Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Ülenurme valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2012, 9

Ülenurme valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 04.12.2007 nr 22
jõustumine 07.12.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 6 lg 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõrvandi Raamatukogu, Külitse Raamatukogu ja Ülenurme Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

  (1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

  (2) Raamatukogu teeninduspiirkonna kinnitab Ülenurme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrusega.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Ülenurme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) raamatukogu direktori ettepanekul, mis on eelnevalt kooskõlastatud raamatukogu nõukoguga.

§ 3.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (2) Avalik internetipunkt on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel. Internetipunkti kasutamise täpsemad tingimused kehtestab vallavolikogu ja need on avalikustatud raamatukogus.

§ 4.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel lugejate andmebaasis, kuhu kantakse järgmised andmed:
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 12 - jõust. 13.10.2011]
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress(id);
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress;
  6) õppimisel õppeasutus.

  (2) Kuni seitsmeaastase lapse registreerib lugejaks tema vanem (eestkostja). Seitsme- kuni viieteistaastane laps registreeritakse lugejaks tema vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

  (3) Lugeja soovil saab lugejaks registreerimisel lugejapileti. Lugejapilet on nimeline. Lugejapileti kasutamise eest vastutab selle omanik. Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse duplikaadiga.

  (4) Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja, mille tundmise kohta annab lugeja allkirja lugejakaardile.

  (5) Lugeja registreeritakse ümber igal aastal tema esimesel külastusel raamatukokku. Tema lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused.

  (6) Raamatukogu võlglased registreeritakse ümber alles pärast võlgnevuste likvideerimist. Võlgnevuste likvideerimiseni puudub neil raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 5.   Teavikute kasutamine

  (1) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukogu töötaja vahenduseta.

  (2) Lugejal on õigus laenata korraga kuni 20 teavikut 21 päevaks. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks kui 21 päeva. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis ja lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 12 - jõust. 13.10.2011]

  (3) Ajakirju laenutatakse koju 7 päevaks.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 12 - jõust. 13.10.2011]

  (4) Teatmeteoseid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab reeglina kasutada ainult kohapeal.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 12 - jõust. 13.10.2011]

  (5) Koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib raamatukoguhoidja lugeja taotlusel pikendada, kui sellele teavikule pole nõudlust. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole või ka telefoni ja elektronposti teel.

  (6) Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenutamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti, telefoni või kirja teel. Teavikutele peab järele tulema 3 päeva jooksul. Kui lugeja teavikule kindlaksmääratud tähtajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (7) Raamatukogus puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukogudevahelise (RVL) laenutuse teel teistest raamatukogudest. Teavikute tellimise kulu tasub lugeja.

  (8) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse elektronposti, telefoni või kirja teel.

  (9) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös Ülenurme Vallavalitsuse sotsiaaltöötajatega teaviku tasuta kojulaenutust.

  (10) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Ülenurme vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.
Teavikute kojulaenutamisel tagatis ei või olla suurem kui on teavikute hind. Laenutatud teaviku tagastamisel makstakse raha lugejale tagasi.Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 7.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel isikut tõendava dokumendi või lugejapileti. Lugejapiletit ei tohi anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.

  (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilitamiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada ega joonistada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub tagastama teaviku olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

  (4) Lugeja peab tagastama teaviku tähtaegselt.

  (5) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahjutasu.

  (6) Raamatukogus peab lugeja säilitama vaikust ja korda, lülitama mobiiltelefoni vaiksele reziimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (7) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirja ning seda täitma.

§ 8.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja vastutab laenutatud teavikute eest kuni nende tagastamiseni raamatukogule.

  (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna ja tähtaja eelpoolnimetatud kohustuse täitmiseks määrab raamatukogu direktor kirjaliku otsusega. Sularahas tasumise korral saab lugeja raamatukogu töötajalt vastu kviitungi. Alaealiste lugejate poolt tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad või hooldajad. Juhul kui lugeja ei ole kohustust määratud tähtajaks täitnud, võib direktor ära võtta teavikute kojulaenutamise õiguse kuni üheks aastaks.

  (3) Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [ Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 07.detsembril 2007.a.

/otsingu_soovitused.json