ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Haiba küla kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2019, 46

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haiba küla kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 10.06.2010 nr 14
RT IV, 28.05.2014, 71
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2019RT IV, 05.07.2019, 3508.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, kaugkütteseaduse § 5 lõigete 1 ja 6 ja Kernu Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.  Haiba küla kaugküttepiirkonna piirid

 (1) Haiba küla kaugküttepiirkond (edaspidi kaugküttepiirkond) on Kernu valla üldplaneeringu (kehtestatud 13.10.2005.a. Kernu Vallavolikogu otsusega nr 40) alusel kindlaks määratud maa-ala, kuhu lisanduvad vallale kuuluvad objektid aadressidega Riisipere tee 19, Pargi tee 1, Riisipere tee 6 ja Riisipere tee 8, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele vastav ja tarbijate vajadustele vastav soojavarustus.
[RT IV, 05.07.2019, 35 - jõust. 08.07.2019]

 (2) Kaugküttepiirkonna piirid on kirjeldatud määruse lisaks oleval kaardil (Lisa 1).
[RT IV, 05.07.2019, 35 - jõust. 08.07.2019]

§ 2.  Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord

 (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud erandjuhtudel.

 (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud võrguga liituma.

 (3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
 1) ajutised ehitised;
 2) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
 3) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW;
 4) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW;
 5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse võrguettevõtjast keskkonnasõbralikumaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, tuuleenergia jne).

 (4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

 (5) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

 (6) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.

 (7) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt kaugkütteseaduses sätestatule.

 (8) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
 1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
 2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
 3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et ehitise maksimaalne soojuskoormus jääb alla 40 kW;
 4) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, tuuleenergia jne).

 (9) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.

 (10) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.

 (11) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
 1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
 2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

 (12) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

§ 3.  Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

 (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügilepingule.

 (2) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhutemperatuurist, tuule kiirusest ning soojusvõrgu inertsist.

 (3) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe vähemalt 1,0 baari.

 (4) Soojusettevõtja peab tagama järgmiste võrguvee kvaliteedile kehtestatud normide täitmise:

Karedus, mmol/dm³

Hõljuvained, mg/kg

O2, mg/kg

pH

Cl, mg/kg

Fe, mg/kg

< 0,018

< 1

< 0,03

9 - 10

< 50

< 0,5

 (5) Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguettevõtja on kohustatud tagama soojusallikatel reservkütuse olemasolu.

§ 4.  Soojuse piirhinna kooskõlastamine

  Soojusettevõtja peab soojuse hinna kooskõlastama vastavalt kaugkütteseadusele.
[RT IV, 05.07.2019, 35 - jõust. 08.07.2019]

§ 5.  Soojuse müük

 (1) Tarbija ostab soojust võrguettevõtjalt, kelle võrguga tema valduses olev tarbijapaigaldis on ühendatud.

 (2) Võrguettevõtja on kohustatud oma võrgupiirkonnas müüma kõigile võrguühendust omavatele tarbijatele soojust vastavalt võrgu tehnilistele võimalustele

§ 6.  Soojuse hinna muutmine

  Soojuse hind kuulub muutmisele, kui:
 1) teenuse müügimaht on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra;
 2) soojusettevõtte rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud tehnoloogilised protsessid;
 3) kütte või teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või muud maksed on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra.

§ 7.  Soojusettevõtja arenduskohustus

 (1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

 (2) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

§ 8.  Lõppsätted

 (1) Määrus avalikustada elektroonilises Riigi Teatajas.

 (2) Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Lisa1 Kaugküttepiirkonna piirid
[RT IV, 05.07.2019, 35 - jõust. 08.07.2019]

/otsingu_soovitused.json