Teksti suurus:

Tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2022, 2

Tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 28.06.2022 nr 8
jõustumine 05.09.2022

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise, taotluse rahuldamata jätmise ja järelevalve teostamise ning aruandluse kord.

  (2) Toetuse taotlemine, menetlemine, andmine, taotluse rahuldamata jätmine, järelevalve teostamine ning aruandlus toimub taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis (edaspidi Võru linnaportaal).

  (3) Toetuse andmise eesmärk on Võru linnas kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

  (4) Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele isikutele. Toetust võivad taotleda juriidilised isikud (edaspidi taotleja), kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.

  (5) Toetus määratakse üheks eelarveaastaks taotluses esitatud eesmärkide täitmiseks.

  (6) Toetust ei anta Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavatele asutustele.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) planeeritav tegevusaasta eelarve (kulud kululiikide lõikes, tulud finantsallikate lõikes);
  2) tegevuste nimetus, läbiviimise aeg ja koht;
  3) korraldatavate ürituste nimetus, toimumise aeg ja koht;
  4) tegevuses osalejate nimekiri;
  5) toetuse andmiseks muu oluline informatsioon.

  (3) Mõjuva põhjuse esinemisel võib haridus- ja sotsiaaltööalase toetuse taotluse esitada pärast lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist, kui asjaolud toetuse taotlemiseks on ilmnenud pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist. Toetuse taotluses tuleb asjaolusid põhistada.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsuse ametnik kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole antud tähtajaks kõrvaldatud, lõpetatakse toetuse andmise menetlus.

  (2) Laekunud taotlustest teeb linnavalitsuse ametnik kokkuvõtte 15. novembriks ja esitab selle Võru Linnavolikogu esimehele.

  (3) Võru Linnavolikogu komisjon (edaspidi volikogu komisjon) hindab taotlusi ja esitab omapoolse ettepaneku toetuste andmiseks linnavalitsusele pärast Võru linna eelarve esimest lugemist, arvestades selleks eraldatud vahendeid ja eelarve vastuvõtmise korda. Volikogu komisjoni ettepanek on linnavalitsusele soovituslik.

  (4) Paragrahv 2 lõike 3 alusel esitatud toetuse taotlust kontrollib linnavalitsuse ametnik ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest ja esitab seejärel toetuse taotluse volikogu komisjonile seisukoha võtmiseks. Volikogu komisjon teeb omapoolse ettepaneku toetuse andmiseks linnavalitsusele arvestades eelarves selleks eraldatud vahendeid.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Toetus antakse linnavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Toetuse saaja kohustub hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Võru linnaportaali kaudu teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest ning kinnitama, et on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid. Toetuse tingimustes sätestatakse muuhulgas:
  1) toetuse summa;
  2) toetuse kasutamise otstarve ja ülekandmise kord;
  3) aruande esitamise tähtaeg;
  4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  5) sanktsioonid toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel.

  (3) Kui toetuse saaja ühe kuu jooksul ei kinnita toetuse vastuvõtmist või loobumist, on linnavalitsusel õigus lõpetada toetuse andmise menetlus.

§ 5.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) taotluses nimetatud tegevus ei toeta paragrahv 1 lõikes 3 sätestatud eesmärke.

  (2) Toetuse andmisest võidakse keelduda, kui:
  1) linnavalitsus on juba rahastanud samasugust tegevust;
  2) linnavalitsuse hinnangul on planeeritav tegevus vähese efektiivsusega püstitatud eesmärkide täitmisel;
  3) linnavalitsusele on esitatud sisuliselt sarnased taotlused. Sellisel juhul võib linnavalitsus välja valida nende seast ühe, mis on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam;
  4) taotlus sisaldab kulusid, mis ei ole tegevuse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande määratud tähtajaks.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumentide koopiaid ning teostada toetuse kasutamise sihipärasuse kontrolli ja nõuda selgitusi.

  (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitanud valeandmeid;
  3) varasemalt antud toetuse kasutamise kohta ei ole tähtajaks esitatud nõuetekohast aruannet.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavolikogu 10. septembri 2008 määrus nr 83 „Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord“ (RT IV, 22.01.2022, 20) tunnistada kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 5. septembril.

Anti Haugas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json