajadusest sõltuvad mitteperioodilised toetused“ täiendatakse jaotisega 51 järgmises sõnastuses:
„51. jaotis
Lastega peredele teenuse osutamist tagav toetus
§ 1061. Lastega peredele teenuse osutamist tagav toetus
Lastega peredele teenuse osutamist tagav toetus on määruse 5. peatüki 14. jao sätete alusel lastega perede toetusi saama õigustatud isikule teenuse osutamise tagamiseks Türi valla eelarvest makstav toetus.
§ 1062. Õigus hüvitisele
Õigus hüvitisele on lastega perede toetusi saama õigustatud isikul, kui teenuse osutajaks ei ole Türi valla asutus ning isikul puudub võimekus teenuse osutaja hinnakirja alusel teenuse eest täies ulatuses tasuda.
§ 1063. Hüvitise suurus
Hüvitist makstakse summas, mis jääb teenust saama õigustatud isikul teenuse eest tasumiseks puudu, arvestades, et teenuse saajal peab pärast kõikide kulude katmist, sh lastega peredele osutatava sotsiaalteenuse kulu, jääma igakuiseks kasutamiseks summa, mis on võrdne kahekordse toimetulekupiirmääraga.
§ 1064. Hüvitise taotlemine ja andmine
(1) Hüvitise saamiseks tuleb esitada §-s 10 sätestatud alustel ja korras taotlus, milles märgitakse lisaks teenuse osutaja ning teenuse hind.
(2) Kui hüvitise maksmine otsustakse kas teenusele suunamise haldusaktiga või eraldi menetluses antud haldusaktiga.“;
21) määruse § 112 lõige 1 punkt 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„2) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda või töötamine on oluliselt piiratud.“;
22) määruse § 112 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Hooldajatoetust on õigus saada raske või sügava puudega 1,5-18-aastast last kasvataval ja hooldaval vanemal, eestkostjal (v.a juriidilisel isikul) või perekonnas hooldamise lepingu alusel perekonnas hooldamisele suunatud last kasvataval ja hooldaval isikul, kes puudega lapse hooldamise tõttu ei saa töötada või töötamine on oluliselt piiratud.“;
23) määruse § 112 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Hooldajatoetust on õigus saada avalduse alusel hoolduse seadmise järgneva kuu 1. kuupäevast.“;
24) määruse § 113 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 113. Hüvitise suurus
Hooldajatoetust makstakse:
1) raske puudega täisealise isiku hooldajale 50 eurot kuus;
2) sügava puudega täisealise isiku hooldajale 100 eurot kuus;
3) raske ja sügava puudega lapse hooldajale summas, mis on ühekordne toimetuleku piirmäär kuus.“;
25 ) määruse 6. peatüki 3. jagu „Erivajadusest tulenevad toetused“ täiendatakse 4. jaotisega järgmiselt:
„4. jaotis
Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus
§ 1221. Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus
Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus on Türi valla eelarvest makstav toetus puudega isiku eluruumi ümberehitamiseks või sellele juurdepääsu tagamiseks viisil, mis leevendavad või kõrvaldavad puudest tingitud takistused eluruumi kasutamisel. Toetatakse puudega isiku eluruumis tehtavaid ümberehitusi (edaspidi eluruumi kohandamine), et tagada puudega isikule tema erivajadusi silmas pidades senisest paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, parandades seeläbi puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja vähendades hoolduskoormust.
§ 1222. Õigus hüvitisele
(1) Õigus hüvitisele on Türi vallast sotsiaalhoolekandelist abi saama õigustatud puudega isikul, kes kasutab Türi vallas asuvat eluruumi alaliseks elamiseks ning kes on kohandatava eluruumi omanik või on kohandatav eluruum temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis.
(2) Õigustaotluse menetlemisele tekib juhul, kui taotleja või taotleja ja tema perekond on nõus toetuse menetlemiseks lubama toetuse määraja paikvaatluseks ning asjaolude hindamiseks oma eluruumi ning lubama eluruumi olukorda asja menetluse eesmärgil jäädvustama. Keeldumisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.
(3) Õigus hüvitisele on ühekordne, st puudega isik saab taotleda toetust ainult ühe Türi vallas asuva ning tema kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.
§ 1223. Hüvitise suurus
(1) Toetust eluruumi kohandamiseks määratakse vastavalt eluruumi kohandamiseks vajalike ehitustööde hinnale.
(2) Toetuse määramisel arvestatakse puudega isiku enda või tema perekonna majanduslikku olukorda ning võimekust eluruumi kohandamiseks vajalike ehitustööde hinna katmisel. Kui puudega isik ja tema perekond on võimelised osa eluruumi kohandamiseks vajalike tööde eest tasuma ise, makstakse Türi valla eelarvest toetust osas, mida puudega isik või tema perekond ise oma igapäevast toimetulekut kahjustamata rahastada ei suuda. Hüvitise andmisest on õigus keelduda, kui hüvitist saama õigustatud isikul või tema perekonnal on võimekus ise eluruumi kohandamise eest tasuda.
§ 1224. Hüvitise taotlemine
(1) Hüvitise saamiseks tuleb esitada §-s 10 sätestatud alustel ja korras taotlus, milles märgitakse lisaks järgmised asjaolud:
1) kohandatava eluruumi andmed;
2) teostatavate ehitus- või ümberehitustööde kirjeldus;
3) taotletav summa.
(2) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
1) puude määramise otsus;
2) kohandamise hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt.
(3) Taotluse menetlejal on õigus nõuda täiendavaid dokumente puudega isiku või puudega isiku ja tema perekonna sissetuleku ning varalise seisukorra kohta, kui vastavad asjaolud ei ilmne avalikest või riiklikes andmekogudest ja infosüsteemidest.
§ 1225. Hüvitise andmine
(1) Toetuse määramiseks teeb hüvitise määraja eelnevalt kodukülastuse, kaasates menetlusse ametiasutuse ehitusspetsialisti, vajadusel eksperte ja teisi sotsiaaltöötajaid.
(2) Taotluse menetlejal on õigus nõuda lisadokumente, sealhulgas täiendavate hinnapakkumiste esitamist ning teha ettepanekuid säästlikemate lahenduste kasutamiseks.
(3) Hüvitis isiku kasuks antakse haldusaktiga, milles märgitakse
1) puudega isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, kelle kasuks hüvitis antakse;
2) kohandatava eluruumi aadress;
3) juriidilise isiku nimi ja registrikood, kes eluruumi kohandamiseks vajaliku tööd teostab ning kellega sõlmitakse puudega isiku kasuks antava toetuse kasutamiseks tsiviilõiguslik leping.
(4) Vähemalt 10 tööpäeva jooksul pärast haldusakti teatavakstegemist sõlmitakse Türi valla, toetust saama õigustatud puudega isiku või teda esindama õigustatud isiku ning eluruumi kohandamiseks vajalike ehitustööde tegijaga kolmepoolne leping, milles märgitakse muuhulgas
1) eluruumi kohandamiseks vajalikud tööd;
2) tööde teostamise lõpptähtpäev;
3) tööde rahastamise kord.
(5) Puudega isikut soodustava toetusena tema eluruumi kohandamiseks tehtud tööde eest maksab ametiasutus toetuse töid teostanud isiku arvelduskontole pärast seda, kui tööd on nõuetekohaselt üle antud ja vastu võetud. Tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile kirjutab Türi valla nimel alla haldusakti andja, puudega isik või teda esindama õigustatud isik ning tööde teostaja esindaja.
(6) Hüvitise andjal on õigus võlaõigusseadusega sätestatud alustel ja korras hüvitist vähendada või jätta see andmata, kui töö on tehtud oluliste puudustega ja puudused on antud tähtajal jäetud kõrvaldamata. Vastav õigus märgitakse ka hüvitise andmise ja lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis.
§ 1226. Erisused hüvitise taotlemisel ja menetlemisel
Kui puudega isiku eluruumi kohandamiseks kasutatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse alusel Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate meetmete raha, esitatakse ja menetletakse puudega isiku eluruumi kohandamise taotlusi vallavalitsuse kehtestatud määruse „Projektist „Puuetega inimest eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse taotlemise ning saamise täiendavad tingimused“ alusel. Samas korra alusel kasutatakse Türi valla eelarvest makstavat omaosaluse summat.“.
§ 2. Määruse rakendamine
Määruse § 1 punktid 15 ja 20 jõustuvad 1. septembril 2019.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json