HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2024
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2022, 4

Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 28.06.2022 nr 6
jõustumine 01.09.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Harku valla (edaspidi vald) koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade täitmist, rühmade moodustamist, koha vastuvõtmist ja sealt väljaarvamise korda.

§ 2.   Üldsätted

  Lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:
  1) kes on pooleteise- kuni seitsmeaastane ja
  2) kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga (edaspidi Harku vallas elav laps).

§ 3.   Taotluste esitamine

  (1) Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) jagab kohti lasteasutusse ja peab arvestust lasteasutusse vastuvõttu taotlevate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle Harku valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkond).

  (2) E-keskkonnas peetakse arvestust Harku valla koolieelsesse lasteasutusse taotletavate laste kohta vanusegruppide kaupa. Ühte vanusegruppi kuuluvad 1. oktoobrist kuni järgmise kalendriaasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Lapse lasteasutusse koha taotlemiseks esitab lapsevanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas.

  (4) Kui vanemal puudub arvuti kasutamise võimalus, toimub vanema ja vallavalitsuse vaheline suhtlus muul viisil ja koha taotlemine, pakkumine ning sellele vastamine vormistatakse ekeskkonnas vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt.

  (5) Vanem esitab 1. veebruarist kuni 1. märtsini vallavalitsusele e-keskkonna kaudu taotluse järgmiseks õppeaastaks.

  (6) Taotlust jooksval õppeaastal koha saamiseks võib esitada e-keskkonna kaudu aastaringselt.

  (7) E-keskkonda saab siseneda läbi isikutuvastuse võimaluse. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) vanema kontaktandmed;
  2) lasteasutuse koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  3) lasteasutuste eelistused, alates kõige eelistatumast;
  4) haridusliku erivajadusega lapse puhul koolivälise nõustamismeeskonna soovitus koha saamiseks erirühmas;
  5) kinnitus, kui vanem soovib kohapakkumist alternatiivpedagoogika metoodikal töötavasse rühma;
  6) nõusolek, et pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koht asendada eralasteasutuse teenusega;
  7) kinnitus, et vanem on teadlik ja tutvunud Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korraga, lasteasutuse koha kasutamise tingimustega, sh kohustusega tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele.

  (8) Taotluse staatus e-keskkonnas on „menetlemisel“, kuni kohapakkumise saamiseni.

§ 4.   Taotluse muutmine ja tagasivõtmine

  (1) Taotluses esitatud andmete muutumisel peab vanem koheselt e-keskkonnas andmeid muutma või teavitama kirjalikult sellest vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda.

  (2) Kui vanem ei soovi enam taotleda kohta valla lasteasutuses, tuleb tal kohataotlus e-keskkonnas tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale.

§ 5.   Kohtade täitmise põhimõtted

  (1) Lasteasutuse koha saamise aluseks on teeninduspiirkonna lasteasutuste kohataotlus ja vaba koht vastavas vanuserühmas.

  (2) Koha jagamisel kasutatakse Gale-Shapley sobitusalgoritmi (edaspidi sobitusalgoritm), kus arvestatakse järgmiseid prioriteete:
  1) lapse vanus ja
  2) lapsega samast perest teiste laste (juhul, kui neid on), kellel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Harku vallas, käimist ühes lasteasutuses ja
  3) lapse elukoha lähedust lasteasutusele.

  (3) Alternatiivpedagoogika metoodikal töötava rühma puhul on koha saamise aluseks:
  1) vaba koha olemasolu rühmas vastavalt kriteeriumitele ja
  2) lapsega samast perest teiste laste (juhul, kui neid on), kellel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Harku vallas, käimist ühes lasteasutuses ja
  3) lapse elukoha lähedust lasteasutusele.

  (4) Vallavalitsus pakub võimalusel ja põhjendatud vajadusel kohta lasteasutuses § 5 lõikes 2 toodud prioriteete arvestamata:
  1) koolivälise nõustamismeeskonna otsusel;
  2) kui lapse koolikohustuse täitmine on koolivälise nõustamismeeskonna otsusega edasi lükatud;
  3) vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ettepanekul.

  (5) Kui lapse koolikohustuse täitmine on koolivälise nõustamismeeskonna otsusega edasi lükatud, peab vanem koha kasutamise jätkamisest lasteasutuse direktorit või haridus- ja kultuuriosakonda kirjalikult teavitama hiljemalt 1. maiks.

  (6) Erandkorras võetakse põhjendatud vajadusel lasteasutuse vabale kohale vallavalitsuse korraldusega:
  1) asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibiv laps, kui lapse elukohaks oleva asenduskodu või perekonna elukoht, kelle hooldamisel on laps, asub Harku vallas;

  2) Harku vallas elav laps juhul, kui vanem loobus lasteasutuse kohast põhjusel, et pakutud koha kasutamine ei ole kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades võimalik ja seega ei ole lasteasutuse teenus kättesaadav.

  (7) Vallavalitsus võib lapsevanema nõusolekul, mis antakse e-keskkonnas, pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada eralasteaia teenusega või pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada eralapsehoiu teenusega.

§ 6.   Koha pakkumine ja pakkumisele vastamine

  (1) Vallavalitsus esitab taotluse esitanud vanemale e-keskkonna kaudu järgmiseks õppeaastaks lasteasutuse koha pakkumise:
  1) ajavahemikus 1. kuni 31. märtsini lastele, kes on saavad kolmeaastaseks hiljemalt järgneva õppeaasta 30. septembriks;
  2) ajavahemikus 15. kuni 30. aprillini lastele, kes on vanemad, kui kolmeaastased hiljemalt järgmise õppeaasta 30. septembriks;
  3) ajavahemikus 1. kuni 15. maini lastele, kes on nooremad, kui kolmeaastased hiljemalt järgneva õppeaasta 30. septembriks.

  (2) Õppeaasta keskel vabanev lasteasutuse koht jagatakse vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt sobitusalgoritmi alusel.

  (3) Pakkumine tehakse läbi e-keskkonna. Vanem vastab kümne kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates e-keskkonna kaudu:
  1) koha pakkumise vastuvõtmisest, mis on ühtlasi vanema avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks või
  2) koha pakkumisest loobumisest, märkides loobumise põhjenduse.

  (4) Koha pakkumise vastuvõtmisel annab vanem kinnituse, et on teadlik ja tutvunud Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korraga, lasteasutuse koha kasutamise tingimustega, sh kohustusega tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele ning lasteasutuse kodukorra ja rühma tegevus- ja päevakavaga.

  (5) Kui vanem kümne kalendripäeva jooksul vaba koha pakkumisele ei vasta, loetakse vanem automaatselt pakkumisest loobunuks ja pakkumine esitatakse järgmisele vanemale.

  (6) Kohapakkumisest loobumisel muutub taotluse staatus e-keskkonnas tagasilükatuks. Juhul, kui vanem soovib lapsele uuesti lasteasutusse kohta taotleda, tuleb esitada e-keskkonnas uus taotlus.

§ 7.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja/või lasteaiarühmad.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse laste vanust lasteasutusse vastuvõtu õppeaasta 30. septembri seisuga.

  (3) Kohtade arvu määramisel rühmas arvestatakse seaduses sätestatud piirnorme.

  (4) Lasteasutuse direktori ettepanekul võib vallavalitsus korralduse alusel moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele ja võimalusele erirühma või sobitusrühma.

§ 8.   Rühma koosseisu kinnitamine

  Rühmade moodustamine algab 1. augustil ja lõppeb 31. augustiks, mil lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisud (laste nimekiri rühmas) uueks õppeaastaks.

§ 9.   Vastuvõetud kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on vanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest kirjalikult lasteasutuse direktorile.

§ 10.   Koha kasutamise peatamine

  (1) Lasteasutuse direktor võib vanema taotluse alusel koha kasutamise peatada, kui kohta ei soovita kasutada vähemalt üheksa kuud järjest.

  (2) Koha kasutamise peatamist võib vanem taotleda ühel korral lapse koha kasutamise tähtaja jooksul.

  (3) Koha kasutamise peatamisest teavitab lasteasutuse direktor haridus- ja kultuuriosakonda hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates vanema taotluse rahuldamisest.

  (4) Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa vanem kohatasu ja toidukulu.

  (5) Enne koha kasutamise peatamise taotlusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteasutusse tagasi vaid vabade kohtade olemasolul.

  (6) Koha, mille kasutamine on ajutiselt peatatud, võib peatatud ajaks anda kasutusse teisele lapsele.

§ 11.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb ja laps arvatakse lasteasutusest välja tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada vanem või lasteasutuse direktor.

  (2) Järgmisel õppeaastal koolimineva lapse vanemale väljastab lasteasutus digitaalselt koolivalmiduskaardi.

  (3) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.

§ 12.   Koha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamise, esitab ta hiljemalt 30 kalendripäeva enne lõpetamist kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile. Avalduses märgitakse koha kasutamise lõppkuupäev.

§ 13.   Koha kasutamise lõpetamine lasteasutuse direktori algatusel

  (1) Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud 30 päeva jooksul koha kasutamise alguspäevast arvates kohta kasutama ja vanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjusest või
  2) vanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi või
  3) vanemal on võlgnevus kahekordse kohatasu või kahekordse toidukulu suuruses summas.

  (2) Koha kasutamise lõpetamise kohta annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, milles on märgitud koha kasutamise lõpetamise põhjus.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määrus nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 2022. aasta 1. septembril.

Vello Viiburg
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json