Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Ülenurme valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri

Ülenurme valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2012, 8

  Ülenurme valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri

  Vastu võetud 16.12.2008 nr 24
  jõustumine 18.12.2008

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja Ülenurme valla raamatukogude kasutamise eeskirja § 3 lg 2 alusel.

  § 1.   Avalik inernetipunkt (edaspidi AIP) on internetiteenuse kasutamiseks avatud kõigile soovijatele alates 14.eluaastast (AIP-i konsultandi loal võib kasutaja olla ka noorem), kellel on eelnev arvutikasutamise kogemus.

  § 2.   AIP kasutamine on tasuta.

  § 3.   AIP on mõeldud informatsiooni hankimiseks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks.

  § 4.   AIP külastajad registreerivad end päevikusse. Arvutite kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 7 tööpäeva.

  § 5.   AIP-i kasutusaeg on ühele kasutajale üks tund päevas, vajadusel veel üks lisatund, kui puudub uus kasutaja ning on olemas AIP-i konsultandi nõusolek.

  [Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

  § 6.   Enne AIP-i teenuste kasutamist esitab külastaja õpilaspileti või ID-kaardi ning annab allkirja AIP-i kasutamise eeskirjaga nõustumise kohta.

  § 7.   Teenindav AIP-i konsultant:

    (1) registreerib eelnevalt AIP-I kasutajad kohapeal või telefoni või e-posti teel;
  [Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

    (2) käivitab ja lülitab välja arvutid;

    (3) kontrollib arvutite korrasolekut,

    (4) annab juhiseid AIP-I kasutamiseks;

    (5) tõkestab arvutite väärkasutamise

    (6) kontrollib arvutite kasutamise aega;

    (7) teavitab arvuti rikkes arvutite lepingulist hooldajat ja korraldab selle remondi;

    (8) võib vajadusel lõpetada arvuti ja internet kasutamise hooldustöödeks enne tööaja lõppu;

    (9) kontrollib käesoleva eeskirja järgimist.

  § 8.   AIP-i kasutajal on õigus:

    (1) eelneval registreerimisel määratud ajal kasutada AIP-i arvuteid;

    (2) saada konsultatsiooni AIP-i konsultandilt

  § 9.   AIP-i kasutaja kohustub:

    (1) mitte muutma arvutite konfiguratsiooni ning installeerima tarkvara;

    (2) täitma AIP-i konsultandi korraldusi

    (3) koheselt teatama tõrgetest arvuti või programmi käivitumisel, riistvara mitte korrasolekust, lõhkumisest või kadumisest AIP-i konsultandile;

    (4) erikokkuleppeta kasutama arvutit üksinda, austades teiste inimeste privaatsust.

  § 10.   AIP-i kasutajal on keelatud:

    (1) häirida teisi kasutajaid ja ruumis viibijaid;

    (2) AIP-i töökohal süüa, juua ja suitsetada;

    (3) tegevus, mis ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja heale tavale (nt vaenu õhutavate, pornograafilise ja erootilise sisuga lehekülgede külastamine);
  [Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

    (4) omavoliliselt arvuteid välja lülitada või alglaadida.

  § 11.   AIP-i varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Ruumi ja inventari tahtlikul rikkumisel on AIP-i kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  § 12.   Ülenurme valla raamatukogud ei vastuta AIP-i kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest lasub täielikult AIP-i kasutajal.

  § 13.   Eeskirjade rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP-i teenuseid üheks kuuks. Korduval eeskirjade eiramisel võtab raamatukogu AIP-i kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

  [Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

  § 14.   [ Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 15.   Määrus jõustub 18.detsembril 2008.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json