HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saue Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2019, 33

Saue Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 26.06.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kooli nimetus on Saue Muusikakool (edaspidi Muusikakool).

  (2) Muusikakool on Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse (edaspidi Ametiasutus) hallatav asutus.

  (3) Muusikakool asub Saue vallas Saue linnas aadressil Nurmesalu 9.

  (4) Muusikakooli tegutsemise vorm on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (5) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa: eelkool 1-2 aastat; põhikooli noorem aste 1.-4. klass; põhikooli vanem aste 5.-7. klass; lisaaasta (d), reeglina 8.-9. klass.

  (6) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Saue valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Muusikakoolil võivad olla oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (8) Muusikakoolis toimub asjaajamine ja õppetegevus eesti keeles.

  (9) Muusikakoolil on õigus luua ja arendada välissuhteid teiste riikide haridusasutustega ja muude haridusvaldkonna organisatsioonidega arvestades Saue valla põhimääruses sätestatut.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist huviharidust ja võimalusi isiksuse igakülgseks muusikaliseks arenguks.

  (2) Muusikakooli ülesanded on:
  1) noorte vabale tahtele tuginedes muusikalise huvihariduse andmine;
  2) laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset muusikaharidust;
  3) toetada noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
  4) pakkuda noortele eduelamusi ja tunnustust;
  5) arendada noorte loovust ja sotsiaalseid oskusi;
  6) täiskasvanute vabahariduslikuks koolituseks õppuritele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine;
  7) kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles muusikalisi andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis;
  8) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  9) Muusikakooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ning neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

  (3) Tegevuse eesmärgi realiseerimise eelduseks on Muusikakooli tihe koostöö teiste muusika- ja kultuurialaste ühingute-, liitude- ja asutustega ning Ametiasutuse hallatavate asutustega.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 3.   Struktuur

  (1) Muusikakooli struktuuriüksus on osakond.

  (2) Osakonna moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab Muusikakooli direktor, kooskõlastades selle eelnevalt Ametiasutusega.

  (3) Osakonna õppetööd korraldab osakonna juhataja, kelle nimetab direktor.

  (4) Muusikakooli osakondade ülesandeks on:
  1) tagada kvaliteetne pilliõpe ja üldmuusikaline ettevalmistus õppekavade alusel, mis võimaldab soovijatel jätkata muusikaalast kutseõpet kõrgema astme koolides;
  2) laste ja noorte muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine iga õppuri individuaalsust, töövõimet ja tulevikusoove arvestades;
  3) arendada oma valdkonna õppekava ja ainekavasid;
  4) teha ettepanekuid Muusikakooli töö- ja arenguplaanidesse;
  5) omada ülevaadet osakonnas õppivate õppurite arengust läbi järjepideva õppe- ja kasvatustöö;
  6) õppurite võimetekohane ettevalmistamine osalemiseks erialastel konkurssidel, kontsertidel, etendustel ja teistel üritustel, esinemiskultuuri arendamine;
  7) osakonna õppetööks vajalike muusikariistade olemasolu, hoolduse ja remondi tagamine.

§ 4.   Muusikakooli õppekorraldus

  (1) Muusikakool koostab muusikalise hariduse andmiseks õppekavad lähtudes huviharidusstandardist. Õppekava kinnitab Muusikakooli direktor käskkirjaga pärast õppenõukogu ja hoolekogu heakskiitu.

  (2) Muusikakooli direktor esitab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed õppurite arvu, õppekava, selle muudatuste ja sulgemise kohta. Uue õppekava registreerimise kinnitab EHIS- es Ametiasutus.

  (3) Ainekavad koostavad vastavad osakonnad ning need kinnitab direktor.

  (4) Muusikakooli direktor kinnitab:
  1) Muusikakoolis kasutatavad õppevormid ja –meetodid;
  2) õpperühmade suuruse ja moodustamise korra.

§ 5.   Õppekavaväline tegevus

  Õppekavade väliselt võib Muusikakool korraldada loenguid, kontserte ning Muusikakooli põhitegevusega seotud üritusi.

§ 6.   Õppurite hindamine

  Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

§ 7.   Õppeaasta ja õppeperiood

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund ja poolaasta. Õppeperiood kestab kokku vähemalt 35 nädalat.

  (3) Õppevaheajad Muusikakoolis langevad kokku haridus- ja teadusministri määratud üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega.

  (4) Õppetunni pikkus kehtestatakse õppekavas. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

§ 8.   Muusikakooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakool võimaldab muusikaalase huvihariduse omandamist eelkõige õppuritele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Saue vald.

  (2) Väljastpoolt Saue valda võetakse õppur Muusikakooli vabade kohtade olemasolul ja juhul, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri seaduslik esindaja üksi on nõus katma Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse.

  (3) Õppuri Muusikakooli vastuvõtmise otsustab direktori moodustatud vastuvõtukomisjon. Vastuvõetud õppurite nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.

  (4) Õppuri Muusikakoolist väljaarvamine toimub Muusikakooli lõpetamisel, vanema või täiskasvanud õppuri avalduse alusel või lapsevanemaga sõlmitud lepingus sätestatud alusel.

  (5) Muusikakool loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täitmist. Muusikakooli lõpetamise kohta väljastab Muusikakool lõputunnistuse.

  (6) Muusikakooli vastuvõtmise, Muusikakoolist väljaarvamise ja Muusikakooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab Ametiasutus.

4. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

§ 9.   Direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Ametiasutus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab Ametiasutus.

  (3) Direktor:
  1) tagab Muusikakooli tulemusliku toimimise ja töö;
  2) vastutab Muusikakooli üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) teeb Muusikakooli kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalikud seaduses ja Muusikakooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) koostab Muusikakooli eelarve eelnõu, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja Ametiasutusele menetlemiseks;
  5) korraldab Muusikakooli valduses oleva vara valitsemist;
  6) vastutab dokumendihalduse õigsuse ja tagab nõuetele vastava dokumendihalduse;
  7) kinnitab kodukorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Muusikakooli töötjatega;
  9) annab Muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks seaduses ja Muusikakooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke tööalaseid korraldusi;
  10) kinnitab õppekavad ja nende muudatused või tunnistab õppekavad kehtetuks;
  11) juhatab õppenõukogu, tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  12) teeb EHIS- es vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadel järgmiseid toiminguid: kinnitab igal aastal Muusikakooli õppurite arvu, registreerib õppekavad ja nende muudatused, teatab õppekava sulgemisest;
  13) korraldab Muusikakooli arengukava koostamise;
  14) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) esitab üks kord aastas Muusikakooli tegevuse aruande Muusikakooli hoolekogule ja Ametiasutusele või Ametiasutuse poolt volitatud ametiisikule;
  16) lahendab muid seadusega, Muusikakooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda Saue vallavanema poolt määratud isik.

§ 10.   Õppenõukogu

  (1) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud Muusikakooli töötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda õppeperioodi jooksul.

  (5) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Teade õppenõukogu koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast avaldatakse Muusikakooli teadetetahvlil ja koosoleku kutsed saadetakse õpetajatele e-kirjaga vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (7) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

  (8) Koosoleku päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu kas avaliku või salajase hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (9) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Koosoleku protokollija määrab direktor. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.

§ 11.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu ülesanne on suunata Muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid Muusikakooli direktorile ja Ametiasutusele Muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Ametiasutus moodustab kuni kaheksaliikmelise hoolekogu. Hoolekogu liikmeteks on Ametiasutuse esindaja, õpilaste esindaja, õpetajate esindaja ja lapsevanemate esindajad. Hoolekogu liikmete valimise algatab Muusikakooli direktor. Õpetajate esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul, lastevanemate esindajad lastevanemate üldkoosolekul ja õppurite esindaja valivad 6.-7. klasside ja lisaaastate õppurid.

  (3) Õpetajate, lastevanemate ja õppurite esindajad valitakse salajase hääletamise teel ja esindajaks loetakse enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid.

  (4) Hoolekogu liikmete volitused kestavad:
  1) Muusikakooli pidaja volitus kestab Ametiasutuse poolt uue liikme kinnitamiseni;
  2) vanemate esindaja volitus kestab liikme lapse Muusikakoolist väljaarvamise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme kinnitamiseni;
  3) õpilaste esindaja volitus kestab õpilase Muusikakoolist väljaarvamise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme kinnitamiseni;
  4) kõikide hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (5) Ametiasutus määrab hoolekogusse Muusikakooli pidaja esindaja.

  (6) Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel Ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks Muusikakooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära direktori aruande Muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolse hinnangu;
  3) teeb ettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid Muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid Muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks;
  7) kooskõlastab Muusikakooli arengukava;
  8) kooskõlastab Muusikakooli kodukorra;
  9) teeb vajadusel otsuseid üksikküsimustes;
  10) annab arvamuse Muusikakooli vastuvõtmise, Muusikakoolist väljaarvamise ja Muusikakooli lõpetamise tingimuste ja korra kohta;
  11) kehtestab õpetajate ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  12) annab arvamuse Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  13) annab arvamuse Muusikakooli sisehindamise korra kohta;
  14) annab arvamuse Muusikakooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  15) annab arvamuse Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vastavalt hoolekogu kinnitatud tööplaanile, aga vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (8) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu liikmete kinnitamist kutsub kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul Muusikakooli direktor. Hoolekogu esimeheks ei või valida õppe- ja kasvatustegevusega seotud Muusikakooli töötajate esindajat.

  (9) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele koosoleku päevakord.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek uuesti kokku esimesel võimalusel.

  (11) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi. Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis ja otsuste täitmist korraldab direktor.

  (12) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord õppeaastas Muusikakooli vanemate koosolekule heakskiitmiseks.

  (13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse õppeaasta algul protokollija. Protokoll peab vastama dokumendihalduse korraldamist reguleerivatele õigusaktidele. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokoll avaldatakse Muusikakooli veebilehel.

  (14) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa direktor. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 12.   Muusikakooli töötajad

  (1) Muusikakooli töötajad on direktor, õpetajad ning muud töötajad (edaspidi töötajad).

  (2) Muusikakooli töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (3) Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab direktor arvestades Vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondi.

  (4) Muusikakooli töötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul lähtub direktor Vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondist ja Ametiasutuse poolt kinnitatud ala-eelarvest.

  (5) Palgakorralduse põhimõtted kehtestab direktor arvestades Muusikakooli tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut.

  (6) Muusikakooli töötajal on õigus:
  1) saada tööks vajalikud vahendid ja tingimused;
  2) saada vajalikke materjale erialase töö ettevalmistamiseks;
  3) teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks;
  4) saada teavet Muusikakooli juhtimisest ja majanduselu korraldamisest.

  (7) Muusikakooli töötaja on kohustatud:
  1) täitma oma tööülesandeid täpselt, õigeaegselt ja kohusetundlikult;
  2) heaperemehelikult hoidma Muusikakoolile kuuluvat vara;
  3) mitte avaldama talle tööalaselt teadaolevat informatsiooni, mis võib kahjustada Muusikakooli ja kolmandate isikute huve.

§ 13.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne Muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal Muusikakooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu Muusikakooli hoolekogu tegevuses;
  4) lahkuda Muusikakoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima Muusikakooli kodukorda;
  2) hoidma Muusikakooli vara.

6. peatükk MUUSIKAKOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED  

§ 14.   Muusikakooli vara ja eelarve

  (1) Muusikakool on vallavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on Ametiasutus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Muusikakool kasutab oma valduses olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Muusikakool võib oma valduses oleva varaga teha tehinguid üksnes valla õigusaktides kehtestatud korras. Muusikakooli valduses oleva vara üle peetakse arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Muusikakoolil on oma eelarve, mis on valla eelarve osaks.

  (4) Muusikakool võib saada tulu erinevate era- või avalikõiguslike isikute projektikonkurssidel osalemisest.

  (5) Muusikakoolil on õigus saada üüri- ja renditulu, projektide korraldamisest ning eriteenuste (printimine, kopeerimine jms) pakkumisest ja heategevusüritustest saadavat tulu ning vastu võtta annetusi.

  (6) Direktor peab teavitama Ametiasutust kõigist Muusikakooli tuludest peale riigi- ja vallaeelarve eraldiste, sh laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning Muusikakooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning tagama nimetatud vahendite arvestuse raamatupidamises.

  (7) Lapsevanema või õppuri poolt tasumisele kuuluva õppetasu ja teenuste hinnad kinnitab Ametiasutus.

  (8) Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitab igaks eelarveaastaks Ametiasutus.

§ 15.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine Muusikakoolis toimub Muusikakooli direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorra alusel.

  (2) Muusikakooli raamatupidamisarvestust peetakse Ametiasutuses.

  (3) Muusikakool esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vallavolikogu ja korraldab Ametiasutus.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse õppuritele, lastevanematele, töötajatele ning haridus- ja teadusministeeriumile teatavaks vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (4) Muusikakooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Põhimääruse muutmine

  Muusikakooli põhimäärust muudab Saue Vallavolikogu direktori, hoolekogu või Ametiasutuse ettepanekul.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 19. juuni 2008. a määrus nr 50 „Saue Muusikakooli põhimäärus“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi teatajas avalikustamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json