Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Saue valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2022, 13

Saue valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 30.06.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Saue valla (edaspidi vald) piirkonnapõhiselt rakendatava kaasava eelarve menetlusprotsessi, sealhulgas projektide elluviimise korda.

  (2) Valla kaasava eelarve eesmärgid on:
  1) viia üldjuhul eelarveaastal igas Saue valla piirkonnas ellu projekt, mis pälvib hääletusel enim toetust;
  2) kaasata aktiivsemalt vallaelanikke elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse;
  3) suurendada kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet ning innustada piirkonna elanikke ühiselt mõtlema ning tegutsema parema elukeskkonna ja parema avaliku teenuse osutamisel.

  (3) Piirkonnad tulenevad valla arengukavast ning on käesoleva määruse mõistes järgmised:
  1) Saue linn, Vanamõisa küla, Valingu küla, Aila küla ja Jõgisoo küla (Saue linn ja Saue ümbruse kant);
  2) Laagri alevik, Koidu küla, Alliku küla, Hüüru küla, Kiia küla, Püha küla ja Vatsla küla (Laagri alevik, Koidu küla, Alliku küla ja Hüüru kant);
  3) Riisipere alevik, Turba alevik, Lehetu küla, Siimika küla, Ellamaa küla, Kivitammi küla, Lepaste küla, Nurme küla, Aude küla, Jaanika küla, Vilumäe küla, Viruküla, Ürjaste küla, Tabara küla, Madila küla, Mustu küla ja Odulemma küla (Riisipere ja Turba kant);
  4) Ääsmäe küla, Kibuna küla, Allika küla, Kernu küla, Mõnuste küla, Laitse küla, Haiba küla, Muusika küla, Hingu küla, Tuula küla, Vansi küla, Pällu küla, Pärinurme küla, Ruila küla, Kaasiku küla, Kabila küla, Kirikla küla, Kohatu küla, Koppelmaa küla, Kustja küla, Pohla küla, Tagametsa küla, Metsanurga küla, Maidla küla ja Munalaskme küla (Ääsmäe kant, Laitse ja Ruila kant, Haiba-Kernu kant).

  (4) Kaasava eelarve menetlust korraldab ametiasutus Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve projekt

  (1) Kaasava eelarve projekt peab olema seotud vallaga, elluviidav ja pakkuma avalikku hüve. Projekt võib olla avalikes huvides piirkonna haldusterritooriumil oleva objekti rajamine või seal olemasoleva objekti parendamine, täiendamine või laiendamine. Asjaomane avalik objekt peab olema kõigile isikutele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama valla avalikku ruumi ja toetama valla arengueesmärke ning olema kooskõlas valla arengudokumentidega. Kaasava eelarve projektiks ei saa olla sündmuse korraldamine.

  (2) Kaasava eelarve projekti elluviimisega ei tohi tekkida olulisi või ebamõistlikke lisakulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve projekt ei tohi olla valla ja tema asutuse, valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku eelarveaasta tegevustega seotud investeeringuobjekt. Projekti elluviimine kaasava eelarve raames on lubatud, kui projekt ei kajastu valla või tema asutuse isiku eelarveaasta eelarves.

  (4) Kaasava eelarve kogusummast asjaomasel eelarveaastal võib finantseerida mitut projekti ühes piirkonnas, tingimusel, et projekti maksumus mahub käesoleva määruse §-s 3 nimetatud summa piirmäära.

§ 3.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve kogusumma kinnitab vallavolikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel, millest 35% on ette nähtud käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 1 nimetatud piirkonnale, 35% käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 2 nimetatud piirkonnale ja 15 % käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 3 nimetatud piirkonnale ning 15% käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 4 nimetatud piirkonnale.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  Vallavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks, korraldab selle tutvustamise avalikkusele ja kutsub üles esitama kaasava eelarve projektide (edaspidi projekt(id) ettepanekuid (edaspidi ettepanek(ud)), mis esitatakse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. maiks. Kogu sellekohane informatsioon peab olema õigeaegselt avalikustatud vähemalt valla lehes, valla veebilehel ja valla sotsiaalmeedia lehel.

§ 5.   Ettepaneku esitamine

  (1) Ettepanekuid kaasava eelarveosa kasutamiseks võivad esitada kõik isikud.

  (2) Ettepanekuid saab esitada elektrooniliselt läbi infosüsteemi, e-posti aadressile [email protected] või paberkandjal vallavalitsuses või valla halduskeskustes.

  (3) Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
  1) ettepaneku esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (projekti eesmärk, seos arengukavaga, probleem, mille projekti elluviimine lahendab, või võimalus, mille see avab kas kogu vallas või konkreetses piirkonnas, põhjendus, miks on vaja projekt valla eelarve vahenditest ellu viia);
  4) ettepaneku kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas projekti ellu viib; mis aja jooksul on ettepanek ellu viidav; muu oluline teave, mida ettepaneku tegija oluliseks peab);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes ja kui paljud saavad ettepaneku elluviimisest, sh olemasoleva probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu jm olulised tunnused);
  6) ettepaneku elluviimise kulud ja vajaduse korral teave oma- või kaasfinantseerijate ja muude potentsiaalsete rahastusallikate kohta;
  7) võimalusel ettepaneku kavand koos hinnapakkumisega.

§ 6.   Esitatud ettepanekute hindamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kinnitab Saue valla täitevorgan Saue Vallavalitsus korraldusega. Komisjoni koosseisu võivad kuuluda ka liikmed, kes ei ole vallavalitsusega teenistussuhtes.

  (2) Komisjonil on õigus kaasata oma töösse valdkonna eksperte.

  (3) Komisjonil on õigus esitada ettepaneku tegijale täpsustavaid küsimusi ja saada lisaselgitusi.

  (4) Komisjonil on õigus ettepaneku esitaja nõusolekul sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada.

  (5) Ettepanekuid hinnatakse järgmistest kriteeriumitest lähtudes:
  1) projekti asjakohasus ja olulisus konkreetses piirkonnas ja vallas tervikuna;
  2) projekti teostatavus eelarveaasta jooksul;
  3) projekti jätkusuutlikkus;
  4) projekti iga-aastased haldamise kulud valla eelarve vahenditest;
  5) projektiga kavandatavate kulutuste põhjendatus;
  6) projektist kasusaajate ligikaudne suurus projekti elluviimisel;
  7) projekti uudsus;
  8) projektist tulenev positiivne mõju avalikule ruumile;
  9) projektist tulenev positiivne mõju kogukonnatundele;
  10) projekti vastavus valla arengueesmärkidele.

  (6) Komisjon jätab esitatud ettepaneku kõrvale järgmistel juhtudel:
  1) projekt ei vasta käesoleva määruses sätestatud nõuetele;
  2) projekti elluviimise maksumus ületab käesoleva määruse §-s 3 nimetatud kaasava eelarve piirmäära konkreetses piirkonnas;
  3) projekt ei ole kooskõlas valla arengudokumentidega;
  4) projekt on vastuolus heade kommete või õigusaktidega;
  5) projekti elluviimisega kaasnevad olulised halduskulud;
  6) projekti esitamisel ei ole arvestatud käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõuetega;
  7) projekt ei ole elluviidav.

  (7) Vallavalitsus kinnitab korraldusega hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekud iga piirkonna osas eraldi, mis pannakse hääletusele.

§ 7.   Hääletamine

  (1) Elluviidavad projektid selgitatakse välja hääletusel.

  (2) Hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Saue vald.

  (3) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni nelja endale meelepärase projekt poolt.

  (4) Hääletus viiakse üldjuhul läbi elektrooniliselt. Vallavalitsus korraldab hääletamise võimalused ka neile isikutele, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (5) Hääletamine on salajane. Hääletusprotsessi jooksul on võimalik oma valikut muuta. Häälte jaotus on avalik.

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse projektid piirkondade kaupa vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud projektist.

§ 8.   Hääletustulemuste kindlakstegemine

  (1) Elluviimisele kuulub igas piirkonnas üks või mitu käesoleva määruse § 7 lõikes 6 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud projekt(i), mis lähtuvalt projekti eeldatavast maksumusest mahuvad määruse §-s 3 sätestatud volikogu poolt kinnitatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist projekti ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (2) Kui mitu projekti ühes piirkonnas saavad hääletusel võrdse hulga hääli ning kõigi elluviimiseks raha ei jätku, heidetakse elluviidava projekti väljaselgitamiseks liisku.

  (3) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) projekt(id) esitab vallavalitsus Saue valla täitevorganile Saue Vallavalitsus kinnitamiseks.

§ 9.   Projekti või projektide elluviimine

  (1) Saue valla täitevorgani Saue Vallavalitsus poolt kinnitatud paremusjärjestuse alusel piirkondades enim hääli saanud projekt(id) viiakse ellu Saue valla kaasava eelarve vahenditest.

  (2) Projekti elluviimise korraldab vallavalitsus või sõlmib projekti esitajaga koostöölepingu projekti elluviimiseks, kus märgitakse projekti elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena saavutatav tulemus. Kui projekti ei viida ellu kokkulepitud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus eraldatud summa täies või osalises mahus tagasi nõuda.

  (3) Juhul, kui projekti elluviimiseks läbi viidud hankemenetluse tulemusena projekti maksumus ületab kaasava eelarve vahendeid, on vallavalitsusel õigus valida hääletamisel järgneva tulemuse saanud projekt ellu viimiseks. Ühe piirkonna projekti ellu viimisest üle jäävaid rahalisi vahendeid on õigus kasutada teise piirkonna projekti ellu viimise finantseerimiseks.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) 2023 aasta kaasavast eelarvest elluviidavate projektide ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 20. septembriks 2022 ja projektide valimine hääletuse teel toimub hiljemalt 1.detsember 2022.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Lavly Perling
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json